לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור
הגעת לתוכן כרטיסייה על מנת להמשיך בנייוט דלג עם החיצים למטה ולמעלה
מסגרת פרסום:
תאריך הפרסום:
סוג הפרסום:
בטיחות בדרכים; תאונות דרכים; מטענים; קציני בטיחות; טכוגרף; ועדת סגיס; חומרים מסוכנים; הרוגים; אוטובוסים; משאיות

רקע

​על פי נתונים רב-שנתיים, מעורבותם של משאיות ואוטובוסים בתאונות דרכים בישראל - ובפרט בתאונות דרכים שיש בהן פצועים קשה או הרוגים - גבוהה יחסית לסוגים אחרים של כלי רכב, ומצבה של ישראל בתחום זה חמור משל מרבית המדינות המפותחות. הטיפול בנושאים הנוגעים לבטיחותם של כלי רכב כבדים מצוי בתחומי אחריותם של כמה גופים ממשלתיים, ובראשם במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים (משרד התחבורה), אגף התנועה במשטרת ישראל והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הרלב"ד). נושאים אלה נבחנו בעבר במסגרת ועדות שונות. העיקרית שבהן - ועדת סגיס - הגישה את המלצותיה בשנת 2002. ועדות אלה התריעו על ליקויים והעלו המלצות, וחלקן טרם יושמו.

נתוני מפתח

 • 104,000

  מספר המשאיות שמשקלן מעל 3.5 טונות בשנת 2018, כ-3% מסך כלי הרכב בישראל

 • 22,000

  מספר האוטובוסים בשנת 2018, כ-0.6% מסך כלי הרכב בישראל

 • 91

  מספר ההרוגים בתאונות דרכים שבהן היו מעורבים כלי רכב כבדים בשנת 2018

 • 27%

  שיעור ההרוגים בתאונות דרכים שבהן היו מעורבים כלי רכב כבדים מסך ההרוגים בתאונות בעשור האחרון

 • 18 שנה

  הזמן שחלף מפרסום המלצות ועדת סגיס, שחלק גדול מהן טרם יושם

 • 30 שנה

  הזמן שחלף מאז בוצע סקר משאיות ארצי מקיף בפעם האחרונה

 • 12 שעות

  משמרת מקסימלית של נהג בישראל ארוכה בשליש מהמשמרת המקסימלית בקהילה האירופית, שאורכה 9 שעות

 • 53%

  שיעור כלי הרכב הכבדים שנמצאו בהם ליקויים מכלל כלי הרכב הכבדים שנבדקו על ידי ניידות משרד התחבורה בשנת 2018

פעולות הביקורת

​בחודשים מרץ עד דצמבר 2019 בדק משרד מבקר המדינה את נושא הבטיחות בדרכים של כלי רכב כבדים. בדיקות השלמה נעשו עד מרץ 2020. הביקורת התמקדה בטיפול בגורם האנושי, וכן נבדקו נושאים הנוגעים למערך הטיפול בנושאי בטיחות של כלי רכב כבדים, פיקוח ואכיפה על ענף כלי הרכב הכבדים והסדרתו, תקינות כלי הרכב וטיפול בתשתיות תומכות בטיחות. הביקורת נעשתה במשרד התחבורה וברלב"ד. בדיקות השלמה נעשו באגף התנועה במשטרת ישראל, באגף להכשרה מקצועית ופיתוח כוח אדם שבמשרד העבודה (האגף להכשרה מקצועית) ובמכון הרפואי לבטיחות בדרכים (המרב"ד), שהוא יחידת סמך של משרד הבריאות

תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  תוכנית אב למטענים - בשנת 2007 החל משרד התחבורה להכין תוכנית אב למטענים. במועד סיום הביקורת עדיין לא הסתיימו הכנתה של תוכנית האב ויישום ההמלצות שהובאו בשלבי הביניים של הכנתה - האחרון שבהם משנת 2014 - ועדיין לא גובשה תוכנית פעולה ליישום המלצות אלה.
 • dislike
  חניכה והשתלמויות - לא הוסדרה חובת חניכה לנהגי רכב כבד בתקופה שלאחר קבלת רישיון, ולא הוסדרו עבורם השתלמויות תקופתיות.
 • dislike
  מחסור בנהגים - לא ננקטו מכלול הפעולות לשם התמודדות עם המחסור הקיים בנהגי רכב כבד, באמצעות שיפור תהליכי איתור וגיוס של מועמדים, ייעול תהליך רישוי נהגים ושיפור תנאי עבודתם.
 • dislike
  הסדרת השימוש בטכוגרף דיגיטלי - טרם הוסדר השימוש בטכוגרף דיגיטלי אשר צפוי להביא לשיפור של ממש בפיקוח ובאכיפה בנושאים הנוגעים לעמידת של הנהגים בכללי שעות נהיגה ומנוחה ובמגבלות על מהירות הנסיעה, זאת - למרות החלטת ממשלה משנת 2005 שחייבה... המשך בקובץ המצורף
 • dislike
  פעילות ניידות הבטיחות של משרד התחבורה - חלה הפחתה מתמשכת במספר הבדיקות שמבצעות ניידות הבטיחות של משרד התחבורה.
 • dislike
  פיקוח על ענף ההובלה ושינוע חומרים מסוכנים (חומ"ס) והסדרתו - יש חוסרים רבים בכל הנוגע להסדרת ענף ההובלה ושינוע חומ"ס, הכשרת בעלי תפקידים בענף ופיקוח ואכיפה בתחום, בין היתר בשל מחסור חמור במשאבים - הן כוח אדם והן מערכות מחשוב וכלי רכב.
 • dislike
  תשתיות תומכות בטיחות - קיימים חוסרים רבים בתשתיות התומכות בבטיחותם של כלי רכב כבדים, כגון אזורי מנוחה וריענון לנהגים, מפרצי עצירה, שוליים רחבים, נתיבי זחילה וחניוני לילה. משרד התחבורה טרם גיבש תוכנית כוללת לצמצום החוסרים.
 • like
  איחוד יחידות במשרד התחבורה - באוקטובר 2019 אוחדו מרבית היחידות האחראיות לטיפול בנושאים הנוגעים לכלי רכב כבדים במשרד התחבורה בכפיפות למינהל התנועה שבמשרד התחבורה.
 • like
  מערכת מידע לחקירת תאונות - הרלב"ד הקימה מערכת BI אשר מאפשרת חקירת נתונים של כלל תאונות הדרכים.
 • like
  יחידת אכיפה במשטרה - בשנת 2017 הוקמה במשטרת התנועה יחידה האחראית לאכיפת החוקים על כלי רכב כבדים.

תרשים התקציר

שיעור המעורבות בתאונות דרכים קשות וקטלניות ל-10,000 כלי רכב, לפי סוג הרכב, 2018

עיקרי המלצות הביקורת

 • [alt]
  מומלץ כי משרד התחבורה יגדיר גורם מתכלל אשר יקבל אחריות ואמצעים מתאימים לצורך הובלה ותיאום, הן בתוך משרד התחבורה והן בין המשרדים השונים, של כלל הנושאים הנוגעים לטיפול בנושא בטיחותם של כלי הרכב הכבדים.
 • [alt]
  מומלץ כי משרד התחבורה יוודא שמשאבי כוח האדם ויתר המשאבים נותנים מענה מספק למשימות המוטלות על היחידות העוסקות בכלי רכב כבדים.
 • [alt]
  מומלץ כי משרד התחבורה יכין תוכנית עבודה נרחבת הכוללת יישום של פתרונות מתאימים לתיקון הליקויים ולהשלמת הפערים שהועלו בכל הנוגע להכשרת נהגי רכב כבד, בשיתוף עם משרד העבודה, הרלב"ד וגורמים נוספים בהתאם לצורך.
 • [alt]
  מומלץ כי משרד התחבורה יבחן את מתכונת העסקת קציני הבטיחות ויבחן גיבוש מודל אשר ייצר את האיזונים הנדרשים בין בעלי התפקידים השונים - קציני הבטיחות, בעלי החברות, מנהלי החברות והנהגים. כמו כן מומלץ כי משרד התחבורה יסדיר השתלמויות... המשך בקובץ המצורף
 • [alt]
  מומלץ כי משרד התחבורה ישלים את הסדרת מעמדו של התקן החדש לריתום מטענים; ינקוט את הצעדים הנדרשים לשם יישום חוק שירותי הובלה ותקנותיו ויפעל לשיפור ההסדרה והפיקוח בנושא ענף התובלה בכלל והובלת חומ"ס בפרט.

סיכום

​ועדות וצוותים שונים עמדו מאז שנת 2002 על בעיות בתחום הבטיחות של כלי רכב כבדים והעלו המלצות לפתרונן. עם זאת, הטיפול בחלק מהסוגיות התעכב במשך תקופות ארוכות, והמלצות רבות שהועלו טרם יושמו. לנוכח מכלול הליקויים והסכנה המיידית הנשקפת עקב הבעיות שהועלו, על כל הגורמים האחראים לטיפול בענף - ובראשם משרד התחבורה והרלב"ד - להכין תוכנית עבודה אופרטיבית ומתואמת לטיפול במכלול הליקויים שהועלו ולפעול ליישומה, כדי לשפר את הבטיחות בדרכים של כלי הרכב הכבדים ולמנוע נפגעים בנפש וברכוש.