facebook

סיפורה של תלונה: פדיון ימי חופשה (27.3.23)

מעסיק לא שילם לעובד דמי פדיון ימי חופשה - בעקבות התערבות הנציבות קיבל המתלונן תשלום לאחר חמש שנים


עובד שבמועד סיום יחסי העבודה בינו ובין המעסיק עדיין לא ניצל את כל ימי החופשה שמגיעים לו זכאי לקבל מהמעסיק תשלום דמי פדיון ימי חופשה . העובד אמור לקבל תשלום זה אוטומטית עם סיום ההעסקה.

לנציבות תלונות הציבור פנה אדם שעבד במועצה מקומית במשך כשנה ולא קיבל דמי פדיון ימי חופשה בתום עבודתו במועצה. לדבריו רק בחלוף כחמש שנים ממועד סיום עבודתו האמורה נודע לו כי הוא היה זכאי לקבל דמי פדיון ימי חופשה, ולכן הוא פנה למועצה בבקשה לקבל את התשלום המגיע לו. המועצה לא השיבה על פניותיו ולכן הלין עליה לפני נציבות תלונות הציבור.

בעקבות פניית הנציבות למועצה נבחנה בקשתו של המתלונן, ולאחר שהגיש את המסמכים הנדרשים, לפי דרישת המועצה, אושר התשלום ושולם למתלונן סכום של כ-3,900 ש"ח עבור פדיון ימי החופשה.