facebook

מבקר המדינה הוציא צו הגנה לחיים פישר

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, הוציא צו הגנה זמני לעובד רשות החברות הממשלתיות מר חיים פישר

 

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא, הוציא צו הגנה זמני לעובד רשות החברות הממשלתיות מר חיים פישר.

זאת לאחר שהתברר כי, למרות התחייבותו של מנהל רשות החברות הממשלתיות מר אורי יוגב, אין הוא פועל שלא תהיה פגיעה במעמדו ותפקידו,

בשכרו ובתנאי עבודתו של מר חיים פישר.

יוזכר כי, משרד מבקר המדינה נמצא כעת בעיצומן של מטלות ביקורת הקשורות בתפקודה של רשות החברות הממשלתיות ושל מר אורי יוגב. ​