לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור
הגעת לתוכן כרטיסייה על מנת להמשיך בנייוט דלג עם החיצים למטה ולמעלה
מסגרת פרסום:
תאריך הפרסום:
סוג הפרסום:
מרכזים למניעת אלימות; נזקקים; מקלט לנשים נפגעות אלימות; עובדים סוציאליים; איתור נפגעים; מוקד 118; בתי משפט קהילתיים; משבר הקורונה; שירותים חברתיים

רקע

​תופעת האלימות בין בני זוג היא בעיה חברתית הנפוצה בקרב כל המעמדות, התרבויות והגילים. משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (להלן - משרד הרווחה) בשיתוף עם השלטון המקומי, משרדי ממשלה, רשויות אכיפה וארגוני מגזר שלישי מפעיל ומפתח שירותים ומענים לשם מניעת אלימות במשפחה וטיפול בנפגעיה. המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות האחראיות לטיפול בקורבנות הישירים, העקיפים ובתוקפים במשפחות שבהן מתגלעת אלימות. בשנת 2019 טופלו הנזקקים ב-110 מרכזים ייעודיים למניעת אלימות במשפחה ולטיפול בה, הפועלים ברשויות המקומיות (להלן גם – מרכזים).

נתוני מפתח

 • 13 נשים

  נרצחו על ידי בני זוגן בשנת 2020.

 • 128 מתוך 300 מלש"ח (43%)

  התקציב שהוקצה בפועל למול התקציב המוערך ליישום התוכנית הלאומית לטיפול בתופעת האלימות במשפחה לשנים 2017 - 2020, שאומצה על ידי הממשלה.

 • 25,327 25,327

  מספר הנזקקים לטיפול באלימות במשפחה שהוגדרו ככאלה במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות בשנת 2019.

 • 9,758 מטופלים

  שהם 38% מהנזקקים לטיפול באלימות במשפחה, טופלו בשנת 2019 ב-95 מ- 110 המרכזים - 6,546 נשים, 2,458 גברים ו-754 ילדים.

 • כ-23,000 תיקים

  נפתחו במשטרה בגין אלימות מצד בן הזוג בשנת 2019. בשנה זו העבירה המשטרה כ-6,500 פניות למרכזים למניעה וטיפול באלימות במשפחה.

 • כ-10%

  מתקציב משרד הרווחה למענק עבור נשים יוצאות מקלט נוצל בשנת 2019. התקציב שנוצל הסתכם ב-1.24 מיליון ש"ח.

 • גידול של כ-800%

  במספר הפניות למוקד 118 במאי 2020, במהלך משבר הקורונה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד; בתקופה זו חל גם גידול של 26% במספר הפניות למחלקות לשירותים חברתיי...

 • כ-50% מהנשים

  שנרצחו בשנים 2004 עד 2019 היו מוכרות לשירותי הרווחה קודם לרצח.

פעולות הביקורת

בחודשים מאי 2020 - נובמבר 2020 בדק משרד מבקר המדינה את אופן ההתמודדות של רשויות השלטון - המרכזי והמקומי - עם תופעת האלימות בין בני זוג. הביקורת נעשתה במינהל לשירותים חברתיים ואישיים במטה משרד הרווחה ובמחוזותיו. כמו כן בוצעה ביקורת במחלקות  לשירותים  חברתיים בעיריית  יבנה, במועצות המקומיות קדימה צורן ושיבלי אום אל-ר'נם, במועצות האזוריות דרום השרון ומטה יהודה ובמרכזים לטיפול ומניעת אלימות במשפחה בעיריות בית שמש, בני ברק, דימונה, חדרה, לוד, סכנין, עכו, קריית מלאכי, ראש העין ורהט. הביקורת נעשתה גם בשירות המבחן למבוגרים וברשות לשיקום האסיר שבמשרד הרווחה, במשרד לביטחון הפנים, במשטרת ישראל, בשירות בתי הסוהר, במשרד החינוך, במשרד הבריאות ובמשרד הבינוי והשיכון. הביקורת נעשתה בתקופה שבה הוטלו במדינה עקב מגפת הקורונה מגבלות תנועה וכן מגבלות על התקהלות, ועל כן מרביתה התבצעה באמצעות פניות בכתב ובטלפון.

תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  הגדרת תופעת האלימות בין בני זוג והיקפה - בהיעדר הגדרה אחידה, מחייבת וכוללת של ההתנהגויות החוסות תחת הגדרת האלימות בין בני זוג, ובהיעדר מסד נתונים עדכני על תופעת האלימות בין בני זוג נפגעת היכולת להתמודד באופן מועיל עם תופעה זו.
 • dislike
  תקצוב חלקי של התוכנית הלאומית - בשנים 2017 - 2020 הקצתה הממשלה 128 מיליון ש"ח מתוך 300 מיליון ש"ח שלפי ההערכה דרושים ליישום התוכנית הלאומית לטיפול באלימות במשפחה, אף שהממשלה אימצה את עיקרי התוכנית. עקב כך ההתמודדות עם התופעה נותרה חלקית ומלווה בפתרונות...
 • dislike
  מניעה ראשונית - אף שבכוחן של פעולות הסברה ומניעה ראשונית להפחית את היקף תופעת האלימות בין בני זוג ולצמצם את המשאבים המושקעים בהתמודדות עימה, התקציב של משרד הרווחה ושל הרשות למאבק באלימות למניעת התופעה הוא כ-1.4% מהתקציב המוקצה למניעה שלישונית של התופעה...
 • dislike
  איתור משפחות במעגל האלימות - למשרד הרווחה, המשמש חוליה מרכזית באיתור מקרי אלימות, אין מדיניות סדורה בעניין פעולות איתור של משפחות במעגל האלימות באמצעות המחלקות לשירותים חברתיים והמרכזים לטיפול ומניעת אלימות במשפחה ברשויות המקומיות.
 • dislike
  פיזור גיאוגרפי של המרכזים לטיפול ומניעת אלימות במשפחה - רוב המרכזים (62 מתוך 110) פעלו ברשויות המקומיות המשויכות למעמד חברתי-כלכלי בינוני עד גבוה במגזר היהודי, אף שחישוב מספר הנזקקים ל-1,000 תושבים העלה כי ככל שהרמה החברתית-כלכלית של תושבי הרשות יורדת...
 • dislike
  משכי המתנה - בשנת 2020 היו משכי ההמתנה לקבלת טיפול במרכזים בעיריות לוד, סכנין ודימונה שלושה חודשים, חודש וחצי וחודש בהתאמה. כמו כן, נזקקים שאינם תושבי בית שמש, בני ברק וסכנין נדרשים לחכות לטיפול במרכזים שברשויות מקומיות אלה זמן ממושך יותר מנזקקים תושבי...
 • dislike
  מספר המטופלים במרכזים - בשנת 2019 טופלו ב-95 מתוך 110 המרכזים למניעה וטיפול באלימות במשפחה 8,641 משפחות. עם זאת, מדיווחי הרשויות המקומיות המוזנים במערכת הממוחשבת של משרד הרווחה לצורך קבלת תקציב עולה כי הן דיווחו רק על 4,266 (כ-49%) מהמשפחות שטופלו במרכ...
 • dislike
  התקצוב הייעודי להתמודדות עם תופעת האלימות בין בני זוג - תקציב ייעודי להתמודדות עם תופעת האלימות במשפחה מועבר לרשויות המקומיות שבהן פועל מרכז. התקציב הייעודי לנזקק שהקצה משרד הרווחה בשנת 2019 לרשויות המקומיות שרמתן החברתית - כלכלית נמוכה היה קטן במידה נ...
 • dislike
  פעילות המרכזים למניעה וטיפול באלימות במשפחה - את רוב העובדים הסוציאליים במרכזים הרשויות המקומיות אינן מעסיקות ישירות אלא באמצעות תאגידים חיצוניים ובתקצוב של משרד הרווחה והרשות המקומית. מספר המשפחות המטופלות שעליו דיווחו בשנת 2019 הרשויות שנבדקו בביקורת...
 • dislike
  הכשרת עובדים סוציאליים והשתלמות בתחום אלימות במשפחה – בשנים 2015 - 2019 כלל העובדים הסוציאליים המועסקים ב-22 (כ-20%) מהמרכזים לא נשלחו להכשרה או להשתלמויות שקיים משרד הרווחה. אף שמשרד הרווחה הוא המממן את הכשרת העו"סים בתחום האלימות במשפחה ואף שהיציאה ל...

  תרשים התקציר

  ההתמודדות עם תופעת האלימות בין בני זוג, 2019

  עיקרי המלצות הביקורת

  • [alt]
   מומלץ כי משרד האוצר ומשרד הרווחה יפעלו לקידום איתור מקורות תקציביים נוספים ליישום התוכנית להתמודדות עם תופעת האלימות שאימצה הממשלה בשנת 2017. על פי התוכנית, אופן הקצאת התקציב היה אמור להיות הדרגתי - כך שמשנת 2018 יתווספו לבסיס התקציב 50 מיליון ש"ח מדי ...
  • [alt]
   מומלץ כי משרד הרווחה יבחן את פיזור המרכזים ברחבי הארץ בהתאם להיקף הצרכים לטיפול בתופעה תוך הבאה בחשבון של מספר הנזקקים ברשות המקומית, לצד מספר התושבים ברשות ורצון הרשות להקים מרכז בתחומה; מומלץ כי משרד הרווחה יבחן את שינוי שיטת התקצוב של המרכזים באופן...
  • [alt]
   מומלץ כי משרד הרווחה יבחן את זמני ההמתנה של נשים נפגעות אלימות למקלטים, וכן את הקשיים שהעלו המרכזים לטיפול ומניעת אלימות בממשקים בינם ובין המקלטים. עוד מומלץ כי משרד הרווחה יפעל להגברת כושר הקליטה של המקלטים ולשיפור השירות והמענה הטיפולי בהם וכן יבחן א...
  • [alt]
   מומלץ כי משרד הרווחה, בשיתוף הרשויות המקומיות, יפעל להתוות מדיניות להגדלת מספר הגברים המשתתפים בתוכניות לטיפול בגברים אלימים, למעקב אחריהם ולליווים, תוך איגום נתונים ואיתור מוקדי הקושי בגיוס מטופלים וגורמי הנשירה מטיפול. כמו כן, מומלץ לגבש מענים לגברים...
  • [alt]
   מומלץ כי המשרד לביטחון הפנים ומשרד המשפטים יפעלו להסדרת מנגנון השחרור המינהלי של אסירי אלימות במשפחה תוך היערכות לכך מבעוד מועד, ולאחר בדיקת מידת מסוכנותם של האסירים, ותוך בחינת מתן תמריצים לטיפול, אם בין כותלי בית הסוהר ואם לאחר שחרורם ובכפוף למתן הוד...

  סיכום

  במהלך מגפת הקורונה חל גידול ניכר במספר הפונים לקבלת סיוע מרשויות הרווחה - כך במאי 2020 לעומת מאי 2019 חל גידול של כ-800% במספר הפניות למוקד 118, של 26% במספר הפניות למחלקות לשירותים חברתיים ולמרכזים לטיפול ומניעת אלימות במשפחה ושל 22% במספר התיקים שנפתחו במשטרה. כמו כן, חל גידול של 160% במספר הנשים שנרצחו על ידי בני זוגן בשנת 2020 לעומת השנה הקודמת. גידול ניכר זה מדגיש את החיוניות שבהגברת פעילותם של שירותי הרווחה למניעת התופעה, לאיתור משפחות הכלואות במעגל האלימות, למתן סיוע ותמיכה לנפגעי אלימות ולשיקום הגברים האלימים. מומלץ כי ההתמודדות עם התופעה תתבצע תוך שיתוף פעולה בין כלל הגופים הפועלים בתחום, תוך שמירה על הרצף הטיפולי - הן בנפגעים והן בפוגעים, ותוך הכשרה מתאימה של המטפלים והפחתת עומס העבודה עליהם.

  על הגורמים הרבים העוסקים בתחום, ובהם משרד הרווחה, הרשויות המקומיות, משרד הבריאות, משרד החינוך, המשרד לביטחון הפנים, המשטרה והרשות למאבק באלימות - לשתף פעולה מתוך ראייה מערכתית לשם מיגור תופעת האלימות בין בני זוג, הגורמת נזקים מידיים וארוכי טווח הן לפרט והן לקהילה.