facebook

המדריך למועמדים בבחירות מקדימות

מבקר המדינה פרסם את המדריך המעודכן למועמדים בבחירות מקדימות ("פריימריס")

על פי סעיף 28כד1(ב)(2) לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992 מביא מבקר המדינה לידיעת הציבור את עיקרי הכללים, האיסורים וחובות הדיווח החלים על מועמד לפי הפרק השני לחוק זה ולפי הנחיות מבקר המדינה על פיו.

 

המדריך למועמדים בבחירות מקדימות

חוקים והנחיות בנושאי מימון מפלגות ומימון בחירות​