facebook

סיפורה של תלונה: רשות המסים דחתה בקשה למענק עבודה (מס הכנסה שלילי) ללא הצדקה

בעקבות התערבות נציבות תלונות הציבור אישרה רשות המסים זכאות לתשלום מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) למשך שלוש שנים

מס הכנסה שלילי – המוכר בציבור כ"מענק עבודה" – הוא תשלום שמשלמת רשות המסים לשכירים ולעצמאים בעלי הכנסות נמוכות, אם הם עומדים בקריטריונים לקבלת המענק הקבועים בחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה), התשס"ח-2007.

בנציבות תלונות הציבור התקבלה תלונתה של אישה על שאף שמשכורתה נמוכה ואין ברשותה כל רכוש נדחתה תביעתה לתשלום מענק עבודה מדי שנה בנימוק שיש ברשותה נכס מקרקעין.

בהתאם לקבוע בחוק מי שיש ברשותו נכס מקרקעין שאינו דירת מגורים אינו זכאי לתשלום המענק.

בבירור התלונה ברשות המסים נמסר לנציבות תלונות הציבור כי בעקבות קבלת פניית הנציבות ביקשה רשות המסים מהמתלוננת להמציא מסמכים הנוגעים לבעלותה במקרקעין. לאחר קבלת המסמכים ומשהוברר כי אין ברשותה רכוש מעבר לדירת מגוריה, אושרה זכאות המתלוננת לתשלום מענק עבודה לשנים 2015-2013 והודעה על כך נשלחה אליה.

רשות המסים הבהירה כי היא עושה מאמצים רבים למיצוי זכויותיהם של מי שזכאים לקבלת המענק אך עדיין יש מקרים שבהם המידע על מצב הנכסים האמיתי של תובע המענק אינו מצוי ברשותה, כך שהתביעה נדחית.