לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור
הגעת לתוכן כרטיסייה על מנת להמשיך בנייוט דלג עם החיצים למטה ולמעלה
מסגרת פרסום:
תאריך הפרסום:
סוג הפרסום:
פיקוח על תאגידים; דירקטוריון

רקע

​העקרונות של ממשל תאגידי פורטו בחלק הראשון של דוח זה. חלק זה מתמקד בבחינת היבטים מסוימים בחמישה תאגידים ציבוריים גדולים. אף שכל תאגיד פועל לפי חוק הקמה נפרד, הדוח מעלה כמה ליקויים המאששים את המסקנה העולה מהחלק הראשון של הדוח ולפיה יש צורך להביא להסדרת תחום הממשל התאגידי בתאגידים.

נתוני מפתח

 • 417 מיליון ש"ח

  ההכנסות השנתיות של מכון התקנים

 • 608 מיליון ש"ח

  סך התמיכה השנתית של המועצה להסדר ההימורים בספורט בענפי הספורט

 • 4,500

  מספר אגודות הספורט הנהנות מתמיכת המועצה להסדר ההימורים בספורט

 • 25%

  שטח המדינה שבאחריות רשות הטבע והגנים

 • 878 מיליון ש"ח

  הכנסות מגן דוד אדום בשנת 2018 , מכלל זה 185 מיליון ש"ח תרומות מהציבור

 • 3.8 מיליארד ש"ח

  ההכנסות השנתיות של רשות שדות התעופה

 • 1.77 מיליארד ש"ח

  תמלוגים שהעבירו רשות שדות התעופה והמועצה להסדר ההימורים בספורט למדינה בשנת 2018

 • 8 מיליון

  מספר המבקרים השנתי בשמורות הטבע ובגנים הלאומיים

פעולות הביקורת

​בחודשים דצמבר 2018 - דצמבר 2019 בדק משרד מבקר המדינה היבטים מסוימים בממשל תאגידי בשלושה תאגידים ציבוריים גדולים: מכון התקנים הישראלי (המכון), המועצה להסדר ההימורים בספורט (הטוטו) ורשות הטבע והגנים (רט"ג). נוסף על כך, בשני תאגידים - מגן דוד אדום (מד"א) ורשות שדות התעופה (רש"ת) - בוצע מעקב בנוגע לממצאים הנוגעים להיבטי ממשל תאגידי שהועלו בדוחות קודמים של מבקר המדינה.

תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  מועד אישור הדוחות הכספיים - דוחותיו הכספיים של המכון לכל אחת מהשנים 2015 - 2018 הועברו מהנהלת המכון לעיון הוועד הפועל ולאישורו בחודשים אוגוסט- ספטמבר, לאחר תום השנה המבוקרת.
 • dislike
  שקיפות - המכון לא מפרסם באתר שלו במרשתת דוחות כספיים ופרוטוקולים של דיוני הוועד הפועל או מידע על אופן ביצוע תוכניות העבודה.
 • dislike
  ניגוד עניינים מוסדי - בהתאם לחוק, הממונה על התקינה במשרד הכלכלה ממונה לחבר בוועד הפועל של מכון התקנים. הממונה אחראי לקבוע אם לאשר לגופים לבצע בדיקות עמידה בתקן (בפעילות זו אותם גופים מתחרים למעשה במכון) וכן קובע... המשך בקובץ המצורף
 • dislike
  תוכנית עבודה רב-שנתית - בשנת 2014 החליט הוועד הפועל להכין תוכנית אסטרטגית כוללת עבור המכון. במועד סיום הביקורת, יותר מחמש שנים לאחר קבלת ההחלטה האמורה, עדיין לא הוכנה התוכנית הרב-שנתית.
 • dislike
  כינוס ועדת ההשקעות - משנת 2018 ועד מועד סיום הביקורת, בדצמבר 2019 ,ועדת ההשקעות לא התכנסה ולא קיבלה דיווח על ביצועי מנהלי ההשקעות.
 • dislike
  מינוי מנהל לאגף המינהל - בנובמבר 2019 ,במסגרת שינויים ארגוניים במכון, הוכפף אגף המינהל למנהלת אגף משאבי אנוש. נמצא כי מדצמבר 2016 ועד נובמבר 2019 , במשך כשלוש שנים, לא היה במכון מנהל אגף מינהל קבוע ובתקופה זו מונה עובד במשרת אמון... המשך בקובץ המצורף
 • like
  קוד אתי - בעקבות הביקורת הביא מנכ"ל המכון את הקוד האתי לאשרור בוועד הפועל.

תרשים התקציר

פעילויות מגוונות של תאגידים ציבוריים

עיקרי המלצות הביקורת

 • [alt]
  כללי - על השרים הממנים להשלים את איוש הדירקטוריונים בכלל חמשת התאגידים הציבוריים, ובכלל זה לתת את הדעת על סוגיית הייצוג ההולם. מומלץ לבחון בכל תאגיד את הצורך במינוי דירקטור אחד לפחות בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כדי לשפר את עבודת... המשך בקובץ המצורף
 • [alt]
  כללי - מומלץ כי חמשת התאגידים הציבוריים יפרסמו באתר שלהם נתונים תקציביים, תוכניות עבודה ומימושן וכן את הדוחות הכספיים המבוקרים ומידע רלוונטי נוסף.
 • [alt]
  כללי - על חמשת התאגידים הציבוריים לפעול לאישור תקציבם השנתי מבעוד מועד ולהשלים את אישור הדוחות הכספיים המבוקרים בסמוך לתום השנה המבוקרת.
 • [alt]
  מכון התקנים - מומלץ כי משרד הכלכלה יבחן בשיתוף משרד המשפטים את הצורך להסדיר, במידת הנדרש, את החשש לניגוד עניינים מוסדי של הממונה בכל הנוגע למילוי תפקידו כדירקטור שמונה בהתאם לחוק.
 • [alt]
  רשות הטבע והגנים (רט"ג) - מומלץ כי המשרד להגנת הסביבה ישלים את הסדרת התגמול לנציגים חיצוניים לשם עידוד השתתפותם בישיבות הדירקטוריון.

סיכום

​דוח זה מעלה ליקויים בממשל התאגידי של חמישה תאגידים ציבוריים גדולים שמחזור פעילותם יחד נאמד במיליארדי ש"ח וכן המלצות לשיפורם. על התאגידים לפעול לתיקון הליקויים שהועלו בדוח זה. בהתאם לממצאי הביקורת בתחום הממשל התאגידי בתאגידים הציבוריים מוצע כי משרד המשפטים יפעל בשיתוף משרד ראש הממשלה ומשרד האוצר להסדרה כוללת של כלל התאגידים הציבוריים, וכי המשרדים האמורים יבחנו את האפשרות כי בידי גורם ממשלתי אחד ירוכזו האחריות לכלל התאגידים הציבוריים והפיקוח עליהם. כמו כן מומלץ להכין ולפרסם מדריך להתנהגות ראויה (guide practice best), כדי להגביר את הפיקוח והבקרה על כלל התאגידים.