לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור

רקע

​פנסייה תקציבית משולמת בישראל מתוקף חוק שירות המדינה (גמלאות), התש"ל-1970. התשלומים לפנסייה התקציבית נלקחים מתקציב המדינה. חוקים נוספים מסדירים את תשלום הפנסייה התקציבית מטעם המדינה: חוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב], התשמ"ה-1985 ;וחוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשכ"ט-1969 , שעניינו גמלאות לבעלי תפקידים שפורטו בחוק. חוקים אלו נועדו להבטיח תשלום קצבת פרישה, קצבת שאירים וקצבת נכות לעובדי מדינה שפרשו. שר האוצר הוא הממונה על ביצוע חוק הגמלאות והחשב הכללי במשרד האוצר ממונה על תשלום הגמלאות לפי החוק. מינהלת הגמלאות במשרד האוצר היא חלק ממטה השכר באגף החשב הכללי, הממונה על תשלומי הפנסייה התקציבית לעובדי מדינה ועובדי גופים נוספים שנקבעו, אשר פרשו לגמלאות.

נתוני מפתח

 • 10 מיליארד ש"ח

  סך תשלומי מינהלת הגמלאות לגמלאים בשנת 2019

 • 900 מיליון ש"ח

  סך תשלומי מינהלת הגמלאות לשאירים בשנת 2019

 • 649 מיליארד ש"ח

  סך התחייבויות המדינה בגין פנסייה תקציבית בסוף שנת 2018 (266 מיליארד ש"ח התחייבות המדינה למערכת הביטחון)

 • 320 מיליארד ש"ח

  חלקה של מינהלת הגמלאות בהתחייבויות בגין פנסייה תקציבית בסוף שנת 2018

 • 91,000

  מספר הגמלאים שקיבלו קצבת פרישה ממינהלת הגמלאות בשנת 2018

 • 15,000

  מספר השאירים שקיבלו קצבת שאירים ממינהלת הגמלאות בשנת 2018

 • 36 מיליארד ש"ח

  שיא תשלומי הפנסייה התקציבית הצפוי בשנת 2038

 • 70% מהמשכורת הקובעת למשרה מלאה

  תקרת הזכויות הנצברות לכלל שנות הוותק של העובד, למעט מקרים מיוחדים

פעולות הביקורת

​בחודשים נובמבר 2019 עד מרץ 2020 בדק משרד מבקר המדינה את תהליך אישור הפנסייה התקציבית, את תהליך תשלום הפנסייה ואת הבקרה עליהם במינהלת הגמלאות. בדיקות השלמה נעשו במשרד האוצר ובנציבות שירות המדינה.

תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  הצלבת מידע עם המוסד לביטוח לאומי בעניין מקורות הכנסה נוספים של גמלאים - בשנת 2014 קיבלה מינהלת הגמלאות מהביטוח הלאומי מידע בדבר קיומן של הכנסות נוספות אצל 178 גמלאים. מינהלת הגמלאות פנתה לגמלאים אלו לצורך... המשך בקובץ המצורף
 • dislike
  ניכוי מס מגמלאים שלא מילאו טופס 101 - בביקורת נמצא כי מינהלת הגמלאות אינה מנכה מס מרבי בהתאם לתקנות מס הכנסה מקצבתם של גמלאים שלא הגישו טופס 101 הגם שנדרשו לעשות זאת. תחשיב שערך צוות הביקורת העלה כי מקצבתם של 950 גמלאים בעלי... המשך בקובץ המצורף
 • dislike
  בקרה בתשלומי הקצבאות - מינהלת הגמלאות אינה נוקטת אמצעים כדי לוודא שמספר חשבון הבנק שאליו מועברת הקצבה אכן שייך לגמלאי בהתאם לרשום בבנק ישראל, וכדי למנוע מעילות על ידי עובדיה. כמו כן נמצא כי דוחות החריגים ודוחות המעקב אחר שינויים... המשך בקובץ המצורף
 • dislike
  תשלומי קצבה - בשנת 2019 החלה מינהלת הגמלאות בתהליך מעבר לספק חדש של מערכת שכר. בבדיקה שערכה מינהלת הגמלאות בתהליך המעבר, נמצא כי בדצמבר 2019 שילמה ל-29,877 גמלאים קצבאות ביתר בסך של 287,835 ש"ח, ול-76,102 גמלאים שילמה... המשך בקובץ המצורף
 • dislike
  גמלאים השוהים בחו"ל - מינהלת הגמלאות דורשת מגמלאים ומשאירים השוהים בחו"ל יותר משישה חודשים להעביר לידיה אישורי חיים בכל חצי שנה כתנאי להמשך תשלומי הקצבה. נמצא כי מינהלת הגמלאות המשיכה לשלם קצבת פרישה ל-177 גמלאים ושאירים ששהו... המשך בקובץ המצורף
 • dislike
  הטבת מס מכוח תיקון 190 לפקודת מס הכנסה - בתיקון נקבע כי שיעור הפטור לגמלאי יגדל באופן מדורג בארבע פעימות בשנים 2012, 2016, 2020 ו-2025, כך שבשנת 2025 יעמוד שיעור הפטור על 67% מתקרת הקצבה המזכה. נמצא כי לאלפי גמלאים ניתנה רק תוספת... המשך בקובץ המצורף
 • dislike
  יישום הסכם רציפות זכויות עם הקרנות הוותיקות - 1,700 גמלאים מקבלים קצבאות בהתאם להסכם הרציפות שנחתם בין המדינה לבין הקרנות הוותיקות. הקרנות מחשבות את תקרת הקצבה לפי 70% מהמשכורת הקובעת ולא מהמשכורת הקובעת למשרה מלאה, כך שאם גמלאי צבר... המשך בקובץ המצורף
 • dislike
  ידועים בציבור - אלמן או אלמנה של גמלאי המקבלים קצבת שאירים והחלו לחיות עם ידוע או ידועה בציבור מאבדים את זכאותם לקצבת השאירים. בשנת 2015 פנתה מינהלת הגמלאות ליותר מ-14,000 אלמנות ואלמנים המקבלים קצבת שאירים וביקשה מהם להצהיר אם הם... המשך בקובץ המצורף
 • dislike
  יישום סעיף 32(ה) לחוק הגמלאות - סעיף זה עוסק בהקטנת הקצבה בשל עבודה בשירות המדינה בד בבד עם עבודה בגוף שקופתו נקבעה כקופה ציבורית. הסעיף נחקק כבר בשנות השבעים של המאה העשרים, אולם רק בשנת 2015 החליטה מינהלת הגמלאות להתחיל... המשך בקובץ המצורף
 • like
  החלפת ספק שכר - מינהלת הגמלאות ביצעה מעבר לספק שכר חדש ובכך הביאה לחיסכון המסתכם להערכתה ב-140 מיליון ש"ח בעשר שנות ההתקשרות וב-140 מיליון ש"ח נוספים אם תמומש האופציה להתקשרות לעשר שנים נוספות.

