facebook

יום האישה הבינלאומי

מחר מציינים ברחבי העולם את יום האישה הבינלאומי. לאורך כל השנה עוסקת נציבות תלונות הציבור בבירור תלונות המסייעות לקידום נשים ולשמירה על זכויותיהן

יום האישה הבינלאומי אשר מצוין מחר, יום שישי ה-08/03/2019, הוא הזדמנות להדגיש כי לאורך כל השנה עוסקת נציבות תלונות הציבור בבירור תלונות המסייעות לקידומן של נשים ולשמירה על זכויותיהן. כך מלמדות התלונות הבאות שהתבררו לאחרונה בנציבות:  

סבסוד אמהות: ליקויים במדיניות משרד העבודה

בשנת 2018 התקבלו בנציבות 146 תלונות בנושא מעונות יום, משפחתונים וצהרונים. מתוך התלונות שבוררו עד תומן, 38% נמצאו מוצדקות ע"י הנציבות - שיעור גבוה מן השיעור הכללי של התלונות שנמצאו מוצדקות העומד על 35%.

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (להלן: משרד העבודה) מעודד שילוב אמהות בשוק העבודה, באמצעות סבסוד שכר הלימוד של המסגרות בהן לומדים ילדיהן, בהתאם לאמות מידה קבועות. בקשות הסבסוד וקביעת דרגות שכר הלימוד מטופלות ע"י מוקד חיצוני שנשכר ע"י משרד העבודה. הנציבות עוקבת אחר פעילות המוקד מיום הקמתו, ולאורך השנים הצביעה על ליקויים רבים שנמצאו בפעילות המוקד ובמדיניות משרד העבודה. כתוצאה מהתערבות הנציבות, שונו פעמים רבות הוראות בנהלי המוקד ובמבחני התמיכה למתן דרגות הסבסוד.

דרגת הסבסוד של המשרד נקבעת בין היתר על פי שעות העבודה או שעות הלימודים של אם המשפחה. כך למשל, על פי נוהלי המשרד, לימודי רפואה מוכרים כלימודים לתואר ראשון לכל אורכם.

בתלונה שהגיעה לאחרונה לנציבות, אם הלומדת לימודי וטרינריה ביקשה ממשרד העבודה לקבל סבסוד בשכר לימוד ילדיה, אולם נענתה כי לימודי וטרינריה אינם מוכרים כלימודי רפואה, אלא כלימודי תואר שני, אשר אינם מזכים בסבסוד.

בעקבות התערבות הנציבות, המתלוננת קיבלה סבסוד לשנת הלימודים תשע"ט וכן, קיבלה החזר שנת תשע"ח בסך 11,000 ש"ח. משרד העבודה הסכים שמעתה לימודי וטרינריה ייחשבו אף הם כלימודי רפואה ויקנו לאמהות הלומדות וטרינריה סבסוד לאורך כל שנות הלימודים, כך שגם הן לא יהיו חייבות לעבוד במהלך הלימודים על מנת לשלם את שכר הלימוד של ילדיהן.

קופת חולים הטעתה מבוטחת שביקשה לבצע בדיקות גנטיות טרם היריון

המתלוננת, צעירה המבוטחת בשירותי בריאות כללית, ביקשה לקבל ייעוץ באשר לבדיקות שיש לעשות בטרם כניסה להריון. המתלוננת טענה כי קיבלה מרופאת הנשים בקופה הפניה למכון המבצע בדיקות גנטיות באמצעות רוק. לאחר שביצעה את הבדיקה, היא הופתעה לגלות שעליה לשלם עבורה 1,700 ש"ח. בדיעבד, המתלוננת גילתה כי ניתן לבצע בדיקות גנטיות כבדיקת דם בהשתתפות הקופה ובעלות כוללת בסך 80 ש"ח בלבד.

במענה לפניית הנציבות טענה "כללית" כי המסמך שקיבלה המתלוננת הינו דף מידע שנמסר לה בהמשך לשיחה שהתקיימה בינה לבין הרופאה, ואין בכך משום הפנייה למכון או לבדיקה. אולם, עיון במסמך העלה כי מדובר בנוסח שעלול להטעות. בין השאר, כותרתו הייתה "הפניה כללית" ולא "דף מידע".

בתום הבירור, הנציבות קבעה כי הדף שכונה "הפנייה כללית" נראה כהפניה לכל דבר ועניין, ועל כן, הרופאה פעלה באופן שאינו סביר, שעה שמסרה אותו למתלוננת, מבלי להבהיר כי מדובר בדף מידע בלבד. עוד הדגישה הנציבות כי ככל שהקופה מבקשת למסור דף מידע למבקשות להיכנס להיריון, מן הראוי שהוא יכיל את כלל הנתונים הנדרשים למטופלות ויאפשר להן בחירה מושכלת בין האפשרויות השונות העומדות לרשותן, בין אם הן בסל השירותים ובין אם לא.

בעקבות זאת, הכינה קופת חולים כללית דף מידע מפורט באשר לבדיקות גנטיות הניתנות לביצוע לפני או בזמן היריון, תוך ציון ברור של הבדיקות שאינן נכללות בסל שירותי הבריאות. כמו כן, הוכן עלון מעקב היריון שבו מידע מרוכז לגבי הבדיקות שניתן לבצע בכל שלב משלבי ההיריון - האם הן כלולות בסל השירותים ולמי יש לפנות לצורך ביצוען. הפצת דף המידע והעלון מתוכננת להתחיל במהלך המחצית הראשונה של שנת 2019.