לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור

דוח על תוצאות ביקורת חשבונות המועמדים שהשתתפו בבחירות המיוחדות לרשות המקומית אילת שהתקיימו באוגוסט 2021

תאריך הפרסום: 09.06.2022
מספר קטלוגי: 2022-P-005
מספר ISSN: 0793-1948

הקדמה

- דוח על תוצאות ביקורת חשבונות המועמדים שהשתתפו בבחירות המיוחדות לרשות המקומית אילת שהתקיימו באוגוסט 2021

רקע

ב-10.8.21 התקיימו בחירות מיוחדות ברשות המקומית אילת עקב היבחרותו לכנסת של ראש הרשות המכהן (ח"כ מאיר יצחק הלוי).

במערכת הבחירות המיוחדות באילת התמודדו ארבעה מועמדים.

מועד מסירת דוח מבקר המדינה

לפי סעיף 23(א) לחוק, על מבקר המדינה למסור ליושב ראש הכנסת, לא יאוחר מעשרה חודשים אחרי הבחירות, דוח בדבר תוצאות ביקורת החשבונות של המועמדים שהשתתפו בבחירות.

על פי הוראות החוק, נקבע המועד למסירת הדוחות האמורים ליו"ר הכנסת לחודש יוני 2022.

עיקרי הממצאים

תוצאות ביקורת החשבונות של המועמדים נקבעו על פי הדוחות הכספיים שהם מסרו; על פי חוות הדעת של רואי החשבון שבדקו את החשבונות שצורפו לדוחות הכספיים; על פי בדיקות ובירורים משלימים שעשו עובדי משרדי; על פי השלמות, תיקונים והסברים של המועמדים; ועל פי תצהירים של נציגי המועמדים שהתקבלו כראיה לפי סעיף 21(ה) לחוק.

הדוח כאמור עוסק בארבעה מועמדים. שני מועמדים מסרו דוחות כספיים ושני מועמדים, שאינם זכאים למימון ממלכתי, לא מסרו למשרדי חשבונות ודוחות כספיים.

להלן תוצאות הביקורת:

לשני המועמדים שמסרו דוחות כספיים למשרדי (מר לנקרי אלי ומר קדוש גבריאל), ניתן דוח חיובי.

שני מועמדים (גב' מילוא הדס ומר קסוס יעקב), לא מילאו אחר הוראות סעיף 22(א) לחוק ולא מסרו למשרדי דיווח, כך שלא ניתן היה לערוך ביקורת על חשבונותיהם ועל כן קבעתי כי הדין והחשבון בעניינם אינו חיובי. המועמדים אינם זכאים למימון ממלכתי על פי הוראות החוק ועל כן אין אפשרות להטיל עליהם סנקציה כספית.

מבקר המדינה כבר העיר  בעבר, באשר לסיעות או מועמדים שלא הגישו דוח כספי, כי מי שמעמיד עצמו לבחירה לתפקיד ציבורי, חייב לפעול בהתאם לדרישות החוק ובשקיפות וכי מומלץ כי המחוקק ייתן דעתו על סנקציה מתאימה במקרים כגון אלה.

להלן יובאו פרטים בנוגע לתוצאות ביקורת החשבונות שנמסרו לי על ידי שני המועמדים, מר לנקרי אלי ומר קדוש גבריאל.

הכנסות

החוק קובע כי מקורות המימון להוצאות הבחירות של מועמדים בבחירות מיוחדות לראשות רשות מקומית יהיו מימון ממלכתי מאוצר המדינה ותרומות.

סך ההכנסות שעליהן דיווחו שני המועמדים הסתכם ב-3,406,969 ש"ח, מהן 3,118,069 ש"ח מאוצר המדינה ו- 288,900 ש"ח מתרומות. 

זכאות למימון ממלכתי

כאמור, בחוק נקבע כי מועמדים זכאים למימון הוצאות הבחירות שלהם מאוצר המדינה בהתקיים התנאים המפורטים בו, ובכפוף למסירת הודעות ובהן פרטים על באי הכוח והנציגים ועל חשבון הבנק.

כאמור, שני המועמדים זכאים למימון ממלכתי.

סך המימון הממלכתי לשני המועמדים הסתכם ב-3,118,069 ש"ח.

הוצאות

על פי דיווחי שני המועמדים, הוצאותיהם במערכת הבחירות הסתכמו ב-2,113,258 ש"ח.

תקרת ההוצאות

סעיף 15(ג) לחוק קובע מהו סכום ההוצאות המצטבר המרבי שמותר למועמדים להוציא בגין מערכת הבחירות (להלן - תקרת ההוצאות).

שני המועמדים לא חרגו מתקרת ההוצאות.

השבת עודפים לאוצר המדינה

הוצאות הבחירות של המועמדים היו נמוכות מהסכום שהם קיבלו מאוצר המדינה (בשיעור 85% מהמימון המגיע) . על המועמדים להחזיר לאוצר המדינה את ההפרש (מר אלי לנקרי - 529,914 ש"ח; מר גבי קדוש -7,187 ש"ח).

קיום הנחיות מבקר המדינה

לפי החוק, על המועמדים לנהל את מערכת החשבונות שלהם בהתאם להנחיות.

שני המועמדים ניהלו את חשבונותיהם בהתאם להנחיות מבקר המדינה.

 

מתניהו אנגלמן

מבקר המדינה

ונציב תלונות הציבור

ירושלים,  סיון התשפ"ב

 יוני 2022


הדוח המלא בקובץ המצורף

תוכן העניינים