facebook

תלונתו של אב שכול – סיפורו של גישור בין אב שכול ל"יד לבנים"

תלונתו של אב שכול על יחס מפלה מצד ארגון "יד לבנים" בשל אי תשלום דמי חבר נפתרה בעזרת הליך גישור בין הצדדים

תלונות של משפחות שכולות מטופלות בנציבות תלונות הציבור ברגישות מיוחדת, כשדגש מושם על הצורך בהכרה בתרומתם הרבה למדינת ישראל.

הנה תיאורה של תלונה אחת כזו:

המתלונן, אב שכול, פנה לנציבות תלונות הציבור בתלונה על משרד הביטחון- אגף משפחות והנצחה ועל "יד לבנים". הוא טען, בין היתר, כי משום שהוא לא משלם דמי חבר ל"יד לבנים" הוא לא מוזמן לאירועים השונים ש"יד לבנים" מארגן.

התלונה נמצאה מתאימה לגישור, ולאחר שצוות הגישור של נציבות תלונות הציבור קיים פגישה עם נציגי אגף משפחות והנצחה, הוא קיים פגישה משותפת עם המתלונן ועם נציג "יד לבנים".

בפגישה מסר נציג "יד לבנים" למתלונן הסברים על אודות תשלום דמי החבר והבהיר כי המתלונן יוזמן לכל האירועים של הארגון (כשבאירועים המסובסדים על ידי דמי חבר יוכל המתלונן להשתתף בכפוף לתשלום).

נציג יד לבנים אף הבהיר למתלונן כי באפשרותו להגיש מאמרים שכתב והוועדה האחראית על הפרסומים תבחן אם ראוי לפרסמם.

בעקבות ישיבת הגישור, נמסר לצוות הגישור כי הוועדה האחראית על הפרסומים קיבלה מאמר שכתב המתלונן והוא עתיד להתפרסם באחד מהביטאונים לקראת יום הזיכרון.