facebook

יום איכות הסביבה העולמי

היום מציינים ברחבי העולם את יום איכות הסביבה העולמי. משרד מבקר המדינה עוסק רבות בנושאי הגנת הסביבה

יום איכות הסביבה העולמי מצוין כל שנה ב-5 ביוני על ידי האו"ם. משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור עוסק רבות בנושאי הגנת הסביבה.

פרק הביקורת אכיפה בתחומי הגנת הסביבה מתוך דוח שנתי 69ב, שפורסם בחודש מאי 2019, מצא כי אחד הכשלים הבולטים בפעילות האכיפה של המשרד להגנת הסביבה הוא מיעוט האכיפה הפלילית והסתפקות בהסדרת המפגע ובאכיפה מינהלית מוגבלת.

כאמור, גם נציבות תלונות הציבור נדרשת לנושאי איכות הסביבה. להלן דוגמאות לתלונות שבהן טיפלה הנציבות:

מוזיקה רועשת מהישיבה הפריעה למנוחת התושבים

תושבי שכונה במרכז הארץ התלוננו שבסמוך לביתם פועלת ישיבה המשמיעה במערכת הכריזה מוזיקה רועשת לפני כניסת השבת. פניות המתלוננים לרב הישיבה ולעירייה לא זכו למענה הולם - ומטרדי הרעש רק הלכו והחריפו. יתרה מזאת, כאשר אחד המתלוננים השמיע כמחאה מוזיקה רועשת מול הישיבה באחד מימי השישי, פקח עירוני החרים את הרמקול ואף קנס אותו.

נציבות תלונות הציבור יזמה פגישת גישור בין נציגי המתלוננים ונציגי העירייה. בהסכמת הצדדים גובש מתווה להפחתת עוצמת הרעש ממערכת הכריזה של הישיבה וכן, קיצור פרק הזמן שבו תושמע המוזיקה. העירייה התחייבה לנקוט צעדי אכיפה מוגברים כדי ליישם את המתווה שגובש בגישור.

עיריית בני ברק תשלם בגין ליקויים בתברואה

תושבת בני ברק התלוננה שעיריית בני ברק מתעלמת מפניותיה בעניין מפגעי תברואה חמורים בשכונת מגוריה. בירור התלונות העלה כי במשך שנים לא ניתן לתושבי השכונה מענה לפינוי האשפה. כמו כן, נמצאו במקום מפגעי תברואה קשים שלא טופלו על-ידי העירייה באופן שוטף.

הנציבות הצביעה על הליקויים בפעולת העירייה בכל הקשור לניקיון השכונה, לפינוי אשפה ממנה ולסילוק מפגעי תברואה באזור. בעקבות זאת, הסירה העירייה את מפגעי התברואה באזור ואף הסדירה את פינוי האשפה מבתי התושבים ומבתי העסק בשכונה. כמו כן, הנחתה העירייה את התושבים להתקין פחי אשפה, כנדרש בחוק העזר.

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור קבע כי התלונה מוצדקת, וכי נוכח הליקויים תתרום העירייה סך של 15,000 ש"ח לשלוש עמותות הפועלות בבני ברק לטובת אנשים עם מוגבלות.

 

לקריאה נוספת על תהליך הגישור בנציבות תלונות הציבור