לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור
הגעת לתוכן כרטיסייה על מנת להמשיך בנייוט דלג עם החיצים למטה ולמעלה
מסגרת פרסום:
תאריך הפרסום:
סוג הפרסום:
תכנית רב שנתית; קצונה; שילוב נשים; סיוע כלכלי

תקציר

חיילי העתודה האקדמית (להלן - עתודאי או עתודאים) הם יוצאי צבא החייבים בשירות סדיר או המתנדבים לשירות כאמור על פי חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986, וששירותם הצבאי נדחה בדרך כלל לתקופה של שלוש או ארבע שנים לצורך לימודים אקדמיים באחד מהמוסדות להשכלה גבוהה בארץ. בתום לימודיו העתודאי אמור לחזור לשירות צבאי ולשרת כשש שנים: שלוש שנים במסגרת שירות החובה, שנדחה בשל לימודיו, ושלוש שנים נוספות במסגרת התחייבותו לשרת בשירות קבע (מסיימי הלימודים בתחום הרפואה - שנתיים).

אגף משאבי אנוש שבמטה הכללי (להלן - אמ"ש), מגבש ומגדיר את מדיניות צה"ל בנושא העתודה האקדמית. אגף התכנון שבמטה הכללי (להלן - אג"ת), קובע את הצורך בעתודאים במגמות הלימוד השונות, ולפיו מתכנן אמ"ש את איוש העתודאים בצה"ל. מפקדות ממונות (להלן - סמכויות), כגון חיל האוויר והחלל והזרוע לבניין הכוח ביבשה, מגדירות את הדרישות להצבת עתודאים בתפקידים במסגרותיהן לפי מגמות הלימוד ומעבירות אותן לאמ"ש ולאג"ת, וכן אחראיות להפעלת העתודאים בתפקידיהם.

בשנים 1997 עד 2006 התחילו לימודיהם כ-900 עתודאים, בממוצע, בכל שנה. בינואר 2007 שירתו בצה"ל כ-4,200 קצינים וחיילים בשירות חובה ובשלוש השנים הראשונות לשירות הקבע, לאחר שלמדו במסגרת העתודה האקדמית.

פעולות הביקורת

בחודשים אוקטובר 2006 עד מאי 2007 בדק משרד מבקר המדינה את שילוב בוגרי העתודה האקדמית בצה"ל.

עיקרי הממצאים

תכנית רב-שנתית לעתודאים

בשנת 2002 אושרה תכנית רב-שנתית (להלן - תר"ש) בנושא העתודה האקדמית (להלן - תר"ש עתודאים 2002), שקבעה את שיא  העתודאים בשירות חובה בכל סמכות, ושימשה עד לתקופת הביקורת כלי עבודה מרכזי באג"ת ובאמ"ש בכל הנוגע לתכנון איושם של עתודאים בצה"ל. נמצא, כי בשנים 2005 ו-2006 היו עודפים ניכרים בעתודאים בהשוואה לשיאים שנקבעו בתר"ש עתודאים 2002 שפגעו במיצוים המקצועי המיטבי. יוצא אפוא, שתר"ש עתודאים 2002 אינה ממלאת את ייעודה כתכנית לאיוש עתודאים בהתאם לצרכים.

מיצוי העתודאים בשירות הצבאי

1.  הצורך במיפוי של התפקידים שבהם יוצבו העתודאים הועלה כבר משנת 2000 על ידי נציב קבילות החיילים ובמחקרים שנערכו בצה"ל; כמו כן, במהלך הכנת תר"ש עתודאים 2002 מופו התפקידים שבהם יוצבו העתודאים. למרות זאת, לא עוגנו תפקידים אלה ככלל בתקנים, כדי להבטיח את מיצוים המקצועי המיטבי של העתודאים בשירות בצה"ל. נמצא גם, כי בשנתיים האחרונות הוצבו עתודאים לא תמיד לפי תוצאות מיפוי התפקידים שנעשה במהלך הכנת תר"ש עתודאים 2002.

