facebook

הודעות ופרסומים

הודעות ופרסומים של מבקר המדינה בנושא מימון מפלגות

​הודעות ופרסומים:

 • פרסום דוחות השלמה על תוצאות ביקורת החשבונות של סיעות, רשימות ומועמדים שהשתתפו בבחירות לשלטון המקומי

  30/9/2021

  מבקר המדינה פרסם היום דוחות השלמה על תוצאות ביקורת החשבונות של סיעות, רשימות ומועמדים בבחירות לשלטון המקומי שהתקיימו באוקטובר 2018

   
 • הודעה בדבר מועד להגשת דוחות למבקר המדינה

  15/7/2021

  מועד הגשת הדוחות הכספיים לתקופת הבחירות לכנסת ה-24 (26.12.20 - 23.3.21) ולתקופה השוטפת 31.3.21-1.4.20 למבקר המדינה הינו - עד ליום 21 ביולי 2021

   
 •  
 • הארכת מועדים להגשת דוחות למבקר המדינה

  21/4/2021

  המועד להגשת החשבונות והדוחות הכספיים לתקופת הבחירות לכנסת ה-23 ולתקופה השוטפת 1.10.19-31.3.20 למבקר המדינה - עד ליום 31 במאי 2021

   
 • חובת מתן הודעות למבקר המדינה לקראת הבחירות המקדימות במפלגות והבחירות לכנסת ה-24

  14/2/2021

  חובת מתן הודעות למבקר המדינה של משווקי מתקני פרסום חוצות, עורכי סקרי בחירות ובעלי זיכיון לשידורי רדיו לקראת הבחירות המקדימות במפלגות והבחירות לכנסת ה-24

   
 •  
 • פורסמו דוחות הביקורת בנוגע לפריימריז שהתקיימו ב-2019 ופעילות הסיעות בכנסת העשרים ובבחירות לרשויות המקומיות

  30/1/2021

  מבקר המדינה מתניהו אנגלמן: "...אני קורא לכלל המתמודדים והמפלגות בעת הזו לפעול בהתאם לחוקי הבחירות ולנהוג בכספי ציבור בשקיפות, ביעילות ובחיסכון, תוך שמירה ...

   
 • הודעת מבקר המדינה בדבר פרסום תרומות וערבויות שמקבלות המפלגות

  26/1/2021

  חובת דיווח על תרומות וערבויות במערכת הממוחשבת שבאתר האינטרנט של משרד מבקר המדינה

   
 • סיום תקופת ההסדר לגבי המתמודד מר גדעון סער

  18/1/2021

  ​מבקר המדינה, בתוקף סמכותו לפי קרא עוד>

   
 •  
 • הודעה למתמודדים בבחירות לכנסת ה-24 שאינם חברי מפלגה

  8/1/2021

  'מתמודדים בבחירות לכנסת ה-24 שאינם חברי מפלגה' לעניין הודעה זו - חברי כנסת ומתמודדים אחרים שבכוונתם להתמודד בבחירות לכנסת שלא באמצעות מפלגה שהם חברים בה ...

   
 •  
 •  
 • הארכת מועדים להגשת דוחות למבקר המדינה

  8/12/2020

  ב- 17.11.20 החליטה ועדת הכספים של הכנסת על הארכת מועדי הגשת הדוחות הכספיים של סיעות ורשימות למבקר המדינה

   
 • הארכת מועדים להגשת דוחות כספיים למבקר המדינה

  19/7/2020

  ב- 15.6.20 החליטה ועדת הכספים של הכנסת על הארכת מועדי הגשת דוחות כספיים של סיעות ורשימות למבקר המדינה.

   
 • תחילת תקופת ההסדר וסיומה לגבי המתמודד מר סמיון גרפמן

  25/2/2019

  מבקר המדינה, בתוקף סמכותו לפי סעיף 24א(ג) לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992 (להלן- החוק), מודיע בזאת כי תקופת ההסדר כהגדרתה בחוק לגבי המתמודד מר סמיון גרפמן באשר ...

