facebook

חוות דעת בנושא "מאגר מידע על פליטים יהודים מארצות ערב ומאיראן"

מבקר המדינה השופט (בדימוס) יוסף שפירא פרסם היום חוות דעת בנושא "מאגר מידע על פליטים יהודים מארצות ערב ומאיראן"

מבקר המדינה השופט (בדימוס) יוסף שפירא פרסם היום חוות דעת בנושא "מאגר מידע על פליטים יהודים מארצות ערב ומאיראן". המבקר הכין את חוות הדעת על פי פנייה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת בהתאם לסמכותהּ בחוק.  בפנייה התבקש מבקר המדינה לבדוק את עניין "אי-יישום החלטות הממשלה בנושא: מאגר מידע על פליטים יהודים מארצות ערב".

 

חוות הדעת מעלה תמונת מצב עגומה בכל הקשור לפעולת הממשלה באשר למחקר, רישום, תיעוד ואיסוף מידע בנוגע לזכויותיהם של פליטים יהודיים יוצאי ארצות ערב ואיראן. חרף ההצהרות של ממשלת ישראל בדבר מחויבותהּ לפעול בנושא זכויותיהם של יוצאי מדינות אלה, בפועל פעולות הרשויות הרלוונטיות היו מעטות ביותר. בשנת 2009 הוחלט שהמשרד לאזרחים ותיקים יקבל את האחריות לקידום הנושא. אולם פעילותו הייתה מצומצמת ביותר. לא עלה בידיו לגייס את המשאבים הנדרשים. הפעולות שנקט להגדיל את כמות טופסי התביעה היו מועטות ובסופו של דבר הסתכם מספר הטפסים שנוספו עד אפריל 2013 בכ-130 טפסים בלבד.

 

המשרד לאזרחים ותיקים גם לא השכיל להשתמש בתשתית שהייתה קיימת במשרד המשפטים, שטיפל בנושא בעבר ולהוסיף עליה את הנדרש, ופעולותיו לשימור המידע שמסר משרד המשפטים לאחריותו – יותר מ-14,000 טופסי תביעה ומסמכים היסטוריים אחרים – טרם הושלמו. גם הפיילוט שמקיים המשרד באחרונה בכמה רשויות מקומיות לקה בחסר. הממצאים שתוארו בדוח זה מלמדים הן על מחויבות בלתי מספקת של הממשלה לביצוע החלטותיהּ והן על פעילות מצומצמת של המשרד לאזרחים ותיקים שהופקד מטעמהּ על הנושא בשנים האחרונות.

 

מבקר המדינה הוסיף כי על ממשלת ישראל והגורמים הנוגעים בדבר לשנס מותניים ולפעול במרץ, למעשה ולא רק להלכה, לביצוע החלטות הממשלה בנושא שנועדו להביא למימוש מחויבותהּ וזכותהּ של מדינת ישראל, כמדינה יהודית ודמוקרטית, להבטיח בדרכים שונות את זכויותיהם של יהודים בארץ וברחבי העולם, אשר נפגעו באשר הם יהודים. נוכח חשיבות הנושא והזדקנותהּ של האוכלוסייה הנוגעת בדבר, על הממשלה לפעול במהירות הראויה, על מנת שהמחדל לא יהיה בכייה לדורות.

 

לקריאת הדוח:

http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Pages/233.aspx