facebook

​ יום חשיפה - דוח מבקר המדינה 71א

יום החשיפה נערך בראשות מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, מתניהו אנגלמן ובהשתתפות יו"ר הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת, ח"כ עופר שלח. כמו כן לקחו בו חלק מנכ"לים של משרדי ממשלה וגופים נוספים, מנהלים ומבקרי פנים של גופים מבוקרים ואורחים נוספים.

בתאריך 21.12.20 קיים משרד מבקר המדינה יום חשיפה של דוח 71א שפורסם לאחרונה.

יום החשיפה נערך בראשות מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, מתניהו אנגלמן ובהשתתפות יו"ר הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת, ח"כ עופר שלח. כמו כן לקחו בו חלק מנכ"לים של משרדי ממשלה וגופים נוספים, מנהלים ומבקרי פנים של גופים מבוקרים, כלל מנהלי ועובדי החטיבה ואורחים נוספים.

ביום זה הציגו עובדי הביקורת שמונה דוחות של החטיבה שפורסמו בדוח 71א: בטיחות בדרכים של כלי רכב כבדים, ביקורת מעקב - סיוע המדינה לניצולי שואה, אסדרת שוק ביטוחי הבריאות המסחריים, ביקורת פיננסית במכון התקנים, מענק עבודה - ביקורת מעקב, התייעלות אנרגטית, קידום אנרגיות מתחדשות והפחתת התלות בדלקים והפיקוח והבקרה על התאגידים הציבוריים.

נשאו דברים: מנכ"ל משרד התחבורה מר עופר מלכה, ויו"ר מועצת המובילים מר גבי בן הרוש, יו"ר הקרן לרווחת ניצולי שואה הגב' לימור לבנת, הממונה על רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון ד"ר משה ברקת, רו"ח יזהר קנה - נשיא לשכת רו"ח בישראל לשעבר ושותף מנהל במשרד רו"ח פאהן- קנה, מנהל אגף מקרו כלכלה ומדיניות בחטיבת המחקר של בנק ישראל ד"ר עדי ברנדר, סמנכ"ל בכיר שירות לקוחות ברשות המיסים מר שלמה אוחיון ומנכ"ל משרד האנרגיה - מר אודי אדירי ועו"ד נעם הרצוג מהמחלקה למשפט  כלכלי, מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים.