facebook

תחילת תקופת ההסדר לגבי המתמודדת ח"כ אורלי לוי-אבקסיס

מבקר המדינה, בתוקף סמכותו לפי סעיף 24א(ג) לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992 (להלן- החוק), מודיע בזאת כי תקופת ההסדר כהגדרתה בחוק לגבי המתמודדת ח"כ אורלי לוי-אבקסיס לגבי הבחירות לכנסת העשרים ואחת החלה בתאריך 21/06/2017.