facebook

סיום תקופת ההסדר לגבי המתמודד מר יום-טוב סמיה

מבקר המדינה, בתוקף סמכותו לפי סעיף 24א(ג) לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992 (להלן- החוק), מודיע בזאת כי תקופת ההסדר כהגדרתה בחוק לגבי המתמודד מר יום-טוב סמיה באשר לבחירות לכנסת העשרים ואחת הסתיימה בתאריך 14/02/2019.