   
 • סיום תקופת ההסדר לגבי המתמודד מר יום-טוב סמיה

  20/2/2019

  מבקר המדינה, בתוקף סמכותו לפי סעיף 24א(ג) לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992 (להלן- החוק), מודיע בזאת כי תקופת ההסדר כהגדרתה בחוק לגבי המתמודד מר יום-טוב סמיה ...

   
 • סיום תקופת ההסדר לגבי המתמודד מר אילן שיינפלד

  18/2/2019

  מבקר המדינה, בתוקף סמכותו לפי סעיף 24א(ג) לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992 (להלן- החוק), מודיע בזאת כי תקופת ההסדר כהגדרתה בחוק לגבי המתמודד מר אילן שיינפלד ...

   
 • הודעה בדבר תקרת הוצאות בחירות של רשימת מועמדים משותפת המתמודדת בבחירות לכנסת ה-21

  17/2/2019

  עמדת מבקר המדינה באשר לאופן חישוב תקרת הוצאות בחירות של רשימות משותפות המתמודדות בבחירות לכנסת ה-21

   
 • סיום תקופת ההסדר לגבי המתמודד מר משה יעלון

  10/2/2019

  מבקר המדינה, בתוקף סמכותו לפי סעיף 24א(ג) לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992 (להלן- החוק), מודיע בזאת כי תקופת ההסדר כהגדרתה בחוק לגבי המתמודד מר משה יעלון באשר ...

   
 • תחילת תקופת ההסדר לגבי המתמודד מר סמיון גרפמן

  10/2/2019

  מבקר המדינה, בתוקף סמכותו לפי סעיף 24א(ג) לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992 (להלן- החוק), מודיע בזאת כי תקופת ההסדר כהגדרתה בחוק לגבי המתמודד מר סמיון גרפמן באשר ...

   
 • סיום תקופת ההסדר לגבי המתמודדת חברת הכנסת אורלי לוי-אבקסיס

  3/2/2019

  מבקר המדינה, בתוקף סמכותו לפי סעיף 24א(ג) לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992 (להלן- החוק), מודיע בזאת כי תקופת ההסדר כהגדרתה בחוק לגבי המתמודדת חברת הכנסת אורלי ...

   
 • חובת הודעה למבקר המדינה של משווקי מתקני פרסום חוצות, עורכי סקרי בחירות ובעלי זיכיון לשידורי רדיו לקראת הבחירות המקדימות במפלגות והבחירות לכנסת ה-21

  28/1/2019

  לפי הוראות חוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט- 1959, חובה על הגורמים המוזכרים להלן להודיע למבקר המדינה הודעות במועדים שנקבעו

   
 • פרסום דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של המתמודדים בפריימריז לתפקיד יו"ר מפלגת מרצ

  23/1/2019

  מבקר המדינה פרסם היום דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של המתמודדים בבחירות המקדימות לתפקיד יו"ר מפלגת מרצ הישראלית שהתקיימו במרץ 2018

   
 • סיום תקופת ההסדר לגבי המתמודד מר מורן ישראל

  23/1/2019

  מבקר המדינה, בתוקף סמכותו לפי סעיף 24א(ג) לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992 (להלן- החוק), מודיע בזאת כי תקופת ההסדר כהגדרתה בחוק לגבי המתמודד מר מורן ישראל לגבי ...

   
 • הנחיות לניהול מערכת חשבונות ודיווח של גוף פעיל בבחירות

  21/1/2019

  ​מתוקף סמכותו בחוק מימון מפלגות, התשל"ג- 1973 מפרסם מבקר המדינה הנחיות בדבר ניהול מערכת חשבונות ודיווח של גוף פעיל בבחירות

   
 • תחילת תקופת ההסדר לגבי המתמודד מר יום טוב סמיה

  13/1/2019

  מבקר המדינה, בתוקף סמכותו לפי סעיף 24א(ג) לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992 (להלן- החוק), מודיע בזאת כי תקופת ההסדר כהגדרתה בחוק לגבי המתמודד מר יום טוב סמיה ...

