facebook

שאלון לציבור נכי צה"ל

משרד מבקר המדינה מזמין את ציבור נכי צה"ל המופיעים בפני הוועדות הרפואיות של אגף השיקום במשרד הביטחון להשתתף בתהליך הביקורת על התנהלות הוועדות הרפואיות המחוזיות והעליונות

שיקום

• משרד מבקר המדינה עורך ביקורת על התנהלותן של הוועדות הרפואיות באגף שיקום. במסגרת זו מבקש משרד מבקר המדינה לבחון את התנהלותן של הוועדות הרפואיות המחוזיות והעליונות מנקודת מבטם של הנכים המופיעים בפניהן.

• לשם כך, הכין משרד מבקר המדינה שאלון משוב שנועד לאתר ליקויים  בפעילות הוועדות הרפואיות, ככל שישנם, ולהאיר את עיני אגף שיקום נכים במשרד הביטחון  לקיומם.

• השאלון הינו אנונימי ותוצאותיו לא יועברו לאגף שיקום.

• על מנת שניתן יהיה להסיק מסקנות מהימנות רצוי שנכים רבים, ככל שניתן, יענו על השאלון.​

• על מנת לענות על השאלון, אנא לחץ על הקישורים שלהלן. הקישור הראשון מתייחס לשאלון בנוגע לוועדות עליונות והשני לוועדות מחוזיות.

 

למעבר לשאלון למשתתפים בוועדה הרפואית העליונה

למעבר לשאלון למשתתפים בוועדה הרפואית המחוזית

 

שאלון משרד מבקר המדינה בנושא התנהלותן של הוועדות הרפואיות באגף שיקום נסגר.

משרד מבקר המדינה מודה לכל המשיבים לשאלון.