facebook

פרסום דוח משלים​ - הקרן הקיימת לישראל - הניהול הכספי של פעולות קק"ל במקרקעין שבבעלות המדינה

מבקר המדינה מתריע בדוח זה על מחדלי המדינה וקק"ל, שכלל אין בידיהן מידע מהימן לגבי היקף ההוצאות שהוציאה קק"ל בגין פיתוח מקרקעין שבבעלות המדינה

מבקר המדינה השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא, פרסם היום דוח מיוחד "הקרן הקיימת לישראל - הניהול הכספי של פעולות קק"ל במקרקעין שבבעלות המדינה". זהו דוח משלים לדוח מיוחד "הקרן הקיימת לישראל - פעולות לפיתוח מקרקעי ישראל", שפרסם מבקר המדינה ב-18.1.17.

בדוח הנוכחי נכללים ממצאים שהועלו בביקורת האמורה ונוגעים להתחשבנות הכספית בין המדינה ובין קק"ל בהתאם לאמנה משנת 1961.

בדצמבר 2016 הגישה קק"ל בקשה לוועדת המשנה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת, להטיל חסיון על חלק זה של הדוח בהתאם לסעיף 17 לחוק מבקר המדינה. ועדת המשנה שבחנה את הבקשה במהלך כמה ישיבות החליטה ב-14.3.17, כי יש לפרסם חלק זה.

קק"ל היא הבעלים של כ-2.5 מיליון דונם שהם כ-12% משטח מדינת ישראל.

על פי האמנה בין הממשלה לבין קק"ל משנת 1961, הוקם בקק"ל מינהל פיתוח הקרקע- מפ"ק, שעוסק בפיתוח, הכשרה ובייעור של כלל מקרקעי ישראל.

על פי האמנה, קק"ל אמורה לממן מתקציבה את הפיתוח שהיא עושה במקרקעי המדינה ולאחר מכן לקבל מהמדינה החזר.

ב-1991 חתמו המדינה וקק"ל הסכם על פיו החזרי המדינה לקק"ל בגין פיתוח מקרקעי המדינה ייעשו באמצעות העברת מקרקעין מהמדינה לקק"ל.

בעקבות ההסכם העבירה המדינה לקק"ל בין ספטמבר 1991 לאפריל 1992 מקרקעין בשטח של כ-51,000 דונם - בגליל. בניגוד לנדרש בחוק מקרקעי ישראל, משרד האוצר לא פנה לוועדת הכספים של הכנסת לצורך קבלת אישור לביצוע העברת המקרקעין.

מבקר המדינה השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא מתריע בדוח זה על מחדלי המדינה וקק"ל, שכלל אין בידיהן מידע מהימן לגבי היקף ההוצאות שהוציאה קק"ל בגין פיתוח מקרקעין שבבעלות המדינה - קק"ל העריכה באוגוסט 2014 כי המדינה חבה לה כ-10.5 מיליארד ₪ בגין הוצאות אלה. זאת ועוד אין למדינה מידע מהימן לגבי ערך הקרקעות שהעבירה המדינה לקק"ל שערכן עשוי להסתכם במיליארדי ₪.

כפועל יוצא מכך המדינה גם אינה יודעת אם היא שחייבת כספים לקק"ל עבור הפיתוח שמינהל פיתוח הקרקע-מפ"ק עשה במקרקעי המדינה, או שמא קק"ל היא שחייבת למדינה כספים בהתחשב בשווי הקרקעות שקיבלה מהמדינה, ובהתחשב במאות מיליוני השקלים שהתקבלו כהכנסות מאותן קרקעות, והועברו לקק"ל במקום להיות מופקדים כנקבע בהסכם בקרן מיוחדת.

לקריאת הדוח המלא - הקרן הקיימת לישראל - הניהול הכספי של פעולות קק"ל במקרקעין שבבעלות המדינה - דוח משלים

לקריאת הדוח המלא - הקרן הקיימת לישראל -  פעולות לפיתוח מקרקעי ישראל