לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור
הגעת לתוכן כרטיסייה על מנת להמשיך בנייוט דלג עם החיצים למטה ולמעלה
מסגרת פרסום:
תאריך הפרסום:
סוג הפרסום:
הסעות תלמידים; ילדים עם מוגבלות

רקע

​כדי לאפשר את קיום חוק לימוד חובה, התש"ט-1949 (חוק לימוד חובה), ולפיו כל ילד ונער בישראל חייב להיות במסגרת חינוכית, יש צורך בהסעת אותם תלמידים שבאזור מגוריהם אין מוסד חינוכי או שהמוסד החינוכי נמצא במרחק לא קטן מביתם. ההסעות מיועדות להבטיח כי התלמידים הזכאים להסעות במתכונת יום-יומית ובהתאם למערכת השעות יוסעו בבטחה אל מוסדות החינוך ויוחזרו בשלום לביתם, בהתאם לתנאי הבטיחות הנדרשים.

נתוני מפתח

 • כ-337,000

  מס' התלמידים הזכאים להסעה שהוסעו בשנת 2020 מדי יום למוסד החינוכי שבו הם לומדים. כ-279,000 מהם בחינוך הרגיל והיתר בחינוך המיוחד.

 • כ-2.7 מיליארד ש"ח

  העלות המוערכת השנתית של הסעות התלמידים על ידי הרשויות המקומיות.

 • כ-1.1 מיליארד ש"ח

  ההשתתפות השנתית הכוללת של משרד החינוך במימון הסעות תלמידי החינוך המיוחד בכל אחת מהשנים 2018 ו-2019.

 • פי 7 עד פי 9

  סכום ההשתתפות השנתית של משרד החינוך בהסעת תלמיד בחינוך המיוחד בשנים 2018 ו-2019 לעומת הסעת תלמיד בחינוך הרגיל.

 • 473

  מספר האוטובוסים הייעודים להסעת תלמידים (הצהובים) המופעלים על ידי 49 מועצות אזוריות, רק 298 מהם גילם 10 שנים ומטה.

 • 75,000 ק"מ

  המרחק הממוצע שנסע אוטובוס צהוב בבעלות המועצה האזורית גולן בשנת 2019, פי שלושה מהמרחק שנסע אוטובוס צהוב של המועצה האזורית שדות נגב.

 • 800 ש"ח – 2,500 ש"ח למול כ-61 מיליון ש"ח

  הסכום המצטבר של סכומים שדרשו שש הרשויות המקומיות שנבדקו בגין פיצויים מוסכמים מחברות ההסעות שהפרו הסכמים בשנת 2019, בהשוואה לסך ההוצאות שלהן על הסעו...

פעולות הביקורת

​במחצית השנייה של שנת 2020 בדק משרד מבקר המדינה היבטים בנושא הסעות תלמידים למוסדות החינוך הרגיל ולמוסדות החינוך המיוחד ברשויות המקומיות. הבדיקה נעשתה בשש רשויות מקומיות; עיריות מודיעין עילית ועראבה, המועצה המקומית אבן יהודה והמועצות האזוריות גולן, לכיש ושדות נגב וכן במשרד החינוך. בדיקות השלמה נעשו במשרד התחבורה, במשרד הפנים, ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים ובחברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן - משכ"ל). בירורים משלימים בוצעו בשמונה רשויות מקומיות נוספות.

תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  אוכלוסיית הזכאים להסעה - למרות הרחבת תחולתו של חוק לימוד חובה אין משרד החינוך משתתף במימון הסעות לילדים בגילאי 3 - 4. המשרד גם אינו משתתף כלל במימון הסעות לתלמידי כיתות י"א וי"ב - בתוך יישוב המגורים - בעיריות ובמועצות מקומיות ואינו משתתף במימון הסעות ש...
 • dislike
  אמות המידה שנקבעו כבסיס לשיעורי השתתפות משרד החינוך - שיעורי השתתפות משרד החינוך במימון ההסעות בכל רשות מקומית נקבעו בפברואר 2008. במרוצת השנים לא נבדק אם יש מקום לשנות את אמות המידה המקנות לרשויות מקומיות זכאות להשתתפות משרד החינוך בהסעות תלמידיהן ולה...
 • dislike
  סכומי השתתפות משרד החינוך בהסעות החינוך הרגיל - בארבע רשויות מקומיות (עיריות כרמיאל, מודיעין-מכבים-רעות ורמת גן ובמועצה מקומית אבן יהודה), סכום ההשתתפות של משרד החינוך במימון הסעת התלמידים לפי התעריפים הבסיסיים בשיטה שקבע המשרד היה גבוה ב- 26% (השתתפו...
 • dislike
  הקפאת עדכון תעריף הבסיס שנקבע לשיעור ההשתתפות - בשנת 2012 הקפיא משרד החינוך את תעריף הבסיס שלפיו נקבע שיעור השתתפותו בעלות ההסעות, והוא אינו הולם את העלות בפועל, והדבר משית על הרשויות המקומיות נטל כספי נוסף. כתוצאה מהשחיקה, השתתפות משרד החינוך בחלק ממס...
 • dislike
  הסכמי ניהול בין משכ"ל לרשויות המקומיות ובין משכ"ל לגורם המפקח מטעמה - עד תום מועד הביקורת (פברואר 2021) היו למשכ"ל הסכמי ניהול חתומים עם 111 רשויות מקומיות, מבין 126 הרשויות המקומיות אשר משכ"ל מספקת להן שירותי ניהול ופיקוח בשנת הלימודים התשפ"א. עם שאר...
 • dislike
  שילוב הסעות למוסדות בחינוך המיוחד - מתוך חמישה בתי ספר לחינוך מיוחד שנבדקו אליהם מוסעים 478 תלמידים ב- 137 קווי הסעות, בשני בתי ספר יושמו חמישה קווים משותפים בבית ספר נוסף יושם קו פיזור אחד משותף עם שני תלמידים. למעט איחוד הקווים האלה, הרשויות המקומיו...
 • dislike
  בקרה על חברות ההסעות - חמש משש הרשויות שנבדקו לא ביצעו בקרות מטעמן על חברות ההסעות שפעלו בתחומן ואילו השישית - המועצה האזורית שדות נגב ביצעה בקרות בודדות. בשנת הלימודים התש"פ משכ"ל ביצעה עבור המועצה האזורית לכיש 80 בקרות, אף שהתחייבה ל-240 בקרות, עבור...
 • dislike
  זכות חוזית לפיצויים מוסכמים - שלוש משש הרשויות שנבדקו (עיריות מודיעין עילית ועראבה והמועצה האזורית שדות נגב) לא מימשו כלל בשנת 2019 את הזכות שנתונה להן בהסכמים עם חברות ההסעה, לגבות פיצויים מוסכמים בגין הפרות של חברות ההסעות שהעסיקו. שלוש הרשויות האחרו...
 • dislike
  בטיחות בהסעות של תלמידי החינוך המיוחד - משרד החינוך לא השלים התקנת תקנות להסעה בטיחותית של ילדים עם מוגבלות מגיל שלוש ואילך. ליקויים הועלו גם באופן בחירת מלווי הסעות תלמידי החינוך המיוחד על ידי הרשויות המקומיות שנבדקו, במסמכים שהמציאו על מידת כישוריהם...
 • like
  תחנות הסעה המשמשות לאיסוף ולהורדה של תלמידים - תחנות ההסעה במוסדות החינוך של המועצה האזורית גולן והמועצה המקומית אבן יהודה נמצאו מוסדרות היטב, מקורות, מתוחמות במעקות בטיחות ומתוחזקות באופן שוטף.

תרשים התקציר

ממוצע ההשתתפות הכלל-ארצי של משרד החינוך לתלמיד בגין הסעת תלמידים (בש"ח), 2018 - 2020

עיקרי המלצות הביקורת

 • [alt]
  מומלץ שמשרד החינוך ומשרד התחבורה יבחנו את העקרונות הנהוגים במדינות שונות וישקלו תוך גיבוש הסכמות עם משרד האוצר, משרד הפנים ומרכז השלטון המקומי אם יש מקום לאמץ את אלו מהם המתאימים גם להסעת תלמידים בישראל, כגון שיפור רמת השירות של התחבורה הציבורית, הקצאת...
 • [alt]
  ראוי כי משרד החינוך בשיתוף מרכז השלטון המקומי ומשרד האוצר, יבחנו את אמות המידה שקבע בעבר לשיעורי השתתפותו בעלות ההסעות של הרשויות המקומיות, בשים לב גם לשינויים שחלו בחוק חינוך חובה. עוד מומלץ כי משרד החינוך יבחן מעת לעת, את התעריפים הבסיסיים אותם קבע ל...
 • [alt]
  על מנת להבטיח שקווי התחבורה הציבורית ופתרונות נוספים יותאמו לצרכי התלמידים בדרך היעילה ביותר מומלץ כי משרד החינוך יבחן עידוד הרשויות המקומיות לעשות לשימוש בתחבורה ציבורית וכן יבחן את התאמת סכומי השתתפותו בהסעות תלמידים בחינוך הרגיל להוצאה בפועל של הרשו...
 • [alt]
  מומלץ כי משרד החינוך והרשויות המקומיות יבצעו בדיקת היתכנות של האפשרויות לאחד מסלולי הסעות בין רשויות שונות, תוך בחינת הצורך לאזן בין רצונן לחסוך באמצעות הפחתת העלות ובין רצונן להימנע מהארכת משך הנסיעה במידה לא סבירה, בעיקר בכל הנוגע להסעות תלמידים עם מ...
 • [alt]
  מומלץ כי עיריות מודיעין עילית ועראבה והמועצות האזוריות לכיש ושדות נגב יגבשו תוכניות לקידום הבטיחות והביטחון בהסעות.

סיכום

העלות - הישירה והעקיפה - של הסעות תלמידים מוערכת בכ-2.7 במיליארד ש"ח בכל שנה. בביקורת הועלו ליקויים בכל הנוגע למימון ההסעות ולתנאי הבטיחות של התלמידים המוסעים, והעיקריים שבהם הם: אי-בחינה של משרד החינוך אם יש צורך בעדכון אמות מידה שקבע לפני כ-13 שנה, שעליהן הסתמכה התחשבנותו עם הרשויות המקומיות, והחלטה שקיבל בתחילת שנת 2012 - להקפיא את ההתייקרויות שחלו במרכיבי עלות ההסעות; אי-הסדרה של תקנות הסעה בטיחותית של ילדים עם מוגבלויות מגיל 3 ואילך; אי-ביצוע ביקורות ובקרות כנדרש של הרשויות המקומיות שנבדקו על אופן ביצוע ההסעות; ביצוע בקרות על ידי משכ"ל בתדירות פחותה מהנדרש באותן רשויות שהתקשרו עימה בחוזים; אי-טיפול מספק בליקויים שהועלו בבקרות שנעשו ובכל הנוגע לאופן טיפול בתלונות הנוגעות להסעות תלמידים.

על משרד החינוך והרשויות המקומיות לתקן את הליקויים שהועלו בדוח ולבחון מימוש ההמלצות.