facebook

סיום תקופת ההסדר לגבי המתמודד מר רון חולדאי


מבקר המדינה, בתוקף סמכותו לפי סעיף 24א(ג) לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992 (להלן- החוק), מודיע בזאת כי המתמודד מר רון חולדאי נרשם  כחבר מפלגה, ומשכך תקופת ההסדר כהגדרתה בחוק באשר לבחירות לכנסת העשרים וארבע הסתיימה בתאריך  11.1.21.