2.  משרד מבקר המדינה ערך השוואה במספר סמכויות בין התפקידים של כ-240 עתודאים, שנבחרו באופן מקרי, לבין התקנים שבהם הם הוצבו, ונמצא, כי 58 מהם (כ-24%) ממלאים תפקידים שלא נקבעו להם תקנים. מצב כזה עלול לפגוע במיצוים המקצועי של עתודאים אלה.

3.  חוסר שביעות רצון של עתודאים משירותם הצבאי על רקע מיצוים המקצועי צוין בדוח השנתי של נציב קבילות החיילים משנת 2000, שהוזכר לעיל, ובמחקרים שערך המרכז למדעי ההתנהגות באמ"ש בשנים 2004 ו-2005. נמצא, כי הסמכויות, שעליהן מוטלת האחריות למיצוים המקצועי של העתודאים, אינן מקיימות פיקוח ראוי בעניין שיבוץ עתודאים בתפקידים ובתקנים בהתאם להשכלתם. אמ"ש עצמו אינו מקיים בעניין זה מטעמו פיקוח יזום עליהן.

4.  לפי מדיניות אמ"ש, על כ-80% עד כ-90% מהעתודאים לעבור קורס קצינים.
כ-1,700 מבין כ-4,200 העתודאים (כ-40%), ששירתו בצה"ל בינואר 2007 בשירות חובה או בשלוש השנים הראשונות לשירות הקבע, לא הוסמכו לקצונה. כך, לא מומשה במלואה המדיניות שנקבעה, ונפגע המיצוי הפוטנציאלי מהשילוב של תרומתו המקצועית של העתודאי, בעקבות רכישת ההשכלה האקדמית, ושל תרומתו בעקבות הכשרתו והסמכתו כקצין.

5.  לפי נתוני מחלקת הסגל באמ"ש מנובמבר 2006, כ-30% מכלל העתודאים ששירתו בצה"ל לא השלימו תואר ראשון או שלא העבירו את פרטיו כדי שיוזנו לרישומי המחשב של צה"ל. מספר כה ניכר של עתודאים, הרשומים כחסרי תעודה, מחייב את אמ"ש והסמכויות לבדוק את הסיבות לכך ולפעול לצמצום התופעה. יתר על כן, לעתודאים כנ"ל, שסיימו קורס קצינים, הוענקה משנת 2005 דרגת סגן, בניגוד לאמור בפקודת מטכ"ל ובחוות דעת של מפקדת הפרקליט הצבאי הראשי, שלפיהן ניתן להעניק לעתודאים אלה רק דרגת סג"מ.

6.  לשמונה (כ-23%) מבין 34 עתודאים שהם מהנדסי חשמל במפקדת חיל האוויר ובמפקדת חיל הים לא היו רישיונות, כנדרש בחוק החשמל, התשי"ד-1954 (שבעה מבין 15 בחיל הים ומהנדס אחד מבין 19 בחיל האוויר) - מצב שאינו מאפשר להם לבצע עבודות חשמל מכל סוג שהוא.

7.  אמ"ש קבע, כי בכל אחת מהשנתיים הראשונות לשירות הקבע הראשון של העתודאים ניתן יהיה לשחרר, מסיבות חריגות, עד 10% מהם. בשנת 2005 היה שיעור המימוש של שירות הקבע הראשון של העתודאים בסמכויות, בממוצע, כ-86%. היו הבדלים ניכרים בשיעור מימוש זה בין הסמכויות השונות, שחלקן אף חרגו ב-14% וב-8% מיעד השחרורים. כך למשל, בזרוע לבניין הכוח ביבשה היה שיעור המימוש 75.7%; באמ"ש כ-82%.

8.  אמ"ש קבע יעד שלפיו מספר הנשים בעתודה האקדמית יהיה 30% מבין העתודאים המתחילים ללמוד בכל שנת לימודים. בשנים 2000 עד 2007 שיעור הנשים בעתודה האקדמית היה נמוך מהיעד שנקבע ונע בין 11% ל- 26%.

