לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור
הגעת לתוכן כרטיסייה על מנת להמשיך בנייוט דלג עם החיצים למטה ולמעלה
מסגרת פרסום:
תאריך הפרסום:
סוג הפרסום:
קופת חולים

רקע

​מכבי שירותי בריאות (קופ"ח מכבי או הקופה) מחזיקה בין היתר באסותא מרכזים רפואיים בע"מ (אסותא) ובאסותא אשדוד בע"מ (כולם יחד - מכבי). לצד הקופה פועלת עמותת קרן מכבי (הקרן) שלה כמה חברות בנות המספקות שירותים בעיקר לחברי קופ"ח מכבי ולקופה, בין היתר בתחומים האלה: רפואת שיניים, רפואה משלימה, אשפוז סיעודי וניהול בתי רופאים. כולם יחד, מכבי והקרן, הם קבוצת מכבי. 

נתוני מפתח

 • 18.1 מיליארד ש"ח

  מחזור הפעילות המאוחד של מכבי בשנת 2019

 • כ-26%

  מתושבי מדינת ישראל חברים בקופ"ח מכבי

 • 48%

  מהכנסות אסותא (ללא אסותא אשדוד) בשנת 2019 התקבלו מקופ"ח מכבי

 • 1.2 מיליארד ש"ח

  מחזור הפעילות של הקרן בשנת 2019 ונובע ברובו מפעילות המתבצעת מול הקופה

 • פי 3.65

  הגידול במחזור הפעילות של הקרן בשנים 2004 - 2019

 • 15.6 מיליארד ש"ח

  הגירעון המצטבר הכולל בנכסים נטו לשימוש לפעילות שבו היו מצויות ארבע קופות החולים ב-31.12.19. מתוכו 2.8 מיליארד ש"ח בגין פעילותה הכספית של מכבי

 • 22 מיליון ש”ח

  הנחה שקיבלה קופ"ח מכבי מחברות בנות של הקרן בשנת 2016 ואיפשרה לה להציג בדוחותיה הכספיים מצב כספי משופר ולקבל את כספי התמיכה מהמדינה

 • 57 מיליון ש”ח

  הוצאות השיווק והפרסום של קבוצת מכבי בשנת 2019

פעולות הביקורת

​מינואר עד ספטמבר 2020, לסירוגין, ערך מבקר המדינה ביקורת בנושאים פיננסיים ואחרים הקשורים לקופ"ח מכבי. במסגרת זו נבדקו סוגיות הקשורות לדוחות הכספיים של הקופה, הממשקים הכספיים שלה עם חברות קבוצת מכבי וההשלכות הנובעות מייחודיות מבנה הקבוצה. הבדיקות נעשו במשרד הבריאות באגף לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים (האגף לפיקוח על הקופות), בקופ"ח מכבי, ברשם העמותות ובמשרד האוצר.

תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  הגירעון המצטבר בנכסים נטו לשימוש לפעילות - ב-31.12.19 הסתכם הגירעון של מכבי בנכסים נטו לשימוש לפעילות בכ-2.8 מיליארד ש"ח. גירעון זה הוא חלק מהגירעון המצטבר שבו מצויות ארבע קופות החולים ושסכומו הכולל, ב-31.12.19 היה כ-15.6 מיליארד ש"ח. גירעון זה מובלע...
 • dislike
  עמידה בהנחיית משרד הבריאות למגבלת הוצאות השיווק והפרסום - לאחר יישום ההנחיה בדבר ההצגה מחדש של הוצאות השיווק והפרסום והכללת ההוצאות בגין יצירת קשר עם חברים שאינם חברי הקופה במסגרת הוצאות אלו, מוצגת בשנת 2019 חריגה של כל קופות החולים מההוצאה המותרת בתקנ...
 • dislike
  הון חוזר - כל קופות החולים נמצאות בגירעון בהון החוזר. סכום הגירעון נע בין 1,052 מיליון ש"ח בלאומית שירותי בריאות ל-5,371 מיליון ש"ח בשירותי בריאות כללית (כללית) לשנת 2019. הגירעון בהון החוזר של מכבי ב-31 בדצמבר בשנים 2017, 2018 ו-2019 היה (1,765), (1,4...
 • dislike
  בקרה פנימית על הדיווח הכספי - מכבי מיישמת את הוראות החוזר בדבר התקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדוח הכספי של הקופה בלבד ולא על הדוחות הכספיים המאוחדים, הכוללים גם את אסותא מרכזים רפואיים וחברות הבנות שלה. אומנם הוראות החוזר חלות על קופות החולים בלבד...
 • dislike
  הסדרת המעמד של קרן מכבי - נושא יחסי הגומלין בין קופ"ח מכבי לקרן מכבי נמצא זה כ-15 שנה במחלוקת מתמשכת בין קופ"ח מכבי לגורמים המקצועיים במשרד הבריאות (האגף לפיקוח על הקופות, הייעוץ המשפטי שלו ורואה החשבון שהוא מינה). במצב הדברים הקיים, קופ"ח מכבי היא הקו...
 • dislike
  הסטת פעילות ניתוחים לאסותא במסגרת התוכנית לקיצור תורים - מהדוחות הכספיים של קופ"ח מכבי עולה כי העודפים מפעילות שירותי הבריאות הנוספים (שב"ן) בשנים 2018 ו-2019 הסתכמו בסך של כ-86 וכ-256 מיליוני ש"ח, בהתאמה. מהדוח המסכם של האגף לפיקוח על הקופות עולה כי ע...
 • dislike
  שיעור ההשתתפות בשב"ן בקופ"ח מכבי בפריפריה - בשנת 2019 שיעור ההשתתפות בתוכניות שב"ן בפריפריה (78% בקופ"ח מכבי ו-65% בכלל קופות החולים) היה נמוך מזה שבשאר הארץ (87% בקופ"ח מכבי ו-79% בכלל הקופות), ובמגזר הלא-יהודי שיעור ההשתתפות בתוכניות שב"ן (49% בקופ"ח...
 • dislike
  ממשקים כספיים בין קופת חולים מכבי לקרן מכבי - בביקורת זוהו מקרים שבהם הועברו העברות (פעילויות) כספיות בין הקופה לקרן והחברות הבנות שלה בשנים 2016 - 2020. סכומי ההעברות מסתכמים בכ-75 מיליון ש"ח. כמו כן נעשו פעולות הדדיות נוספות שיש להן השפעה על הדוחות ה...
 • like
  מצבה הכספי של קופ"ח מכבי בהשוואה לקופות אחרות - מניתוח היחסים הפיננסיים (שווי מזומנים ביחס לעלות הפעילות, הון חוזר, יחס שוטף ומהיר, ימי אשראי ספקים והוצאות הנהלה וכלליות לנפש) עולה כי מצבה הכספי של הקופה טוב בהשוואה לקופות החולים האחרות. יצוין כי יש תל...
 • like
  השקעה בחברות הזנק - קבוצת מכבי פועלת למימוש הידע שנצבר לטובת פיתוחים טכנולוגיים ולכן משקיעה בחברות הזנק רלוונטיות באמצעות חממה טכנולוגית או באמצעות קרנות הון סיכון.

תרשים התקציר

מבנה קבוצת מכבי

עיקרי המלצות הביקורת

 • [alt]
  משרד מבקר המדינה מסב את תשומת לב משרדי הבריאות והאוצר לגירעון המצטבר הכולל בנכסים נטו לשימוש לפעילות שבו מצויות ארבע קופות החולים, ובכלל זה לגירעון המצטבר בנכסים נטו של קופ"ח מכבי, ולצורך לגבש עבורן ואיתן תוכנית סדורה רב-שנתית שתביא לכיסוי הגירעון.
 • [alt]
  מומלץ כי משרד הבריאות יפעל להשלים את השיח עם קופ"ח מכבי לקידום מעמדה החוקי של קרן מכבי הן ביחס לקופה והן ביחס למנגנוני הפיקוח על פעילות הקרן והחברות הבנות שלה.
 • [alt]
  מומלץ כי משרד הבריאות יבחן כיצד ניתן להפעיל מנגנון בקרה ופיקוח על כספים העוברים מקופ"ח מכבי לספקיה מקבוצת מכבי, אם במסגרת רכישת שירותים ואם בכל מסגרת אחרת. כמו כן, מומלץ כי קופ"ח מכבי וועדת הביקורת שלה יעדכנו את נוהל ניגוד עניינים של הקופה, כדי שיסדיר...
 • [alt]
  מומלץ כי קופ"ח מכבי תיישם את הוראות חוזר משרד הבריאות בעניין בקרה פנימית נאותה גם על החברות המאוחדות, אסותא מרכזים רפואיים והחברות הבנות שלה, כפי שעושות שאר קופות החולים. עוד מומלץ שמשרד הבריאות יבחן הסדרת הוראות מתאימות ברוח החוזר האמור גם על החברות ה...
 • [alt]
  על משרדי הבריאות והאוצר ועל קופות החולים לבחון את הסיבות למיעוט הפעלת תוכניות שב"ן על ידי תושבי הצפון ולשקול הסדרה מתאימה בתחום זה שתבטיח כי תוכניות שב"ן לא יביאו את הקופות לידי הקצאה נמוכה של משאבים לפריפריה ובכך למנוע "כשל שוק". מוצע גם שהקופות יפעלו...

סיכום

​קופ"ח מכבי היא קופת החולים השנייה בגודלה, ובה היו חברים בסוף 2019 כ-26% מתושבי ישראל. בהיותה גוף הפועל מתוקף חוק בריאות ממלכתי והפועל למען הציבור יש חשיבות לשמירה על איתנותה הפיננסית ועל התנהלותה התקינה והמיטבית לטובת חבריה. בשל כך, מומלץ כי משרד הבריאות וקופ"ח מכבי יפעלו לתיקון הליקויים ולבחינת יישום ההמלצות המפורטות בדוח זה.