facebook

הודעה בדבר מועד להגשת דוחות למבקר המדינה

מועד הגשת הדוחות הכספיים לתקופת הבחירות לכנסת ה-24 (26.12.20 - 23.3.21) ולתקופה השוטפת 31.3.21-1.4.20 למבקר המדינה הינו - עד ליום 31 באוקטובר 2021


לפי הוראות סעיף 10 לחוק מימון מפלגות, תשל"ז-1973, המועד להגשת החשבונות והדוחות הכספיים לתקופת הבחירות לכנסת ה-24 (26.12.20 - 23.3.21) ולתקופה השוטפת 31.3.21-1.4.20 למבקר המדינה הינו - עד ליום 31 באוקטובר 2021.  


על הסיעות והרשימות להגיש למבקר המדינה את הדוחות הרלבנטיים לגביהן במועד שנקבע בחוק.