היבטים בהפעלת תכנית "עתידים" במסגרת העתודה האקדמית

תכנית "עתידים" מיועדת לצמצם פערים בחברה בישראל באמצעות הקניית השכלה אקדמית בקרב תלמידים מוכשרים החיים ביישובי הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של מדינת ישראל. התכנית מאתרת בני נוער בעלי פוטנציאל מהפריפריה ומלווה אותם מגיל חטיבת הביניים וביה"ס התיכון, דרך השירות הצבאי והלימודים באוניברסיטה, ועד להשתלבותם בשוק העבודה. חלק מתכנית זאת מופעל בצה"ל במסגרת העתודה האקדמית, באמצעות מינהלת מיוחדת בחיל המודיעין (להלן -המינהלת) ובפיקוח ובקרה של אמ"ש. המינהלת מעניקה סיוע כלכלי לעתודאים הזקוקים לכך.

המינהלת קבעה תבחינים להענקת סיוע כלכלי לעתודאים על בסיס מצבם הסוציואקונומי ומדרג של יישובים בסדר עדיפות יורד: יישובים המדורגים בדירוג א+, שתושביהם הם הזקוקים ביותר לסיוע כלכלי; יישובים בדירוג א, שתושביהם זקוקים במידה פחותה לסיוע כלכלי; ויישובים בדירוג ב, שתושביהם זקוקים במידה הפחותה משתי הדרגות הקודמות לסיוע זה. בתחילת שנת הלימודים תשס"ז (אוקטובר 2006) צורפו העתודאים לתכנית "עתידים" במדרג שונה מזה שנקבע:

כ-48% מהם היו מיישובים בדירוג ב, שעה שרק 30% היו מיישובים בדירוג א+ ובדירוג א, שהעתודאים מקרב תושביהם הם הזקוקים ביותר לסיוע כלכלי.

סיכום והמלצות

בראיית צה"ל, מסלול העתודה האקדמית הוא אחד המסלולים המרכזיים והחשובים בצה"ל, המגייס לשורותיו את מיטב הנוער ומכשירם באקדמיה לתפקידים מקצועיים, ובוגרי המסלול משרתים בצה"ל כמובילים מקצועיים בתחומם. העתודאים תורמים רבות לסמכויות השונות שבהן הם משובצים; ותכנית "עתידים", שהיא חלק ממסגרת העתודה האקדמית, תורמת גם תרומה חשובה לחברה בישראל.

אמ"ש והסמכויות משקיעים מאמץ בטיפול בעתודאים במסגרת לימודיהם ובמסגרת שירותם הצבאי. עם זאת, ממצאי הביקורת מצביעים על ליקויים בטיפול בעתודאים בשירותם הצבאי, המתבטאים בעיקר בכך שלא בוצע מיפוי מפורט של התפקידים המיועדים לעתודאים ועיגונם בתקנים; בכך שיש עתודאים המשובצים בתפקידים שלא נקבעו להם תקנים, ובכך שמאפייני התקן, בחלק מהתקנים שבהם מוצבים העתודאים, אינם משקפים את מאפייני התפקידים שאותם ממלאים העתודאים; ובהיעדר פיקוח ראוי של הסמכויות ושל אמ"ש על מיצוים המקצועי של העתודאים.

נוכח חשיבותו של מסלול העתודה האקדמית וכדי להפיק את התועלת המירבית מבוגריו, ראוי שצה"ל יערוך מיפוי מפורט של התפקידים המיועדים לעתודאים ויעגן תפקידים אלה בתקנים, שישקפו את הצרכים של צה"ל בעתודאים. מיפוי כזה כשיוכן צריך לשמש בסיס לכל שיא של עתודאים שייקבע בצה"ל. כמו כן, ראוי להנהיג סדרי פיקוח הדוקים על מיצוים המקצועי של העתודאים, הן בסמכויות והן על ידי אמ"ש, כדי למצותם מקצועית באופן מיטבי.

קישורים רלוונטים

תקציר - חלק א' ​(קובץ Word)
תקציר - חלק א' ​(קובץ PDF)
תקציר - חלק ב' (קובץ Word)
תקציר - חלק ב' (קובץ PDF)