לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור
הגעת לתוכן כרטיסייה על מנת להמשיך בנייוט דלג עם החיצים למטה ולמעלה
מסגרת פרסום:
תאריך הפרסום:
סוג הפרסום:
עסקים קטנים; מענקים; מערכת מחשוב; חובות; גביית מסים

רקע

​תפקידה של רשות המיסים בישראל הוא בעיקר גביית מיסים ישירים ועקיפים, קיום חוקיות היבוא והיצוא, תשלומי פיצויים עבור נזקי מלחמה ותשלום מענק עבודה. פעילות זו חשובה בייחוד בתקופת משבר כלכלי ולנוכח הירידה בתפקוד המשק.

עקב משבר הקורונה, הייתה בחודשים מרץ-אפריל 2020 פגיעה ניכרת ב-74% מהעסקים בישראל, והמחזורים ירדו כמעט בכל ענפי הפעילות במשק. שיעורי הפגיעה הגבוהים ביותר היו בענפי האומנות והבידור, החינוך, התיירות, האירוח והאוכל. הפגיעה הייתה גדולה יותר בעסקים הקטנים בעלי מחזור של עד 300,000 ש"ח.

בתקופת משבר הקורונה נדרשה רשות המיסים לשמור על רציפות תפקודית ולתת מענה לאזרחים בנושאים שונים (דוגמת החזרי מס, אישורי ניכוי מס במקור, פריסות פיצויים) בד בבד עם קיום ההגבלות שהטילה הממשלה, ובכללן צמצום כוח האדם. נוסף על פעילותה השוטפת של רשות המיסים הוטל עליה בתקופה זו להפעיל מנגנון לתשלום המענקים שנועדו לסייע לעסקים, על פי החלטות הממשלה. במסגרת זו נקבעו אמות מידה לקביעת הזכאות למענק, לקביעת הזכאים, לחישוב סכום המענק לכל עסק ולאופן תשלום המענק.

נתוני מפתח

 • כ-19%

  ירידה בגביית המיסים הישירים והעקיפים במרץ-יולי 2020, לעומת תחזית הגבייה

 • 25%

  שיעור העסקים הקטנים שמחזורם הכספי הוא עד 300,000 ש"ח בשנה שמחזורם ירד בחודשים מרץ ואפריל 2020 ב-80% עד 100%

 • 1.1 מיליארד ש"ח

  הוקצו למענק לעצמאים בפעימה הראשונה; עד 31.7.20 מומשו מסכום זה כ-971 מיליוני ש"ח (88.3%)

 • 2.8 מיליארד ש"ח

  הוקצו למענק בפעימה השנייה; עד 31.7.20 מומשו מסכום זה כ-2.6 מיליארד ש"ח (92.6%)

 • 5.2 מיליארד ש"ח

  הוקצו למענק בפעימה השלישית לשם השתתפות בהוצאות קבועות; עד 31.7.20 מומשו מסכום זה כ-2.2 מיליארד ש"ח (42.1%)

 • 1 מיליארד ש"ח

  החזרי מס שנתנה רשות המיסים במהלך מרוכז לנישומים ועוסקים

 • 58,355

  פניות בנושא הקורונה היו למוקד הטלפוני של רשות המיסים במרץ-יולי 2020

 • 5,174

  מ-13,699 שיחות בנושא הקורונה במרץ-אפריל נענו (37.8%)

פעולות הביקורת

​משרד מבקר המדינה בחן היבטים בפעילות רשות המיסים בתקופת משבר הקורונה והתמקד בתפקוד השוטף של הרשות, בשירות הלקוחות שלה ובהקמה וההפעלה של מנגנון תשלום המענקים. הביקורת נעשתה לגבי פרק הזמן 15.3.20 ועד 30.6.20. חלק מהנתונים עודכנו עד 31.7.2020.

תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  הקריטריונים לקבלת המענקים - בקריטריונים שפורסמו היו כמה עיוותים, אשר פגעו באפשרות של כמה קבוצות של עצמאים ועסקים לקבל את המענקים שנקבעו, לדוגמה עוסקים המדווחים על בסיס מזומן, שכירים בעלי שליטה (בפעימה הראשונה), עסקים אשר הפסידו... המשך בקובץ המצורף
 • dislike
  בקרה על תשלום מענקים - המענקים בפעימות הראשונה והשנייה ניתנו ללא שנבדקה הצהרת המקבלים בדבר ירידה של 25% במחזור העסקים שלהם בשיעור לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019, ואין ודאות כי הנושא ייבדק אף בדיעבד.
 • dislike
  מערכת המחשוב - בתקופת משבר הקורונה התגלו במערכת המקוונת של רשות המיסים כמה בעיות ותקלות, אשר פגעו בשירותים שניתנו לאזרחים. לדוגמה, שימוש במערכת של יותר מ-15,000 מבקשי מענק גרם לעומס חריג שלא... המשך בקובץ המצורף
 • dislike
  שירותים שוטפים בתקופת הקורונה - לחלק מהשירותים שסיפקה רשות המיסים בתקופת הקורונה (קבלת מענק החזר הוצאות קבועות ופריסת תשלומים וכן הגשת דוחות שנתיים) נדרשה הגשה ידנית של מסמכים.
 • dislike
  המוקד הטלפוני - נמצא כי בחודשים מרץ-יולי 2020 ממוצע זמן ההמתנה המרבי לקבלת מענה טלפוני היה ברוב המקרים שעה ויותר; ממוצע זמן ההמתנה המרבי למענה בנושא הקורונה היה כ-42 דקות, וממוצע זמן ההמתנה... המשך בקובץ המצורף
 • dislike
  חובות אבודים - רשויות המס מטילות על בעל חוב נקיטת פעולות משמעותיות לצורך הוכחת החובות כאבודים, כדי שיוכל לקבל בחזרה את המיסים ששולמו בשל המכירות שירדו לטמיון. עם זאת, לא ניתנו למערך מס הכנסה... המשך בקובץ המצורף
 • like
  עם תחילת משבר הקורונה תפקדה רשות המיסים בהתבסס על נהלים שגיבשה לשעת חירום, תוך בקרה שוטפת לשם פתרון בעיות. דרך פעולה זו תרמה ליציבות המערכת ולטיוב הפעולות.
 • like
  רשות המיסים פעלה במגוון תחומים כדי להקל על האזרחים ואף מצאה פתרונות לאתגרים שניצבו לפניה בתקופת משבר הקורונה.
 • like
  בשל העבודה המאומצת של הרשות, ובפרט שע"ם, והתגייסות עובדי הרשות בימי המשבר היה אפשר להפעיל את המערכת הממוחשבת ולהעביר בזמן את המענקים.

תרשים התקציר

שיעור התקציב שמומש עד 31.7.20 מכלל התקציב שהוקצה למענק בכל פעימה

עיקרי המלצות הביקורת

 • [alt]
  משרד מבקר המדינה ממליץ לרשות המיסים לבחון באופן עיתי לקראת המשך ההתמודדות עם המגפה את הפגיעה המשקית בענפים ובעסקים מסוימים, ובהתאם לסייע בגיבוש הקלות לענפים ועסקים אלו.
 • [alt]
  משרד מבקר המדינה ממליץ לרשות המיסים לבחון את האפשרות, בזמן שנותר להגשת בקשות למענקים, שהמייצגים יוכלו להגיש את הבקשות למענקים עבור המיוצגים שלהם, ולנהוג כך בנוגע למענקים הבאים שיינתנו.
 • [alt]
  משרד מבקר המדינה ממליץ לרשות המיסים להפיק לקחים בכל הקשור לגיבוש תכנית המענקים ולמימוש של המענקים שאושרו, כדי להבטיח מתכונת מיטבית למתן מענקים. זאת נוכח התמשכות משבר הקורונה ונוכח מצבי... המשך בקובץ המצורף
 • [alt]
  משרד מבקר המדינה ממליץ לרשות המיסים לבחון במקרים של חלוקת מענקים מזורזת בעת חירום הקמה של מערך בקרות בדבר הזכאות של מקבלי המענקים לקבל אותם. מערך זה יכול שיתבסס על ביצוע בדיקות מדגמיות... המשך בקובץ המצורף
 • [alt]
  משרד מבקר המדינה ממליץ לפעול לכך שהמערכות הממוחשבות של רשות המיסים יהיו מקושרות באופן מיטבי למערכות הממוחשבות של המוסד לביטוח לאומי ושירות התעסוקה. כמו כן, על רשות המיסים לפעול לכך שמערכת... המשך בקובץ המצורף

סיכום

​ביקורת זו העלתה כי על אף ההיערכות המוקדמת והמהירה של רשות המיסים לתפקוד שוטף בתקופת משבר הקורונה, עדיין היו ליקויים בכל הקשור למתן מענה יעיל ומהיר למי שנזקק לקבל שירות מרשות המיסים. על רשות המיסים לבחון את הליקויים והבעיות שעלו בביקורת ולהפיק לקחים, כדי לשפר את מתן השירותים, הן נוכח התמשכות המשבר והן כהיערכות לימי שגרה.