facebook

מבקר המדינה בכנס חשיפה למגזר החרדי (8.5.23)

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן קיים ביום חמישי בערב (4.5.23) ערב חשיפה לדוחות מבקר המדינה ולנציבות תלונות הציבור בכל הקשור לקהל החרדי. באירוע השתתפו נציגים ונציגות מהמגזר החרדי - נבחרי ציבורי מוניציפליים ומעצבי דעת קהל חרדיים

מבקר המדינה סקר את פעילות משרדו והדגיש את החשיבות אותה הוא רואה בהנגשת נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה לתלונות מכלל הציבור - לרבות מהמגזר החרדי ובייחוד למי שקולם אינו נשמע. עוד פרט את ממצאי דוחות ביקורת המדינה בתחומים רבים ובפרט אלו שעסקו בציבור החרדי.

המבקר הדגיש את חשיבות השמירה על טוהר המידות ועמידה בדרישות החוק וכללי מבקר המדינה לקראת הבחירות המוניציפליות שיתקיימו השנה. נמסר כי הנחיות המשרד לכלל המתמודדים לקראת הבחירות המונציפאליות מצויות באתר המשרד ויישלחו למשתתפי הכנס.

לדברי מבקר המדינה, "קיימת חשיבות גדולה כי ביקורת המדינה תעסוק בפעילות הגופים המבוקרים לכלל הרבדים של החברה הישראלית - לרבות המגזר החרדי. קבענו לנו כיעד להנגיש את פעילות נציבות תלונות הציבור - לכמה שיותר קהלים, ובייחוד לאלו שכולם פחות נשמע. אני מודה לקהל הרב שהגיע מהמגזר החרדי והביע התעניינות רבה בעבודת הביקורת וברור התלונות. המשתתפים העלו סוגיות רבות הנוגעות למגזר החרדי ובהם - הנגשת השרותים הציבוריים לאוכלוסייה חרדית שנמנית על אוכלוסיות עם נגישות טכנולוגית נמוכה וכן סוגיות בהסדרת התחבורה הציבורית ובטיפול בצרכי הדיור של החברה החרדית. הנושאים שהעלו המשתתפים ישמשו אותנו כתשומות לביקורות עתידיות".