facebook

דוח ביקורת על משבר הדיור

שערwordpdf
סוג הפרסום דוחות מיוחדים
מספר קטלוגי 2015-003
תאריך פרסום 25/2/2015
מספר ISSN 0793-1948

פתח דבר

משבר הדיור מצוי על סדר היום הציבורי זה כמה שנים. משבר זה משפיע על רווחתם של תושבים רבים במדינה; הוא נדון בהחלטות ממשלה, בדיוני הכנסת, בתקשורת ובאקדמיה, והיה לאחד מהנושאים המרכזיים של המחאה החברתית בקיץ 2011. גם בימים אלה עדיין נמשכת מגמת העלייה במחירי הדיור ומשבר הדיור עדיין לא בא על פתרונו.

הצורך בדיור הולם הוא אחד מהצרכים הבסיסיים של האדם, והזכות לו מוכרת כאחת מהזכויות החברתיות הבסיסיות. זכות זו מהווה חלק מאגד הזכויות החברתיות בישראל, בין היתר מכוח האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות, שישראל צד לה. כך גם בית המשפט העליון קבע לא אחת, כי היעדר קורת גג עולה כדי פגיעה בכבודו של אדם, שהינו ערך חוקתי מוגן על פי חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, ובין היתר, ברע"א 4905/98 יוסי גמזו נ' נעמה ישעיהו (פורסם במאגרים, 19.3.2001‏) נקבע כי "אדם המתגורר בחוצות ואין לו דיור, הוא אדם שכבודו כאדם נפגע"‏‏‏. הזכות לדיור מוכרת כזכות בסיסית גם במשפט העברי, ואת הפסוק "די מחסֹרו אשר יחסר לו" (דברים טו, ח), דרשו חכמים "'די מחסורו' - זה הבית" (כתובות ס...

הגופים המבוקרים בפרק

 • מינהל מקרקעי ישראל (ממ"י)
 • משרד הפנים
 • משרד הבינוי והשיכון
 • משרד האוצר
 • רשות המיסים בישראל
 • בנק ישראל
 • משרד הכלכלה
 • משרד ראש הממשלה
 • המשרד לפיתוח הנגב והגליל
 • הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

מילות מפתח

 • משבר הדיור
 • נטל הוצאות הדיור
 • מדיניות הדיור הממשלתית
 • התוויית מדיניות
 • דיור בר השגה
 • מחיר דירה למשתכן
 • השכרה לטווח ארוך
 • דירות להשקעה
word
pdf