facebook

מכרז מס' 3/2022 אספקה והתקנת מערכות מיזוג אויר והתאמות בינוי במבנה תל - אביב

מאפיינים :

מספר המכרז:
3/2022
סטאטוס:
פתוח
בתוקף עד:
31/10/2022 14:00
סוג:
מכרז
יחידה מפרסמת:
אגף הרכש

תיאור

מצ"ב נוסח שאלות ותשובות למכרז הנדון לידיעתכם ושימושכם. ​

כמו כן, מצורפים המסמכים הבאים:  1. משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, פונה בזאת לקבלת הצעות לאספקה והתקנה של מערכות מיזוג אויר חדשות בקומות מבנה המשרד בלשכת תל-אביב (להלן: "מערכת מיזוג-אויר"), לרבות עבודות בינוי משלים להחלפת מערכת מיזוג האויר, ובכלל זה החלפת תקרות מונמכות במסדרונות ומספר התאמות בינוי נקודתיות.

  2. מדובר במערכות מיזוג האויר בשטחים הפנימיים של המשרד, סה"כ 9 קומות משרדים, בכלל זה;

    יח' מפוח "נחשון", יח' לטיפול באויר, ותעלות פח ועוד.  המערכת קיימת במבנה כ-18 שנה ונדרשות ההתאמות המפורטות, כחלק מהליך התייעלות אנרגטית במבנה, הכל בהתאם לאמור במסמכי המכרז לרבות המפרט הטכני, כתב הכמויות וההסכם על נספחיו.

  3. המציע יציע במסגרת הצעת המחיר את הצעתו בגין כל סעיף בכתב הכמויות בהתאם לכל הגדרות המכרז, ובין היתר עבור אספקה והתקנה של מערכת מיזוג-אויר כנ"ל, לרבות כל העבודות הנילוות מהיבטי בינוי, חשמל, תשתית וכו', עד להשלמתה המלאה של מערכת מיזוג-אויר הפועלת לשביעות רצון המזמין.

תנאי סף להשתתפות במכרז 

התנאים המוקדמים - מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והם מצטברים. על המציע לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז - הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המוקדמים של מכרז – תיפסל על הסף. 

לוח זמנים

שלבי המכרז
מועד / מועד אחרון
מקום/דרך ביצוע
כנס ספקים (השתתפות חובה):
​11.9.2022
שעה 10:00
קבלת שאלות המציעים בקובץ אקסל כאמור במסמכים
 18.9.2022
עד השעה 14:00
לדוא"ל: alin.bit@mevaker.gov.il
הפצת תשובות המזמין לשאלות המציעים והודעות של המזמין
​6.10.2022
עד השעה 16:00
​בדואר אלקטרוני לנציגים שישלחו שאלות ובאתר המשרד בכתובת:
WWW.MEVAKER.GOV.IL
מקום הגשת ההצעות
תיבת המכרזים שברחוב מבקר המדינה 2 – ירושלים

או

בלשכת תל אביב ברחוב הארבעה 19 תל אביב קומה 13

המועד האחרון להגשת ההצעות
​ 31.10.2022 
עד השעה 14:00
​על המעטפה יירשם:

"מכרז 3/2022 - אספקה והתקנת מערכות מיזוג אויר והתאמות בינוי במבנה תל - אביב ", את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים של המשרד המצויה בירושלים או בתל אביבהמידע בהודעה זו הוא כללי ותמציתי! תנאים כללים ותנאי סף נוספים מופיעים במסמכי המכרז בנוסח המלא והמחייב של מכרז זה.