facebook

דף הבית

מימון מפלגות

 הודעות ופרסומים אחרונים:

 • סיום תקופת ההסדר לגבי המתמודד מר צבי גרנות

  14/9/2022

  מבקר המדינה, בתוקף סמכותו לפי סעיף 24א(ג) לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992 (להלן - החוק), מודיע בזאת כי המתמודד מר ...

   
 • הזמנה לכנס הסברה לקראת הבחירות לכנסת העשרים וחמש

  8/9/2022

  האגף לביקורת בחירות ומימון מפלגות במשרד מבקר המדינה יערוך כנס לקראת הבחירות

   
 • תחילת תקופת ההסדר לגבי המתמודד מר צבי גרנות

  4/9/2022

  מבקר המדינה קבע את מועד תחילת תקופת ההסדר של המתמודד מר צבי גרנות

   
 • חובת הודעה למבקר המדינה של משווקי מתקני פרסום חוצות, עורכי סקרי בחירות ובעלי זיכיון לשידורי רדיו לקראת הבחירות המקדימות במפלגות והבחירות לכנסת ה-25

  11/8/2022

  לפי הוראות חוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959 (להלן - החוק), חובה על הגורמים המוזכרים להלן למסור למבקר המדינה הודעות במועדים שנקבעו, כמפורט להלן:

   
 • ​הודעה בעניין גופים פעילים בבחירות

  11/8/2022

  גוף פעיל בבחירות כאמור חייב לדווח על כל פעולותיו הכספיות, לרבות על תרומות שקיבל, באמצעות מערכת ממוחשבת שבאתר המרשתת (האינטרנט) של משרד מבקר המדינה. הדוח ...

   
 • הודעה בדבר אופן החזרת תרומות לתורמים בבחירות מקדימות מזכות

  3/8/2022

  מבקר המדינה מבהיר את אופן החזרת תרומות בגובה סכום המענק החלקי לתורמים לפי סעיף 28לח(ד)(1) לחוק המפלגות

   
 •