facebook

נתונים על תלונות

פירוט הנתונים

בשנת 2015 התקבלו בנציבות 14,977 תלונות על גופים נילונים ועוד 2,192 תלונות על גופים שהנציבות אינה מוסמכת לברר תלונות עליהם.

בשנת 2014 התקבלו בנציבות 13,641 תלונות ; בשנת 2013 התקבלו בנציבות 13,217 תלונות ; בשנת 2012 התקבלו בנציבות 13,671 תלונות ; בשנת 2011 התקבלו בנציבות 13,371 תלונות ; בשנת 2010 התקבלו בנציבות 11,790 תלונות.

מספר התלונות שהתקבלו בשנים 2015-2010  

מספרי התלונות אינם כוללים את התלונות שהוגשו על גופים לא נילונים

התפלגות התלונות לפי סוגי הגופים הנילונים 

4,383 (29.3%) מהתלונות היו על גופי השלטון המקומי: רשויות מקומיות - עיריות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות - ועדים מקומיים וגופים מוניציפליים אחרים, כגון ועדות מקומיות לתכנון ולבנייה, איגודי ערים ותאגידי מים וביוב.

4,318 (28.8%) מהתלונות היו על מוסדות מדינה: המוסד לביטוח לאומי, משטרת ישראל, צה"ל, מערכת בתי המשפט, רשות האוכלוסין וההגירה, רשות האכיפה והגבייה, רשות מקרקעי ישראל ומוסדות אחרים.

3,904 (26.1%) מהתלונות היו על משרדי ממשלה.

2,372 (15.8%) מהתלונות היו על גופים ציבוריים אחרים: חברות תשתית ותחבורה, מוסדות חינוך ומדע, קופות חולים ועוד.

2,192 תלונות הוגשו על גופים שהנציבות אינה מוסמכת לברר תלונות בעניינם, כגון בנקים וחברות טלפון.

 הגופים ששיעור התלונות המוצדקות עליהם היה גדול מהממוצע

מבין כלל הגופים שלפחות ב-50 נושאי תלונות שהוגשו עליהם התקבלה הכרעה לגופו של עניין:

189 נושאי תלונות הוכרעו על חברת דואר ישראל בע"מ: 130 (69%) תלונות מוצדקות ו-59 (31%) תלונות לא מוצדקות.

176 נושאי תלונות הוכרעו על משרד התחבורה והבטיחות בדרכים: 92 (52%) תלונות מוצדקות ו-86 (48%) תלונות לא מוצדקות.

143 נושאי תלונות הוכרעו על רשות השידור הישראלי (בפירוק): 69 (48%) תלונות מוצדקות ו-74 (52%) תלונות לא מוצדקות.

136 נושאי תלונות הוכרעו על משרד החינוך: 54 (40%) תלונות מוצדקות ו-82 (60%) תלונות לא מוצדקות.

91 נושאי תלונות הוכרעו על חברת החשמל לישראל בע"מ: 37 (41%) תלונות מוצדקות ו-54 (59%) תלונות לא מוצדקות.

52 נושאי תלונות הוכרעו על צבא ההגנה לישראל (צה"ל): 23 (44%) תלונות מוצדקות ו-29 (56%) תלונות לא מוצדקות.