facebook

קול קורא לארגונים בחברה החרדית להגיש הצעה לשיתוף פעולה עם נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה

משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מזמין ארגונים מהחברה החרדית העוסקים במיצוי זכויות להגיש הצעה לשיתוף פעולה עם נציבות תלונות הציבור

תשומת לבכם להארכת המועד האחרון להגשת המועמדויות עד לתאריך ה-21.2.21.

רקע כללי

נציבות תלונות הציבור (להלן - הנציבות) היא יחידה במשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור העוסקת בבירור תלונות הציבור בתוקף הסמכויות שהוקנו לה בחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב].

הייעוד שחרתה הנציבות על דגלה הוא לשמש כתובת אובייקטיבית, מקצועית ונגישה לבירור תלונות מכל אדם לשם הבטחת זכויותיו ולמען קידום שירות ציבורי יעיל והוגן לחברה על כלל רבדיה.

אחת ממטרותיה העיקריות של הנציבות היא להנגיש את שירותיה לקבוצות באוכלוסייה הממעטות להגיש תלונה, זאת בין היתר באמצעות קבלת תלונה בעל פה מאנשים המתקשים לפנות לנציבות באמצעים אחרים.

על מנת לקדם מטרה זו מבקשת הנציבות לשתף פעולה עם ארגונים מהחברה החרדית העוסקים במיצוי זכויות הממוקמים באזורים שבהם יש רוב חרדי.

במסגרת שיתוף הפעולה בין הנציבות ובין גופים אלה יגיעו עובדי הנציבות אחת לשבועיים ללשכות של הגופים האמורים לצורך הסברה וכן לצורך קבלת תלונות מאנשים המעוניינים להגיש תלונה לנציבות, לרבות מהפונים לאותו גוף, אם הנציבות מוסמכת לבררן.

על מנת שעובדי הנציבות יוכלו לתת שירות יעיל ונגיש על הלשכה להיות במקום שיש בו זמינות לתחבורה ציבורית. נוסף על כך נדרש שהלשכה תהיה נגישה לאנשים עם מוגבלות ושיוקצה חדר נפרד לעובדי הנציבות.

לגוף אשר ייבחר במסגרת הקול הקורא תשולם תמורה בסך 500 ש"ח עבור העמדת חדר אחד במשרדיו באחד מימי השבוע, אחת לשבועיים, לצורך קבלת התלונות.

מובהר כי ככלל, משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור ישאף לכך שעובדיו יגיעו אחת לשבועיים ללשכות הגוף האמור, אך העניין מסור לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד והוא אינו מתחייב לקיים מספר ביקורים מינימלי בלשכות אלה.

תנאי סף מהותיים להגשת מענה לקול הקורא:

  1. מדובר בגוף ללא כוונת רווח, לרבות תאגיד הרשום כחברה לתועלת הציבור או כעמותה. תאגיד הרשום כחברה לתועלת הציבור או כעמותה יידרש להמציא אישור תקף לניהול תקין מרשות התאגידים ואת תעודת רישום התאגיד.

  2. הגוף לא יהיה מזוהה עם מגמה פוליטית או עם מפלגה כלשהי.

  3. הגוף יהיה בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות בפעילות הנוגעת למיצוי זכויות חברתיות.

  4. לשכות הארגון יהיו ממוקמות בישוב שבו רוב האוכלוסיה היא חרדית או בשכונה שבה רוב האוכלוסיה היא חרדית (בהתאם לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה). עדיפות תינתן לארגון המחזיק יותר מלשכה אחת באזורים אלה.

תנאי סף מנהליים

  1. על המציע לצרף להצעתו אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 ,שינתן על-ידי פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, או אישור ממוחשב מאתר האינטרנט של רשות המסים המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות על פי פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, או שהוא פטור מלנהלם ונוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.

  2. יש למלא כנדרש את כל התצהירים וההצהרות הנדרשות בנספחים המצורפים לפנייה זו, וזאת בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 ובהתאם לדרישות המשרד.

    המשרד רשאי על-פי שיקול דעתו הבלעדי, לאפשר השלמת מסמכים ו/או פרטים שלא צורפו במועד שנקבע לכך, והוא גם רשאי שלא לאפשר זאת.

הפרטים שיש לכלול בהצעה:

רקע על הגוף ועל פעילותו החברתית הנוכחית, לרבות פירוט בדבר ניסיונו במיצוי זכויות חברתיות.

פרטי איש קשר מטעם הגוף.

הליך בחינת ההצעה

לאחר הגשת המסמכים המשרד ידון בהצעות, יבחן אותן ויאשר או ידחה את ההצעה על פי תנאי הקול הקורא בהתאם לאיכותה.

לצורך קבלת ההחלטה המשרד רשאי לבקר בלשכות הגוף שבהן אמורה להתקיים קבלת הקהל מטעם עובדי הנציבות.

להלן יפורט אופן החישוב של ציון האיכות של ההצעה:

40% מציון האיכות יינתן על בסיס ריאיון עם נציגי הגוף.

40% מציון האיכות ייקבע על פי איכות המשרדים שיציע הגוף להעמיד לרשות הנציבות והתאמתם לצרכי הנציבות.

20% מציון האיכות ייקבע על פי ניסיונו של הגוף בפעילות הנוגעת למיצוי זכויות חברתיות - יובאו בחשבון הן מספר שנות הניסיון והן איכות הניסיון.

מובהר כי המשרד רשאי להחליט, לפי שיקול דעתו הבלעדי, שלא לקבל כל הצעה או לבטל קול קורא זה; וכן הוא רשאי לקבוע כי לא תידון הצעתו של גוף שלא עמד במועדים שנקבעו להגשה, או של גוף שלא עמד בקריטריונים ובדרישות שפורטו במסמכי הקול הקורא או החוק.

המשרד רשאי לקבוע יותר מזוכה אחד לצורך מתן השירות, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי.

תקופת ההתקשרות תהיה שנה אחת, והמשרד יהיה רשאי להאריך את ההתקשרות בשנה נוספת ולכל היותר בשנתיים.

תהליך הגשת הצעה למענה לקול הקורא:

יש למלא עד 21/2/21 את טופס הגשת הבקשה לשיתוף פעולה במסגרת הקול הקורא ואת הנספחים המצורפים לקול הקורא.

הודעת המשרד בדבר אישור או דחייה של ההצעה לשיתוף פעולה במסגרת הקול קורא תימסר עד 21/3/21.

לשם קבלת מידע נוסף ולשליחת התצהירים וההצהרות, ניתן לפנות בדואר האלקטרוני לכתובת: ntz2000@mevaker.gov.il

המסמכים המצורפים: