facebook

השתתפות בכנסים בינלאומיים מקוונים

מר מתניהו אנגלמן מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור ועו"ד ד"ר אסתר בן חיים מנהלת נציבות תלונות הציבור, ישתתפו בכנסים מקוונים שיוזם ארגון האומבודסמנים של מדינות אגן הים התיכון (AOM)

מנהלת הנציבות תשתתף בכנס שייערך ב-10.9.21 בנושא "טכנולוגיות מודרניות ותקשורת בשירות האומבודסמן" שיזם הארגון עם מגן זכויות האדם בארמניה, ותרצה על "הגשמת מטרות הנציבות באמצעות התקשורת" במושב שיעסוק בשאלת היחסים בין האומבודסמן לבין התקשורת.

“Modern Technologies & Media in the work of Ombudsmen” - Online Webinar Programme

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור ישתתף בכנס שייערך ב-4-5.10.21 בשילוב האסיפה הכללית של הארגון בנושא "ים תיכוני: מהים שמפריד בינינו ועד הים שמחבר בינינו", וירצה במליאה ביום הראשון של הכנס על "מקורות האנרגיה: קיימות ושימוש הוגן".

"Mediterranean:
from the Sea that separates us to the Sea that unites us” - DRAFT PROGRAMME