תרשים התקציר

התזרים הצפוי לתשלום פנסייה תקציבית לכלל גמלאי המדינה

עיקרי המלצות הביקורת

 • [alt]
  מומלץ כי מינהלת הגמלאות תבחן את האפשרות לקבל באופן מקוון מידע על הכנסות הגמלאים מהביטוח הלאומי, נציבות שירות המדינה והממונה על השכר במשרד האוצר ולהצליבו לשם הפחתת קצבאות במקרים המפורטים בסעיפים 32 ו-35 לחוק הגמלאות.
 • [alt]
  על מינהלת הגמלאות לפעול בהתאם לתקנות מס הכנסה בעניין ניכוי מס מקצבת גמלאי שלא המציא טופס 101, ולדון עם רשות המיסים בסוגיה זו לשם גיבוש פתרון.
 • [alt]
  מומלץ כי מינהלת הגמלאות תבחן מדי פעם את יעילותן של הבקרות הקיימות ותבחן דרכים לחיזוקן ולמיכונן.
 • [alt]
  על מינהלת הגמלאות לפעול לתשלום מלא של תשלומי חסר ולגביית החזר של תשלומי יתר.
 • [alt]
  על מינהלת הגמלאות לפעול כדי להסדיר את תשלום הגמלאות בהתאם להסכם הרציפות ואת ההשתתפויות בינה לבין הקרנות הוותיקות במקרים שבהם גמלאים עבדו בחלקיות משרה ולקיים עם הקרנות הוותיקות התחשבנות בהתאם.

סיכום

​מינהלת הגמלאות ממונה על תשלומי הפנסייה התקציבית לעובדי מדינה ולעובדי גופים נוספים שנקבעו ואשר פרשו לגמלאות. תקציב מינהלת הגמלאות מגיע מאוצר המדינה ועליה לנהוג בו על פי כללי החיסכון, ועם זאת לוודא כי היא משלמת גמלאות בהתאם לחוק. עליה לבצע בקרה יעילה כדי לוודא שאינה משלמת קצבה למי שאינו זכאי לה מחד גיסא, ולהבטיח שהיא משלמת לכל גמלאי או שאיר את מלוא הקצבה המגיעה לו על פי זכויותיו מאידך גיסא.

לאור העובדה כי מספר הגמלאים צפוי לגדול בשנים הבאות ב-120,000 איש, מומלץ כי מינהלת הגמלאות תטייב את הבקרות הקיימות ותבחן הגדרת בקרות חדשות ככל הנדרש, במטרה לשמור על אוצר המדינה וזכויות הגמלאים, לפעול לתשלום מלא של תשלומי חסר ולגביית החזר של תשלומי יתר.

נוכח הממצאים שהועלו ונוכח השפעתם על אוכלוסיית הגמלאים ועל אוצר המדינה, על משרד האוצר לפעול לתיקון הליקויים המובאים בדוח זה.