facebook

מזכיר/ה ללשכת מנהל חטיבה - ירושלים

מאפיינים

סוג המשרה:
מזכיר/ה / קלדנ/ית
סטטוס המשרה:
פתוח
בתוקף עד:
01/10/2020 00:00
מספר משרות מבוקש:
1
מקום המשרה:
דואר אלקטרוני של גורם המפרסם:

מסמכים וטפסים להורדה

תיאור המשרה


דרוש/ה מזכיר/ה (למשרה זמנית) לתקופה של עד 6 חודשים לכל היותר, ללשכת מנהל החטיבה לביקורת תחומי כלכלה ותשתיות לאומיות במשרד מבקר המדינה בלשכת ירושלים, רח' מבקר המדינה 2, ירושלים.

ההעסקה תהיה בתנאי חוזה בשכר שווה ערך לדרגה 16 בדירוג המינהלי של עובדי מדינה.

תיאור התפקיד:  

העובד/ת יפעל/תפעל בהתאם להנחיות מנהל החטיבה. ריכוז עבודת לשכת מנהל החטיבה ובכלל זה תיאום פגישות, ועדות, וכדומה; ניתוב חומר המגיע ללשכה לגורמים הנוגעים בדבר ומתן מענה לפונים ללשכה, מעקב אחר המשך הטיפול לפונים בהתאם לעניין, הכנת מצגות וחומר מקצועי, סיוע מקצועי לאגפי החטיבה בהתאם לצורך, ביצוע פעולות נוספות בהתאם לצורך ועל פי דרישת הממונה.

הכישורים הנדרשים:

תעודת בגרות מלאה 

ידיעת השפה העברית על בוריה וידיעת השפה האנגלית ברמה טובה  

ידע ושליטה טובה בתוכנות אופיס: word, excel, outlook, powerpoint

יחסי אנוש ונועם הליכות

תודעת שירות גבוהה

יכולת עמידה במצבי לחץ

תנאים נוספים:

  1. 5 ימי עבודה בשבוע, 42 שעות שבועיות.
  2. שעות העבודה יהיו בין השעה 07:30 לשעה 16:00.
  3. תידרש עבודה בשעות נוספות בהתאם לצרכי העבודה.
  4. לא יתקבל/תתקבל מועמד/ת לעבודה אם מועסק/ת במשרד קרוב/ת משפחה שלו/ה, כהגדרתו בפיסקה 13.3 בתקשי"ר.
  5. המשרות מיועדות הן לנשים והן לגברים.
  6. העובד/ת יידרש/תידרש לעבור בדיקת סיווג בטחוני, כמקובל.

המשרד יזמן לראיון בפני ועדת בחירה עד 8 מועמדים/ות בעלי/ות ההישגים הגבוהים ביותר במבחן מקצועי ממוחשב שיערך ולפי שיקול דעתו של המשרד בהתאם להערכת המועמד/ת על בסיס קורות חיים.

המעוניין/נת להגיש מועמדות למשרה ימלא/תמלא טופס בקשה למשרה פנויה (מדף 2115), בצירוף קורות חיים, צילום תעודת בגרות מלאה והמלצות במרוכז למייל Mashab@mevaker.gov.il, עבור גב' גרציה בסלי, רכזת אגף משאבי אנוש ולציין "עבור משרת מזכירה בלשכת מנהל חטיבה". מועמד/ת אשר לא ימציא/תמציא צילום תעודת בגרות מלאה יחשב/תחשב כמי שאינו/אינה עומד/ת בתנאי הסף ולא יוזמן/תוזמן לראיון. את הפניות יש להעביר לא יאוחר מיום 1.10.20.