לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור
הגעת לתוכן כרטיסייה על מנת להמשיך בנייוט דלג עם החיצים למטה ולמעלה
מסגרת פרסום:
תאריך הפרסום:
סוג הפרסום:
מוזיאונים; גיוס תרומות; הנגשה לציבור; דיגיטציה

רקע

​יד ושם - רשות הזיכרון לשואה ולגבורה (יד ושם) הוא תאגיד ציבורי שפועל מכוח חוק זכרון השואה והגבורה - יד ושם, התשי"ג-1953. על פי החוק תפקידו של יד ושם הוא, בין היתר, "לאסוף אל המולדת את זכרם של כל אלה מבני העם היהודי שנפלו ומסרו את נפשם, נלחמו ומרדו באויב הנאצי ובעוזריו ולהציב שם וזכר להם, לקהילות, לארגונים ולמוסדות שנחרבו בגלל השתייכותם לעם היהודי וכן להנציח את זכרם של חסידי אומות העולם". מתחם יד ושם משתרע על שטח של 180 דונם בהר הזיכרון אשר בירושלים, ומצויים בו מוזיאונים שיש בהם פריטים ומסמכים הקשורים לשואה, מרכזי מחקר וחינוך, אנדרטאות וכן אתרי זיכרון, כגון אוהל יזכור, בקעת הקהילות ויד לילד. כדי להתמודד עם אתגרי הנצחת השואה כיום, כ-75 שנים לאחר תום מלחמת העולם השנייה, יצר יד ושם סביבת הנצחה ולמידה רב-ממדית הבנויה מארבעה מרכיבים מרכזיים: תיעוד, מחקר, חינוך והנצחה. יד ושם משמש נאמן הציבור להשגת המטרות שנקבעו לו בחוק זכרון השואה והגבורה. יד ושם הוא חלק מהשירות הציבורי, וחלות עליו חובות מתחום המשפט הציבורי. 


נתוני מפתח

 • כ-200 מיליון ש"ח

  התקציב השנתי השוטף (לא כולל תקציב הפיתוח) של יד ושם לשנים 2017 -2019.

 • 25.6 מיליון ש"ח

  הגירעון של יד ושם מפעילות שוטפת בשנת 2020 (שנת הקורונה).

 • כ-81 מיליון ש"ח

  הגירעון השנתי המצטבר מפעילות שוטפת לשנים 2020 עד 2024 על פי התחזית של יד ושם כפי שהוצגה לוועדת הכספים של יד ושם בחודש מרץ 2020.

 • כ-101 מיליון ש"ח

  סכום התרומות שגייס יד ושם בשנת 2019. סכום זה הוא כ-52% מסך הכנסות יד ושם באותה שנה.

 • כ-1%

  מהתורמים תרמו כ-79% מהתרומות ליד ושם בשנים 2016 -2019.

 • כ-1.1 מיליון

  ביקרו ביד ושם בשנת 2019. עקב מגבלות הקורונה, בשנת 2020 ביקרו ביד ושם כ-195 אלף מבקרים.

 • כ-10,500 פריטים

  זקוקים לשימור דחוף, וכ-1,200 יצירות אומנות על נייר, כ-6,500 חפצים מנייר וכ-3,000 פריטי טקסטיל הם בעדיפות גבוהה לשימור.

 • ביותר מ-80%

  מהמדידות שנעשו בארכיונים המכילים פריטי נייר נמצאו חריגות בגובה הלחות.

פעולות הביקורת

​בחודשים יולי 2019 - נובמבר 2020 בדק משרד מבקר המדינה כמה סוגיות הנוגעות לליבת העשייה של יד ושם, ובהן פעילות המוזיאון, לרבות רישום, אחסנה ושימור של פריטי אוסף והצגתם באתר המרשתת של יד ושם; פעילות מחקר השואה; הפעולות לגיוס תרומות; היבטים הנוגעים לפעילות המוסדות המנהלים; והאיזון התקציבי השוטף של יד ושם.


תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  שימור מונע - תקנות המוזיאונים, התשמ"ה-1984, ותקנות הארכיונים (תנאים לאישור ארכיונים ציבוריים והסדרים לניהולם), התשי"ח-1957, קובעות כי מוזיאון חייב לבצע פעולות של "שימור מונע". שימור מונע כולל מגוון פעולות ללא טיפול בפריטים עצמם, שנועדו להגביל את גורמי ...
 • dislike
  שימור מונע - הקרינה והתאורה - יד ושם משתמש בפלואורסנטים המייצרים קרינה אולטרה-סגולה. שלא בהתאם לתנאי השימור שנקבעו לחללים מוזיאליים ולפיהם עדיף לחסום את הקרינה באופן מוחלט, בעשרה חללי איחסון נורות הפלואורסנט לא היו מכוסות. כמו כן, נמצאו שלושה חללי תצ...
 • dislike
  שימור מונע - הלחות - ביותר מ-80% מהמדידות שנעשו בשנים 2016 - 2019 בארכיונים המכילים פריטי נייר נמצאה חריגה מהלחות הרצויה, של עד 59%. עוד עולה כי במחסן התמונות נמצאה בתקופה זו בכ-6.6% מהמדידות חריגה מהלחות המותרת, שהגיעה לכ-140%.
 • dislike
  שימור מונע - הטמפרטורה - בשנים 2016 - 2019 נמצאה חריגה מהטמפרטורה המותרת במחסן התמונות בכ-4.9% מהמדידות, חריגה שהגיעה לכ-396%. עוד נמצא כי בתקופה זו בכ-66% עד 73% ממדידות הטמפרטורה בארכיונים המכילים נייר נמצאה חריגה מהטמפרטורה המותרת, חריגה שהגיעה ל-...
 • dislike
  גיוס תרומות - בשנים 2016 - 2019 כ-1% מהתורמים ליד ושם תרמו כ-79% מסכום התרומות (כ-111 מיליון דולר מסה"כ כ-140 מיליון דולר). באותן שנים בין 26% ל-39% מהתרומות שקיבלה יד ושם התקבלו מכמה תורמים בלבד - כך כשישית מתקציב יד ושם תלוי בתרומות של כמה תורמים. קב...
 • dislike
  גיוס תרומות ממצווים פוטנציאליים והתקשרויות עם מגייסי תרומות - אין ביד ושם נוהל כתוב הכולל התייחסות לסוגיית ההשפעה הבלתי הוגנת על מצווים פוטנציאליים בהתאם לתבחינים שנקבעו בדין. כמו כן, יד ושם לא קיים מכרז לפני שהתקשר עם שני ספקי שירותים לשם גיוס תרומות,...
 • dislike
  האיזון התקציבי השוטף של יד ושם - לפי הדוחות הכספיים של יד ושם לשנת 2020, הגירעון השנתי מפעילות שוטפת היה 25.6 מיליון ש"ח, וסכום התרומות לפעילות השוטפת קטן מ-101 מיליון ש"ח בשנת 2019 לכ-80 מיליון ש"ח בשנת 2020. שנת 2020 אומנם הייתה חריגה בשל מגפת הקורו...
 • dislike
  המוסדות המנהלים - בשנים האחרונות חלו התפתחויות ושינויים בנוגע לאימוץ כללי ממשל תאגידי, דבר שהתבטא בקריטריונים שקבעה המועצה לתאגידים ציבוריים. תקנון יד ושם קבע את הקמתם של שלושה מוסדות מנהלים, אך לא הוגדר בתקנון באופן ברור הגוף שתפקידו להתוות מדיניות ול...
 • like
  הקמת משכן האוספים - במועד הביקורת היה יד ושם בשלב ההקמה של משכן האוספים - מבנה שתוכנן להקמה בשנות התשעים של המאה העשרים, ונועד לאחסן בתנאי שימור מיטביים את פריטי האוספים. באוגוסט 2020 התקבל היתר בנייה; האכלוס מתוכנן לדצמבר 2022.
 • like
  הנגשת שימור זיכרון השואה באמצעים דיגיטליים - משרד מבקר המדינה מציין לחיוב את פעילות יד ושם להנגשת אוספי השמות, תיקי המסמכים ודפי התיעוד של עדויות הניצולים במרשתת.

תרשים התקציר

תחזית ההכנסות וההוצאות של יד ושם לשנים 2020 – 2024 (במיליוני ש"ח)

עיקרי המלצות הביקורת

 • [alt]
  מומלץ כי יד ושם יאבחן את הפריטים שנדרש לשמר ויתעד במערכת ספיר את המידע הדרוש, לשם הכנת תוכנית עבודה לשימור הפריטים. כמו כן מומלץ כי תוּכן תוכנית שימור לפריטים הנמצאים במצב רעוע ומצבם מחייב טיפול מיידי.
 • [alt]
  מומלץ שיד ושם ינקוט את הפעולות ההכרחיות לצמצום הפגיעה האפשרית בפריטים, ובכלל זה יבצע בדיקות עיתיות של רמת התאורה, הקרינה, הטמפרטורה והלחות בחללי המוזיאון ובמחסנים. כן מומלץ שיד ושם יוודא כי נהליו נותנים מענה מלא לצורך במעקב ובקרה למניעת פגיעה אפשרית במ...
 • [alt]
  מומלץ כי הנהלת יד ושם תגבש מדיניות גיוס תרומות בראייה רב-שנתית, לרבות בכל הנוגע לשיעור התרומות המשמשות מקור לפעילות השוטפת של יד ושם. עוד מומלץ כי הנהלת יד ושם תשלים את עבודת המטה לבחינת דרכים חדשניות לגיוס תרומות דיגיטלי. בכל הנוגע להתקשרויות עם מגי...
 • [alt]
  מומלץ כי יד ושם ישלים גיבוש תוכנית עדכנית ומאוזנת לשנים 2021 - 2024. צורך זה מתחדד בשל משבר הקורונה והשפעתו על פעילות יד ושם בשנים 2020 - 2021.
 • [alt]
  משרד מבקר המדינה ממליץ ליד ושם ולמשרד החינוך, בשיתוף משרד המשפטים, לבדוק אם נדרשים שינויים בתקנון ובמבנה המשפטי של ‏יד ושם; לבחון את הסדרת האיזונים והבלמים הנחוצים ביד ושם בין הגוף המפקח לגוף המבצע; לבחון את אימוץ המלצות המועצה לתאגידים ציבוריים ואת הע...