לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור
הגעת לתוכן כרטיסייה על מנת להמשיך בנייוט דלג עם החיצים למטה ולמעלה
מסגרת פרסום:
תאריך הפרסום:
סוג הפרסום:
 

רקע

לקריאת הקובץ הנגיש 

הצורך בגיבוש אסטרטגיה דיגיטלית לישראל הועלה על ידי המועצה הלאומית לכלכלה והוגדר במאי 2013 כאחת משש הסוגיות האסטרטגיות שלהן נדרשת הממשלה. באותה שנה החליטה הממשלה להקים את המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" (להלן גם - המיזם הלאומי). בשנת 2017 אישרה הממשלה את התוכנית הדיגיטלית הלאומית לשנים 2017 - 2022. בתוכנית הוצגו המטרות והיעדים של המיזם ותחומי הפעילות שלו. 

נתוני מפתח

 • 144

  מספר הפרויקטים שנכללו בשנת 2018 במיזם. 89 מהם הובלו על ידי משרדי ממשלה, ו-55 על ידי מטה ישראל דיגיטלית

 • 1.114 מיליארד ש"ח

  סך התקציבים שאושרו בשנים 2016 - 2018 למטה ישראל דיגיטלית לביצוע התחייבויותיו

 • 35%

  שיעור הפעולות שהוגדרו לביצוע במיזם הלאומי שבהן היה חסם אחד או יותר שעיכב את ביצוען

 • 50%

  שיעור ביצוע פעולות במסגרת הפרויקטים שנכללו במיזם הלאומי בכל אחת מן השנים 2016 - 2018

פעולות הביקורת

​בחודשים פברואר - ספטמבר 2019 בדק משרד מבקר המדינה את הנושאים האלה: ביצוע משימות במסגרת המיזם הלאומי, עבודת ועדת ההיגוי הבין-משרדית, קשרי הגומלין בין המטה לבין משרדי ממשלה שהובילו פרויקטים במיזם, הפעולות לגיבוש מדדים לבחינת השגת מטרות-העל ויעדיו האסטרטגיים של המיזם, ביצוען של שתי משימות רוחביות: התאמת התשתית החקיקתית בממשלה לעידן הדיגיטלי והתאמת נוהלי הרכש בממשלה לעידן הדיגיטלי. הביקורת נעשתה במשרד לשוויון חברתי ובמטה ישראל דיגיטלית הפועל בתחומו, בחמישה משרדי ממשלה שהובילו פרויקטים בתחום פעילותם בשיתוף פעולה עם מטה ישראל דיגיטלית (להלן - משרדי היישום): משרד הבריאות, משרד החינוך, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, משרד הכלכלה והתעשייה ומשרד המשפטים. בדיקות השלמה נעשו במשרד ראש הממשלה - באגף ממשל וחברה, בלשכת היועץ המשפטי לממשלה, במשרד האוצר ובלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  מועד אישור סיכום תקציבי - בכל אחת מהשנים 2016 - 2019 נחתם מסמך הסיכום התקציבי בדבר תוכנית העבודה השנתית המשותפת למשרד היישום ולמטה רק במהלך שנת עבודה ולא לפניה או בתחילתה. רק לאחר חתימה על מסמכי הסיכום יכול היה המטה להעביר המשך קריאה בקובץ המצורף.
 • dislike
  חסמים לביצוע - בכ-35% מן הפעולות שהוגדרו לביצוע במיזם הלאומי בשנת 2018 היה חסם אחד או יותר שעיכב את ביצוען. החסם העיקרי במשרדי היישום היה אי-הקצאת זמן או אי-תיעדוף הפרויקטים על ידי המנהלים במשרדי היישום. החסם המרכזי במטה היה מחסור המשך קריאה בקובץ המצורף.
 • dislike
  פעולת ועדת ההיגוי - בהחלטת הממשלה 1046 משנת 2013 שבה הוחלט על הקמת מיזם ישראל דיגיטלית נקבע כי תוקם ועדת היגוי למיזם. נמצא כי עד מועד סיום הביקורת - ספטמבר 2019 - התכנסה הוועדה שלוש פעמים בלבד. הוועדה לא בחנה ולא אישרה תוכניות המשך קריאה בקובץ המצורף.
 • dislike
  צוות לנושא התאמות חקיקתיות - בשנת 2017 הקים משרד המשפטים צוות לשם התאמת התשתית החקיקתית לצורכי המיזם הלאומי - העידן הדיגיטלי. לתפקיד ראש הצוות מונה אחד המשנים ליועץ המשפטי לממשלה. הצוות החל את עבודתו באותה שנה אולם באמצע 2018 המשך קריאה בקובץ המצורף.
 • dislike
  העבודה על גיבוש המדדים לבחינת השגת מטרות המיזם הלאומי - חל עיכוב בעבודה על גיבוש מדדים לבחינת השגת מטרות המיזם הלאומי; התקציבים למשימה אושרו ללמ"ס בעיכוב של שנה, ולפיכך ביצועה החל רק באמצע 2019.
 • like
  משרדי ממשלה שהובילו פרויקטים דיגיטליים במיזם הלאומי מצאו כי שיתוף הפעולה עם מטה ישראל דיגיטלית תרם באופן ממשי ליכולת שלהם לבצע טרנספורמציה דיגיטלית בעבודתם לצורך ייעולה ולצורך מתן שירות טוב יותר לציבור. חלק מן הפרויקטים שהוקמו המשך קריאה בקובץ המצורף.

