facebook

מכרז 44/2020 - לאיתור לשכה אזורית עבור נציבות תלונות הציבור בנצרת או בנוף הגליל

מאפיינים :

מספר המכרז:
44/2020
סטאטוס:
סגור
בתוקף עד:
13/10/2020 00:00
סוג:
מכרז
יחידה מפרסמת:
רכש

תיאור

משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור (להלן - המזמין) מבקש לקבל הצעה להשכרת מבנה עבור לשכה אזורית (להלן – לשכה אזורית או לשכה) של נציבות תלונות הציבור בשטח של כ-110 מ"ר נטו. מספר העובדים הצפוי לעבוד בלשכה הוא חמישה עובדים, ותתקיים בה קבלת קהל המיועדת בעיקר לאנשים שמעוניינים לפנות לנציבות לצורך בירור תלונה. עדיפות תינתן למבנה באזור התפר שבין שתי הערים נצרת ונוף הגליל, סמוך לכביש 75. רצוי שהמבנה יהיה זמין לאכלוס בתוך זמן קצר. נדרשים מקומות חנייה צמודים או סמוכים ללשכה לכלל העובדים (חמישה מקומות חנייה לפחות לעובדי המזמין עם אפשרות להרחבה בעתיד, להלן - חניות העובדים) וחניות לאנשים עם מוגבלות. כן נדרשת גישה טובה לכלי תחבורה ובכלל זה לתחבורה ציבורית (סמיכות לתחנות אוטובוסים). מועד אחרון להגשת הצעות הנו 13.10.2020 שעה 14:00.

תנאים מוקדמים (תנאי סף)

המבנה המוצע צריך לעמוד בתנאי הסף האלה:

   1. להימצא בתחום המוניציפלי של הערים נצרת או נוף הגליל. עדיפות תינתן למבנה באזור התפר שבין שתי הערים, סמוך לכביש 75. רצוי שהמבנה יהיה זמין לאכלוס בתוך זמן קצר.

   2. להימצא באזור ובסביבה ההולמים את צורכי המזמין ומתאימים לייעוד הנדרש.

   3. קיום כל האישורים והמצאתם, כפי שמתחייב על פי הדין, לרבות טופס 4 או טופס 5 לאכלוס.

    על המציע להגיש עם הצעתו התחייבות חתומה על ידו או על ידי מורשה\י החתימה מטעמו, כי עד למועד קבלת הלשכה המוצעת ימולאו התנאים המפורטים להלן:

 1. נדרש מבנה ששטחו מפורט בסעיף 2 לעיל. מובהר בזאת כי הצעה בהיקף השטח המינימלי הנדרש תיחשב כהצעה העומדת בדרישות המכרז.

 2. על המציע הזוכה במכרז להתאים את המבנה שהציע לדרישות המזמין, כמפורט באפיון הטכני לעבודות התאמה ובפרוגרמת השטחים של המזמין, וכן כאמור להלן בסעיף 5 לנוסח חוזה השכירות, לרבות ביצוע עבודות התאמה. פרטי האפיון הטכני לעבודת התאמה ופרוגרמת השטחים של המזמין יימסרו למציעים המתאימים על פי החלטת המזמין.

 3. על המציע לעמוד בכל דין ובכל תקן רשמי בביצוע עבודת ההתאמה, כאשר דמי השכירות שתשלם המדינה בגין המבנה שייבחר יכללו את עלות תכנונו והתאמתו של המבנה לצורכי המזמין.

 4. למבנה המוצע גישה מלאה לאנשים עם מוגבלות.

 5. המבנה קרוב לחנייה ציבורית, לחלופין סמוך למבנה יש שלושה מקומות חנייה המיועדים לקהל, בנוסף לחמש חניות העובדים. המבנה נגיש במידה רבה לעורקי תחבורה ולתחבורה ציבורית.

המידע בהודעה זו הינו כללי ותמציתי! אלו מסמכי המכרז בנוסח המלא והמחייב.