facebook

דרוש/ה סטודנט/ית לתואר ראשון או שני במדעי ההתנהגות, מדעי החברה, מינהל עסקים, בניהול ארגוני שירות - לשכת ירושלים

מאפיינים

סוג המשרה:
משרת סטודנט/ית
סטטוס המשרה:
סגור
בתוקף עד:
03/02/2022 00:00
מספר משרות מבוקש:
1
מקום המשרה:
דואר אלקטרוני של גורם המפרסם:
 

מסמכים וטפסים להורדה

אין קבצים

תיאור המשרה

לאגף משאבי אנוש במשרד מבקר המדינה בירושלים דרוש/ה סטודנט/ית לתואר ראשון או שני במדעי ההתנהגות, מדעי החברה, מינהל עסקים, בניהול ארגוני שירות, לעבודה מאתגרת, מעניינת עם תחושת סיפוק ושליחות בחברה נעימה.

לימודים בתחום משאבי אנוש יהוו יתרון.

אגף משאבי אנוש  ממונה על ניהול ההון האנושי, תחומי פרט.  

שותף מרכזי להצלחת הארגון ולעמידה ביעדיו, באמצעות  פיתוח, קידום, העצמה, שימור והתאמת ההון האנושי לצרכי הארגון.

תיאור התפקיד:

 1. סיוע למנהל משאבי אנוש בעבודה המקצועית של היחידה בנושאי משאבי אנוש.

 2. הפקה וטיוב נתונים ממערכות המידע הממוחשבות.

 3. סיוע בריכוז מידע לרבות הפקת דו"חות וביצוע בקרה.

 4. סיוע בתחומי פרט, הליכי מכרז ורווחה.

 5. סיוע אדמיניסטרטיבי לרבות: תיוק וסיווג מסמכים והפצת דוחות.

 6. ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצרכי האגף ועל פי דרישות הממונה.

דרישות רצויות:

 • ידע וניסיון בעבודה עם מאגרי מידע

 • זמינות לעבודה 3-4 ימים בשבוע בשעות הבוקר

 • שליטה מלאה בתוכנות אופיס: word, excel, outlook, power point

הכישורים הנדרשים:

 • ידיעת השפה העברית על בוריה

 • כושר ביטוי גבוה בכתב ובעל פה

 • עבודה יסודית והקפדה על פרטים

 • יחסי אנוש ונועם הליכות

 • תודעת שירות גבוהה ואחריות אישית

 • יכולת עמידה במצבי לחץ

היקף ההעסקה: עד 96 שעות חודשיות. בחופשות סמסטר ניתן יהיה להרחיב את מסגרת ההעסקה ל-120 שעות חודשיות. על הסטודנט/ית להתחייב ל-60 שעות עבודה בחודש לפחות.  

שעות העבודה הן גמישות ובלבד שיהיו בין השעות: 16:00-07:30.

התשלום: לפי שכר סטודנט, בתוספת החזר הוצאות נסיעה לפי תעריף תחבורה הציבורית.

תחילת ההעסקה: מיידית.

משך העסקה המירבי הוא עד לקבלת תעודת הזכאות לתואר בכפוף לצרכי המשרד או עד 5 שנים לכל היותר.

מקום העבודה: משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, רח' מבקר המדינה 2, ירושלים.

תנאים נוספים: לא יתקבל מועמד/ת לעבודה אם מועסק/ת במשרד קרוב משפחה שלו, כהגדרתו בפיסקה 13.3. בתקשי"ר. 

זימון לראיון יותנה במילוי טופס הצהרה בדבר קרובי משפחה ובדבר ניגוד עניינים - שיישלח למועמדים שיוחלט לזמנם לראיון. כל מועמד שיש לו קרוב משפחה אשר מועסק במשרד מבקר המדינה, מועמדותו תיבחן על פי כללי שירות המדינה (מינויים) (סייגים בקרבה משפחתית) התשס"ח-2007 ובהתאם לפרשנותם המקובלת במשרד מבקר המדינה.

על מועמדים/ות העומדים/ות להתחיל את שנת לימודיהם הראשונה לצרף אישור על קבלתם ללימודים. על יתר המועמדים/ות לצרף לבקשתם גיליון ציונים אחרון. מועמד/ת שלא יצרף אישור לימודים או גיליון ציונים לא יוזמן לראיון. למשרד שמורה הזכות לזמן לראיון עד 8 סטודנטים/ות שממוצע ציוניהם הוא הגבוה ביותר מבין המועמדים. 

המועמד/ת שיזומן/תוזמן ירואיין ע"י ועדה שתבחר את המתאים לאיוש המשרה.

את הבקשות אליהן יצורפו קורות חיים מפורטים, גיליונות ציונים יש להעביר עד ליום 3.2.2022 למייל  Mashab@mevaker.gov.il, עבור גב' גרציה בסלי, רכזת משאבי אנוש ולציין "עבור משרת סטודנט/ית לאגף משאבי אנוש - לשכת ירושלים".