facebook

מכרז פומבי 2020/34 - להקמת מערכת לניהול תכניות עבודה ולתחזוקתה

מאפיינים :

מספר המכרז:
34/2020
סטאטוס:
פתוח
בתוקף עד:
19/11/2020 14:00
סוג:
מכרז
יחידה מפרסמת:
אגף מערכות מידע

תיאור

משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מבקש לקבל הצעות להקמת מערכת לניהול תכניות עבודה ולתחזוקתה תמיכה והטמעה למערך המחשוב.

המערכת תותקן ברשת המשרדית או תונגש כשירות בסביבת ענן, לפי שיקול המשרד.

המערכת תתבסס על מוצר מדף והתאמתו לדרישות של המשרד.

האפיון, הפיתוח וההתקנה יבוצעו במחיר קבוע.

התנאים המוקדמים המקצועיים להשתתפות במכרז:  

  1. המציע הביע את רצונו להשתתף במכרז באמצעות שליחת טופס רישום למכרז.

  2. סך ההכנסות של המציע בתחום השירותים האמורים בתקופה האחרונה הינו 3 מיליון ש"ח ומעלה. 

  3. המציע הקים בשלוש השנים האחרונות מערכת לניהול תהליכי עבודה אצל שלושה לקוחות לפחות שכל התקנה משרתת 50 משתמשים ומעלה. 

  4. המערכת המוצעת מושתתת על מוצר מדף נפוץ שלו 10 התקנות בארץ  לפחות, המשמשות לניהול תוכניות עבודה רבות בעת ובעונה אחת. בכל התקנה לפחות עשרה משתמשים במערכת, ומספרם הכולל של המשתמשים בארץ גדול מ-500.  

  5. המערכת תכיל מנוע ניהול תהליכי זרימת עבודה Work Flow

תקופת ההתקשרות תתחיל במועד הפקת הזמנת המשרד לספק ותסתיים בתום שנה ממועד הפעלת המערכת בסביבת הייצור שמורה למשרד הזכות להארכת תקופת ההתקשרות בעוד ארבע שנים - לחמש שנים בסך הכול. 

תנאי המכרז המלאים והמחייבים, האופן והמועד האחרון להגשת ההצעות הם אלה המופיעים בנוסח המלא של המכרז.

על המציע לשלוח טופס רישום למכרז לנציגו המוסמך של המשרד, כמפורט בכתב המכרז בסעיף 0.3.6 לא יאוחר מיום 21/10/2020 בשעה 14:00.

שאלות המציעים יופנו בכתב בלבד לנציגו המוסמך של המשרד, לא יאוחר מיום 28/10/2020 בשעה 14:00. 

תשובות המשרד על כל השאלות יישלחו בדוא"ל לכל המציעים שהתקבל מהם טופס רישום למכרז עד לתאריך 11/11/2020. 

המציע יגיש הצעה אחת במעטפה שעליה ייכתב 'מכרז מספר 2020/34 להקמת מערכת לניהול תכניות עבודה ולתחזוקתה', שתכלול את טופס הגשת ההצעה מלא וחתום במעטפה סגורה וכן את כל המסמכים הנדרשים במפרט במעטפה סגורה נוספת.

את המעטפה יש לשלשל לתיבת המכרזים המוצבת בלשכת המשרד ברח' מבקר המדינה 2 בירושלים בקומת הכניסה, עד 19/11/2020 בשעה 14:00.  

המשרד שומר לעצמו את הזכות לדחות את מועד הגשת ההצעות לפי שיקול דעתו.