facebook

מערכת לדיווח על תרומות וערבויות למפלגות

מידע למשתמשים במערכת הממוחשבת לדיווח על תרומות וערבויות למפלגות

 

 

בהנחיות מבקר המדינה מכוח חוק מימון מפלגות נקבע כי על כל מפלגה לפרסם באתר האינטרנט של משרד מבקר המדינה את פרטי התרומות שקיבלה, ובכלל זה את שם התורם, מקום מגוריו וסכום התרומה. בהתאם להודעת מבקר המדינה בדבר פרסום פרטים אודות ערבויות  - בדומה לתרומות, על כל מפלגה לפרסם גם את זהות הערבים וסכומי הערבויות שקיבלה.

המערכת הממוחשבת שבאתר האינטרנט  של משרד מבקר המדינה פתוחה לשימוש המפלגות החל מיום 25/2/15, וממועד זה ואילך יש לדווח באמצעותה על כל התרומות והערבויות שמקבלת המפלגה, לרבות על תרומות וערבויות שהתקבלו בתחילת מערכת הבחירות, טרם הפעלת המערכת הממוחשבת.


המידע על התרומות והערבויות יפורסם באתר מבקר המדינה בהסתמך על הדיווח של הסיעה בלבד ועל אחריותה. הנתונים יופיעו ללא עיבוד של משרד מבקר המדינה.

תמיכה טכנית:

לתמיכה ניתן להתקשר בשעות העבודה המקובלות לטלפון: 03-6843960 או באמצעות דוא"ל: elections@mevaker.gov.il.