facebook

הפרטת התעשיה הצבאית לישראל בע"מ (תעש)

שער ותוכן ענייניםwordpdf
المقدمة – הקדמה בערביתwordpdf
כריכהpdf
סוג הפרסום דוחות מיוחדים
מספר קטלוגי 004-2018
תאריך פרסום 26/6/2018
מספר ISSN 0793-1948

פתח דבר

מאז שנת 1933, עוד מתקופת "המדינה שבדרך", הייתה התעשייה הצבאית (תעש) אחת מאבני היסוד של מדינת ישראל ומילאה חלק חשוב בבניין המדינה, בשמירה על ביטחונה ובהבטחת אספקה שוטפת של נשק לכוחות הלוחמים. מאז הקמת המדינה שימשה תעש ארגון תעשייתי משקי, במעמד של יחידת סמך במשרד הביטחון, ועסקה במחקר, בפיתוח ובייצור של נשק, תחמושת, מערכות וציוד צבאי לצה"ל ולייצוא.

בנובמבר 1990 הוקמה תעש כחברה ממשלתית. במהלך שנות פעילותה כחברה היא הייתה נתונה בקשיים כלכליים כבדים, שבאו לידי ביטוי בהפסדים ניכרים לאורך שנים. עקב קשיים אלה ניסו משרד הביטחון ומשרד האוצר במשך שנים רבות להפריט את החברה או למזגה עם חברה ממשלתית אחרת.

בהחלטת ועדת שרים לענייני הפרטה מדצמבר 2013, כפי שתוקנה בהחלטתה ממאי 2014, נקבע כי תוקם חברה ממשלתית בבעלות מלאה של המדינה שתיקרא תעש מערכות בע"מ; פעילותה העסקית של תעש תועבר לתעש מערכות; וכל החזקות המדינה בתעש מערכות יימכרו בדרך של מכירה פרטית. כמו כן נקבע בהחלטה כי מפעלי תעש שבאזור השרון יועברו למתחם החברה ברמת בקע שבנגב.

במרץ 2015 נפתח הליך המכירה של תעש מערכות, ומבין הגופ...

הגופים המבוקרים בפרק

  • משרד הביטחון
  • רשות החברות הממשלתיות
  • התעשיה הצבאית לישראל בע"מ

מילות מפתח

  • הפרטה
  • ניגוד עניינים
  • הערכת שווי
  • היעדר תיעוד
word
pdf