facebook

כוונה להתקשרות מול ספק יחיד - חברת ארמה בע"מ

מאפיינים :

מספר המכרז:
-
סטאטוס:
סגור
בתוקף עד:
25/08/2019 14:00
סוג:
כוונה להתקשרות מול ספק אחד
יחידה מפרסמת:
אגף מערכות מידע

תיאור

משרד מבקר המדינה מתעתד לרכוש שירותי ניתוח מידע מוניציפאלי באמצעות מערכת 'סיטיפדיה' מחברת 'ארמה' מפתחת המערכת, בהיקף מוערך של עד 200,000  ₪ בתוספת מע"מ.

ההתקשרות תבוצע בהליך ספק יחיד על פי תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1992.

1. להלן חוות הדעת של בעל הסמכות המקצועית במשרד לפיה החברה היא הגוף היחיד היכול לספק את השירותים האמורים הנדרשים למשרד.

2. אדם הסבור כי קיים ספק אחר שמסוגל לספק את השירות מוזמן לפנות למשרד בכתב ולהודיע את זהותו של אותו ספק וזאת לא יאוחר מ 25/08/2019 בשעה ​14:00.

3. הפנייה תיעשה לאחראית הרכש באגף מערכות מידע במשרד, גברת א.לוי, בדוא"ל ari_lev@mevaker.gov.il