facebook

דרושים סטודנטים ​לתואר ראשון או שני במשפטים, במדעי החברה או בעבודה סוציאלית לנציבות תלונות הציבור בירושלים (שתי משרות)

מאפיינים

סוג המשרה:
משרת סטודנט/ית
סטטוס המשרה:
סגור
בתוקף עד:
21/10/2021 00:00
מספר משרות מבוקש:
2
מקום המשרה:
דואר אלקטרוני של גורם המפרסם:

מסמכים וטפסים להורדה

אין קבצים

תיאור המשרה

לנציבות תלונות הציבור שבמשרד מבקר המדינה בירושלים דרושים סטודנטים לתואר ראשון או שני במשפטים, במדעי החברה או בעבודה סוציאלית לעבודה מאתגרת ומעניינת, המעניקה  תחושת סיפוק ושליחות, בחברה נעימה.

נציבות תלונות הציבור עוסקת בבירור תלונות הציבור על גופי השלטון ומוסדות המדינה.

התפקיד המוצע כולל עבודה משרדית ועבודה בתחום המשפטי לשם סיוע בבירור תלונות הציבור, לרבות קבלת קהל.

הכישורים הנדרשים: גישה שירותית, אמינות, חריצות, דייקנות ויכולת התבטאות טובה מאוד בעברית בכתב ובעל פה.   

היקף ההעסקה: עד 96 שעות חודשיות. בחופשות סמסטר ניתן יהיה להרחיב את מסגרת ההעסקה ל-120 שעות חודשיות. על הסטודנטים להתחייב ל-60 שעות עבודה בחודש לפחות. 

שעות העבודה הן גמישות, ובלבד שיהיו בין 08:00 ל-17:00.

התשלום: לפי שכר סטודנט, בתוספת החזר הוצאות נסיעה לפי תעריף התחבורה הציבורית.

תחילת ההעסקה: מיידית.

משך ההעסקה המרבי הוא עד לקבלת תעודת הזכאות לתואר, בכפוף לצורכי המשרד, והוא לא יעלה על 5 שנים.

מקום העבודה: משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, רח' מבקר המדינה 2, ירושלים.

תנאים נוספים: לא יתקבל מועמד לעבודה אם מועסק במשרד קרוב משפחה שלו, כהגדרתו בפסקה 13.3 בתקשי"ר.

זימון לריאיון יותנה במילוי טופס הצהרה בדבר קרובי משפחה ובדבר ניגוד עניינים - שיישלח למועמדים שיוחלט לזמנם לריאיון. אשר למועמד שקרוב משפחתו מועסק במשרד מבקר המדינה, מועמדותו תיבחן על פי כללי שירות המדינה (מינויים) (סייגים בקרבה משפחתית), התשס"ח-2007, בהתאם לפרשנותם המקובלת במשרד מבקר המדינה.

על מועמדים העומדים להתחיל את שנת לימודיהם הראשונה לצרף אישור על קבלתם ללימודים. על יתר המועמדים לצרף לבקשתם את גיליון הציונים האחרון. מועמדים שלא יצרפו את המסמכים האמורים לא יזומנו לריאיון. למשרד שמורה הזכות לזמן לריאיון עד שמונה סטודנטים שממוצע ציוניהם הוא הגבוה ביותר מבין המועמדים.

 את המועמדים שיזומנו לריאיון תראיין ועדה, והיא תבחר מביניהם את המתאימים ביותר לאיוש המשרה.

יש לצרף לבקשות קורות חיים מפורטים וגיליונות ציונים ולשלוח אותן עד ליום 21.10.21 לכתובת הדוא"ל  Mashab@mevaker.gov.il, עבור גב' שמרית להב, רכזת משאבי אנוש. נא לציין על גבי הבקשות "עבור משרת סטודנט/ית לאגף רימו"ן בנציבות תלונות הציבור בלשכת ירושלים".