תרשים התקציר

הפעילות של מטה ישראל דיגיטלית בשנת 2019

עיקרי המלצות הביקורת

 • [alt]
  מן הראוי שכל אחד ממשרדי היישום יפעל כדי שהסיכום התקציבי בדבר תוכנית העבודה השנתית המשותפת שלו עם המטה ייחתם ככל האפשר לפני תחילת שנת העבודה או לכל הפחות סמוך לתחילתה. הדבר יאפשר למטה להעביר למשרד היישום מוקדם יותר את התקציב המשך קריאה בקובץ המצורף.
 • [alt]
  על משרדי היישום ועל המשרד לשוויון חברתי - אשר מטה ישראל דיגיטלית נמצא בתחום סמכותו - לפעול להסרת החסמים שנמצאו ושיש בהם כדי לעכב את ביצוע הפרויקטים הנכללים במיזם הלאומי.
 • [alt]
  על המשרד לשוויון חברתי לפעול כדי שוועדת ההיגוי הבין-משרדית (שבראשה עומד מנכ"ל משרד זה) תמלא את כל התפקידים המוטלים עליה על פי החלטות הממשלה הנוגעות לעבודתה.
 • [alt]
  על לשכת היועץ המשפטי לממשלה לפעול לחידוש עבודת הצוות שהוקם בשנת 2017 כדי לקדם את התאמת החקיקה למיזם ישראל דיגיטלית.
 • [alt]
  על החשכ"ל והמטה להוסיף ולפעול להסרת חסמים בתחום נוהלי הרכש, בין היתר באמצעות קידום ביצוע של מכרזים ורכש באופן מקוון וקידום השימוש בכלים חדשניים, כגון מכרזי אתגר, כדי לעודד ספקים להציע פתרונות חדשניים לבעיות שהמשרדים מתמודדים עימן המשך קריאה בקובץ המצורף.

סיכום

​בשש השנים שלאחר החלטת הממשלה מ-2013 על הקמת המיזם ישראל דיגיטלית נעשתה פעילות רבה וחשובה על ידי מטה ישראל דיגיטלית ומשרדי הממשלה המעורבים במיזם במטרה לבצע טרנספורמציה דיגיטלית בעבודת משרדי הממשלה והרשויות המקומיות. מטרות-העל והיעדים האסטרטגיים שקבעה הממשלה למיזם הם בעלי משמעות רחבת היקף מבחינה כלכלית וחברתית. כדי לקדם מטרות אלה השקיעה המדינה במיזם כספים רבים: הנתונים התקציביים לשנים 2016 - 2018 מראים שסך התקציב שאושר למטה לביצוע התחייבויותיו הסתכם בכ-1.114 מיליארד ש"ח באותן שנים. גם משרדי הממשלה השונים תקצבו את פעילויותיהם במיזם בסכום דומה. מן הראוי שהממשלה תקיים בפורום בין-משרדי בחינה של כלל ההשקעות במיזם לעומת התוצרים שהתקבלו ממנו עד כה והתוצרים שעתידים להתקבל. מומלץ לשקף את תוצאות הבחינה לציבור.