facebook

הודעה בדבר אופן החזרת תרומות לתורמים בבחירות מקדימות מזכות

מבקר המדינה מבהיר את אופן החזרת תרומות בגובה סכום המענק החלקי לתורמים לפי סעיף 28לח(ד)(1) לחוק המפלגות

כדי להסיר ספק וכמענה לשאלה שהופנתה למבקר המדינה, מבקר המדינה מבהיר כי על מועמד שזכאי לקבל מענק חלקי בהתאם להוראות סעיף 28לח(ד)(1) לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992 (להלן - החוק), להחזיר תרומות לתורמים עד גובה סכום המענק החלקי. 

כעולה מנוסח הסעיף, החזרת תרומות בגובה סכום המענק החלקי צריכה להתבצע באופן שוויוני לכלל התורמים, ובכלל זה תרומות במימון עצמי ובמימון בני משפחה. 

כאשר לא ניתן להחזיר תרומה לתורם מסויים, יש להעביר את הסכום לאוצר המדינה.