   
 • הודעה בדבר תקרת ההוצאות של מועמד זכאי בבחירות מקדימות מזכות

  2/1/2019

  מבקר המדינה מודיע כי סך ההוצאה הכוללת של המועמד לא יעלה על תקרת ההוצאות המותרת

   
 • המדריך למועמדים בבחירות מקדימות

  26/12/2018

  מבקר המדינה פרסם את המדריך המעודכן למועמדים בבחירות מקדימות ("פריימריס")

   
 •  
 • הודעת מבקר המדינה בדבר מימון המונים - גיוס תרומות מהציבור והענקת תשורות לתורמים

  11/7/2018

  מבקר המדינה מודיע כי חל איסור על מתן תשורות לתורמים במסגרת מימון המונים

   
 • פרסום דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של המתמודדים בפריימריז לתפקיד יו"ר מפלגת העבודה

  26/6/2018

  מבקר המדינה פרסם היום דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של המתמודדים בבחירות המקדימות לתפקיד יו"ר מפלגת העבודה הישראלית שהתקיימו ביולי 2017

   
 • בחירות לרשויות המקומיות - שאלות ותשובות

  30/5/2018

  בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל לבין הוראות החוק וההנחיות, יש לנהוג לפי הוראות החוק וההנחיות.

   
 • פרסום דוח ​ביקורת החשבונות של סיעות: הבית היהודי, התנועה הערבית להתחדשות ורשימת האיחוד הערבי בכנסת ה-20

  5/2/2018

  מבקר המדינה פרסם היום דוח ביקורת החשבונות של הסיעות: הבית היהודי, התנועה הערבית להתחדשות ורשימת האיחוד הערבי בכנסת ה-20

   
 • תחילת תקופת ההסדר לגבי המתמודד מר מורן ישראל

  28/9/2017

  מבקר המדינה, בתוקף סמכותו לפי סעיף 24א(ג) לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992 (להלן- החוק), מודיע בזאת כי תקופת ההסדר כהגדרתה בחוק לגבי המתמודד מר מורן ישראל לגבי ...

   
 • תחילת תקופת ההסדר לגבי המתמודדת ח"כ אורלי לוי-אבקסיס

  28/9/2017

  מבקר המדינה, בתוקף סמכותו לפי סעיף 24א(ג) לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992 (להלן- החוק), מודיע בזאת כי תקופת ההסדר כהגדרתה בחוק לגבי המתמודדת ח"כ אורלי ...

   
 • תחילת תקופת ההסדר לגבי המתמודד מר יעלון משה

  25/6/2017

  מבקר המדינה, בתוקף סמכותו לפי סעיף 24א(ג) לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992(להלן- החוק), מודיע בזאת כי תקופת ההסדר כהגדרתה בחוק לגבי המתמודד מר משה יעלון לגבי ...

   
 • פרסום דוחות ביקורת בנושא מימון בחירות ומימון מפלגות

  18/10/2016

  כל הסיעות שהתמודדו בבחירות לכנסת (למעט עלה ירוק) סיימו את מערכת הבחירות בגירעונות

   
 • תורמים וערבים למפלגות

  25/2/2015

  איתור תרומות וערבויות שניתנו למפלגות

   
 • הודעת מבקר המדינה בדבר פרסום פרטים על אודות ערבויות הניתנות לטובת מפלגות

  26/12/2013

  מבקר המדינה, השופט בדימוס, מר יוסף שפירא, החליט לתת גילוי לזהותם של נותני הערבויות למפלגות ולסכומי הערבויות, ולפרסם אותם

   
 • מערכת לרישום ודיווח - גוף פעיל בבחירות

  13/10/2013

  מידע למשתמשים במערכת הממוחשבת לניהול חשבונות ולדיווח

   
 • מערכות למדווחים

  1/10/2013

  דף זה מרכז את כלל מערכות הדיווח

   
 • החלטות מבקר המדינה לגבי נושאים עקרוניים בקשר להתמודדות בבחירות לרשויות המקומיות

  10/9/2013

  מבקר המדינה, השופט בדימוס, מר יוסף שפירא, פרסם את החלטותיו לגבי נושאים עקרוניים בקשר להתמודדות בבחירות לרשויות המקומיות.