facebook

משרה ליחידת הרשומות והמידע במשרד מבקר המדינה, ירושלים

מאפיינים

סוג המשרה:
אחר
סטטוס המשרה:
סגור
בתוקף עד:
05/07/2020 00:00
מספר משרות מבוקש:
1
מקום המשרה:
דואר אלקטרוני של גורם המפרסם:

מסמכים וטפסים להורדה

תיאור המשרה

ליחידת הרשומות והמידע במשרד מבקר המדינה, בירושלים דרוש/ה רכז/ת רשומות ומידע למשרה זמנית לתקופה של עד 6 חודשים לכל היותר.

ההעסקה תהיה בתנאי חוזה בשכר שווה ערך לדרגה 16 בדירוג המנהלי של עובדי מדינה.

תיאור התפקיד: 

העובד/ת יפעל/תפעל בהתאם להנחיות הממונה על יחידת הרשומות והמידע  הכוללות ביצוע עבודת תיוק הרשומות והמידע בארכיב הפיזי ובמערכת האלקטרונית לניהול המסמכים; תפעול באופן שוטף של הגנזך המשרדי ודאגה לאחזקתו לרבות הארגון, הסדר ושלמות מיכלי האחסון, התיקים והמסמכים; הכנת החומר הארכיוני המשרדי לביעור ולגניזה, עריכת רישום לקראת הפקדה בגנזך המדינה בהתאם להנחיות ולכללי המשרד וארכיון המדינה; איתור מסמכים בגנזך המשרדי על פי דרישה, ניהול רישום ומעקב אחר הוצאתם והחזרתם;  סיוע בהפצת דוחות המשרד לגופים חיצוניים וביצוע מעקב ובקרה לאחר הפצתם. ביצוע מטלות דומות נוספות בהתאם לצורך ועל-פי הוראת הממונה.

תנאים מוקדמים:

תעודת בגרות מלאה. יינתן יתרון לבעלי/ות ניסיון בתחום העיסוק כמתואר בפירוט המטלות בתיאור התפקיד ובתחומים שבהם קיימת זיקה למטלות אלה.

הכישורים הנדרשים:

 • ידיעת השפה העברית על בוריה

 • כושר ביטוי גבוה בכתב ובעל פה

 • יכולת עבודה בסביבה ממוחשבת

 • ידע בתוכנות אופיס: word, excel, outlook

 • יכולת טובה בשליפת מידע ועיבוד נתונים

 • עבודה מדויקת וקפדנית

 • יחסי אנוש ונועם הליכות

 • תודעת שירות גבוהה ואחריות אישית

 • יכולת עמידה במצבי לחץ

תנאים נוספים:

 1. לא יתקבלו מועמדים/ות לעבודה אם מועסקים/ות במשרד קרוב/ת משפחה שלו/ה, כהגדרתו בפיסקה 13.3 בתקשי"ר.

 2. המשרה מיועדת הן לנשים והן לגברים.

 3. תידרש עבודה בשעות נוספות בהתאם לצרכי העבודה.

 4. העובדים/ות יידרשו לעבור בדיקת סיווג בטחוני, כמקובל.

המשרד יזמן לראיון בפני ועדת בחירה עד 8 מועמדים/ות בעלי/ות ההישגים הגבוהים ביותר במבחן ממוחשב שיערך בטרם תתכנס ועדת הבוחנים לבחון את המועמדים/ות.

המעוניינים להגיש מועמדות למשרה ימלאו טופס בקשה למשרה פנויה (מדף 2115), יצרפו  קורות חיים, צילום תעודת בגרות מלאה והמלצות ויישלחו במרוכז למייל Mashab@mevaker.gov.il, עבור גב' גרציה בסלי, רכזת אגף משאבי אנוש. על הפניה יש לציין שמדובר בבקשה להגשת מועמדות למשרה זמנית ביחידת הרשומות והמידע. את הבקשות יש להעביר לא יאוחר מיום 5.7.2020.