facebook

מכרז פומבי 30/2020 - משרה באגפי הביקורת המיועדת לאוכלוסייה החרדית (משרה אחת)

מאפייני המכרז

מספר המכרז:
30/2020
סטאטוס:
פתוח
בתוקף עד:
30/07/2020 00:00
סוג משרה:
למילוי משרה פנויה
יחידה מפרסמת:
משאבי אנוש

מאפייני המשרה

תואר המשרה:
מנהל ביקורת
מספר משרות מבוקש:
1
מקום המשרה:

מסמכים וטפסים להורדה

תיאור המכרז

המועד המקורי להגשת מועמדות שפורסם היה כ' בתמוז התש"ף, 12.7.2020. בשל משבר הקורונה יידחה  המועד וניתן יהיה להגיש מועמדויות עד ל- ט' באב התש"פ, 30.7.2020.

לשם הנוחות נוסח המכרז בלשון זכר, אולם הוא מיועד לנשים ולגברים כאחד.

למשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור (להלן - המשרד) דרושים מועמדים למילוי משרה בלשכת המשרד בחיפה.  

במכרז זה "תואר" משמעו תואר אקדמי מוכר כהגדרתו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958.

מכרז פומבי 30/2020 - משרה באגפי הביקורת המיועדת לאוכלוסייה החרדית (משרה אחת)

תואר המשרה: מנהל ביקורת.

תיאור התפקיד: 

איסוף נתונים על פעולות הגופים המבוקרים ובחינתם לנוכח נורמות מחייבות בתחומים שונים; גיבוש תוכנית עבודה ממוקדת למטלת ביקורת הכוללת שלבי עבודה ולוחות זמנים, ויישום התכנית; קיום פגישות עבודה עם בעלי תפקידים בגופים המבוקרים, ובהם בעלי תפקידים בכירים; למידה וניתוח של מידע רב, לרבות נתונים ממוחשבים, בפרק זמן קצר; ניתוח מיטבי של נושאי הדוחות והסקת מסקנות מבוססות, לשם הבטחת רמתם המקצועית של הדוחות; כתיבת דוח ביקורת רהוט, מאורגן וענייני בזמן קצוב.

תנאים מוקדמים:

על המועמדים למלא אחר הדרישות  שלהלן:

  1. להיות בעלי תואר ראשון בחינוך או בעבודה סוציאלית או בפסיכולוגיה שהם בעלי תואר שני בתחום כלשהו או לחלופין להיות בעלי תואר ראשון בתחום כלשהו שהם בעלי תואר שני בחינוך או בעבודה סוציאלית או בפסיכולוגיה, או בבריאות הציבור. 


  2. המשרה מיועדת למועמדים העונים להגדרה של חרדי:

אישה שמתקיים לגביה אחד מאלו לפחות:

  1. מקומות הלימוד של ילדיה עד גיל 18 הם מוסדות לימוד חרדיים, מוכרים שאינם רשמיים או מסוג "פטור", שרישיונותיהם מוסדרים על ידי האגף לחינוך מוכר שאינו רשמי במשרד החינוך.

  2. בעלה למד בישיבה קטנה.

  3. למדה בסמינר חרדי.

גבר שמתקיים לגביו אחד מאלו לפחות:

  1. מקומות הלימוד של ילדיו עד גיל 18 הם מוסדות לימוד חרדיים, מוכרים שאינם רשמיים או מסוג "פטור", שרישיונותיהם מוסדרים על ידי האגף לחינוך מוכר שאינו רשמי במשרד החינוך.

  2. למד בישיבה קטנה.

  3. התנדב לשירות אזרחי המופעל מכוח סעיף 6 לחוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, תשס"ב-2002.

  4. היה זכאי בחמש השנים האחרונות, למשך שנה מלאה אחת לפחות, ל"מלגת לימודים ועידוד השתלבות אברכי כוללים בתעסוקה" (אשר בעבר נקראה הבטחת הכנסה לאברכים), מכוח מבחני תמיכה שפרסם משרד החינוך מעת לעת.


המשרה כרוכה בניידות רבה ובנסיעות אל מחוץ למשרד.

המעוניינים להגיש מועמדות למשרה ימלאו טופס הגשת מועמדות (מדף 2115), בצירוף קורות חיים, רישיון מקצועי, המלצות לפי דרישה, אישורים על ניסיון בעבודה מקצועית (טופס 106 - אם המועמד שכיר, תעודת עוסק מורשה - אם המועמד עצמאי, תלושי שכר להשלמת חודשי/שנות הניסיון), שמות ופרטים של ממליצים וכן, תמונה שצולמה בשנה האחרונה. את הפניות יש לשלוח במרוכז בדואר האלקטרוני לכתובת Jobs@mevaker.gov.il ולציין בכותרת את מספר המכרז. את הפניות יש להעביר לא יאוחר מיום 30/7/2020.

מידע נוסף לגבי מכרזים
דף מידע למועמד
טופס הגשת מועמדות

בואו לגלות מה זה אומר להיות מנהל/ת ביקורת: