facebook

מבנה המשרד

מבנה משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מבצע את תפקידיו ומגשים את סמכויותיו בעזרת עובדי משרדו. הוא עומד בראש המשרד וכפוף לו המנהל הכללי של המשרד.

היחידות המקצועיות של המשרד נחלקות לשתי זרועות - זרוע ביקורת המדינה וזרוע נציבות תלונות הציבור.

זרוע ביקורת המדינה כוללת חמש חטיבות המופקדות על הביקורת בתחומים השונים של המינהל הציבורי: (1) החטיבה לביקורת משרדים כלכליים; (2) החטיבה לביקורת משרדי ממשלה ומוסדות שלטון; (3) החטיבה לביקורת תחומי חברה ורווחה; (4) החטיבה לביקורת מערכת הביטחון; (5) החטיבה לביקורת השלטון המקומי.  

זרוע נציבות תלונות הציבור מופקדת על בירור תלונות הציבור בהתאם לסמכותו של מבקר המדינה כנציב תלונות הציבור, ולה מנהל שמתמנה על ידי הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת, לפי המלצת מבקר המדינה. לנציבות תשעה אגפים המופקדים על קבלת התלונות, מיונן ובירורן על פי החוק.

לצד זרועות הביקורת ונציבות תלונות הציבור מצויות יחידות המטה של המשרד, בכללן יחידת הייעוץ המשפטי, חטיבת המינהל ומשאבי האנוש, היועצים לעניינים כלכליים והנדסיים, אגף תכנון, מעקב ובקרה, אגף מערכות מידע, אגף ההדרכה ומרכז המידע, וכן יחידת העריכה.

המשרד הראשי נמצא בירושלים, ובו ממוקמות לשכותיהם של מבקר המדינה והמנהל הכללי. כמו כן פועלות במשרד שתי לשכות אזוריות, בתל אביב ובחיפה. נוסף על כך, לנציבות תלונות הציבור יש לשכות בלוד, בבאר שבע, בנצרת ובקרית שמונה.

עובדי משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור כפופים בענייני תנאי שירותם למרותו של המבקר בלבד. מבקר המדינה עצמאי בכל הנוגע לגיוסם ופיטוריהם של עובדי המשרד, והוא המוסמך לקבוע את שכרם.

בדצמבר 2019 מנה תקן המשרד 604 משרות. במשרד הועסקו 513 עובדים: 288 נשים ו-225 גברים. 414 מכלל העובדים במשרד מדורגים בדירוג הביקורת ומועסקים במשרות מקצועיות (מתוכם שבע משרות אמון שמתוכן שני משרות שמדורגות בדירוג ייחודי למשרות אמון, חמש משרות  בדירוג הביקורת), כולם בעלי השכלה אקדמית במגוון רחב של תחומים, 77 מהם הם בעלי השכלה משפטית העובדים בנציבות תלונות הציבור. 99 מעובדי המשרד מועסקים במשרות מינהליות (בכלל זה עובדים 3 משרות אמון).