לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור

דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת העשרים לתקופה 1.1.17 עד 31.12.17

תאריך הפרסום: 15.10.2018
סוג הפרסום: מימון מפלגות
מספר קטלוגי: 206-18
מספר ISSN: 0793-1948

הקדמה

תוכן העניינים