facebook

תכנית העבודה

להלן תכנית העבודה השנתית של משרד מבקר המדינה:

תכנית העבודה השנתית מאגדת את הפעילות המתוכננת של כל החטיבות והיחידות במשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור - יחידות המטה, חטיבות הביקורת, נציבות תלונות הציבור וחטיבת המינהל. זאת בהתאם לתפיסה שמשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור הוא משרד אחד הפועל בהתאם לחזון משותף ויעדים מוגדרים שקבע מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור. תכנית העבודה מחברת בין כל פעילויות המשרד ומבטאת את עקרון השקיפות בפעולות הפנים-ארגוניות בין החטיבות והיחידות השונות שבמשרד.

תכנית העבודה השנתית היא כלי עבודה בסיסי ומשמעותי ביותר. באמצעותו, הארגון מכוון את משאביו ומשימותיו להגשמת יעדיו. תכנית העבודה מבטאת את המחויבות של הנהלת המשרד והעומד בראשו לבצע את המדיניות שנקבעה על ידי מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור. היא משקפת את חזונו של מבקר המדינה לחיזוק המשטר הדמוקרטי, מלחמה בשחיתות ושמירה על טוהר המידות. הבטחת זכויותיהן של אוכלוסיות חלשות והגנה על זכויות אדם. וכן, הגברת האחריותיות והטמעת נורמות של תקינות בסדר ממשל ומינהל ציבורי. תכנית העבודה נותנת ביטוי להנחיית המבקר לפיה פעילות המשרד תתבצע תוך חתירה למצוינות וחדשנות בכל התחומים, והקפדה על כללי אתיקה ומינהל תקין, ועל נורמות מקצועיות עדכניות בתחומי הביקורת ובירור תלונת הציבור.

היא מאגדת בחובה את הפעילות המתוכננת של כל החטיבות והיחידות השונות במשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור - יחידות מטה, חטיבות ביקורת, נציבות תלונות הציבור וחטיבת המינהל. זאת בהתאם לתפיסה שמשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור הוא משרד אחד הפועל בהתאם לחזון משותף ויעדים מוגדרים כפי שקבע מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור. תכנית העבודה מחברת בין כל פעילויות המשרד, יוצרת אחידות ומבטאת את עיקרון השקיפות בפעולות הפנים ארגוניות בין החטיבות והיחידות השונות שבמשרד.