facebook

דוח ביקורת על ההיערכות לבחירות לכנסת התשע-עשרה

מבקר המדינה השופט (בדימוס) יוסף שפירא, פרסם היום דוח ביקורת על ההיערכות לבחירות לכנסת התשע-עשרה וניהולן ודוח על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת ה-19

כריכת דוח הביקורת

מבקר המדינה השופט (בדימוס) יוסף שפירא, פרסם היום דוח ביקורת על ההיערכות לבחירות לכנסת התשע-עשרה וניהולן ודוח על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת ה-19.

 

בדוח הביקורת על היערכות לבחירות לכנסת ה-19 וניהולן נמצאו ליקויים בנושאי תכנון התקציב וביצועו, אי-הסדרת מעמד עובדי הסגל הקבוע של ועדת הבחירות המרכזית, גיוס כוח אדם, תשלום לנציגי הסיעות ופריסת הקלפיות. כך למשל, ל-137 מבין כ-880 עובדי המטות המנהליים היה קרוב משפחה אחד לפחות שהועסק במטות המנהליים או ביום הבחירות אף שאסור היה להעסיקו בהתאם לכללי הוועדה המרכזית.

כן נמצאו ליקויים באופן ניהול ההצבעה ובמקרים מסוימים עלה חשש לפגיעה בטוהר הבחירות. בשמם של כמה עשרות בוחרים שנפטרו בוצעה לכאורה הצבעה ואף בשמם של כמה אלפי בוחרים ששהו בחו"ל ביום הבחירות. בנוסף על אלה, נמצא ליקוי מהותי בפריסת קלפיות נגישות. אין להשלים עם כך שמגבלה פיזית תמנע מבעל בחירה לממש זכות זו.

לדעת מבקר המדינה, חיוני לדון בסוגיית השימוש באמצעים אלקטרונים למימוש זכות הבחירה, על מנת ששילובם של אמצעים אלו בעתיד יעשה לאחר שנשקלו ונבדקו ההיבטים השונים והמורכבות הרבה הכרוכים ביישומם.

 

דוח הביקורת לפי חוק מימון מפלגות מציין, כי 7 סיעות קיבלו דוח שלילי – בל"ד, הבית היהודי, חיים בכבוד, כולנו חברים-ננח, עוצמה לישראל, עם שלם וצדק חברתי בשל אי-ניהול החשבונות לפי הנחיות מבקר המדינה. סיעה אחת - התנועה - קיבלה דוח שלילי בשל אי עמידה בתקרת ההוצאות הקבועה בחוק. סיעת "הבית היהודי" קיבלה קנס חריג בחומרתו בסך 380,000 ₪; בל"ד 160,000 ₪; התנועה 140,000 ₪.

למרבית הסיעות יש גירעונות ניכרים שמקורם במערכת הבחירות לכנסת ה-19. גירעונות חלק מהסיעות עלולים לסכן את איתנותן הפיננסית ואת המשך פעילותן.

לקריאת הדוח:

 www.mevaker.gov.il/he/Reports/Pages/237.aspx