facebook

החלטת מבקר המדינה לגבי פרסום תרומות וערבויות שמקבלות סיעות בקשר לבחירות לרשויות המקומיות

עדכון באשר לחובת הדיווח על תרומות וערבויות במערכת הממוחשבת

בהתאם להנחיות מבקר המדינה, על כלל הסיעות לרבות סיעות משתתפות ברשימת מועמדים משותפת חלה החובה לדווח על התרומות והערבויות שהן מקבלות תוך שלושה ימים מיום קבלתן. הדיווח יהיה באמצעות המערכת הממוחשבת של מבקר המדינה ונתוני הדיווח, כפי שהתקבלו מהסיעות, יפורסמו לציבור באתר האינטרנט של משרד מבקר המדינה.

מבקר המדינה מודיע כי בשלב זה הדיווח של סיעות אם לגבי תרומות וערבויות שקיבלו סיעות הבת שלהן ייעשה באתרי האינטרנט של סיעות האם.